Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Sundhedsydelser i andre EU-lande — patientrettigheder

Sundhedsydelser i andre EU-lande — patientrettigheder

RESUMÉ AF:

Direktiv 2011/24/EU om anvendelse af patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger de betingelser, under hvilke en patient kan rejse til et andet EU-land for at modtage sikker behandling af høj kvalitet og få omkostningerne godtgjort af den nationale sygesikringsordning.
 • Det opfordrer også til samarbejde mellem de nationale sundhedssystemer.

HOVEDPUNKTER

 • Det EU-land, der leverer behandlingen, skal sikre, at:
  • der stilles alle nødvendige oplysninger til rådighed for patienten, for at denne kan træffe et informeret valg
  • der findes gennemsigtige klageordninger
  • der findes erhvervsansvarsforsikringer eller lignende garantier
  • rettighederne til beskyttelse af privatlivets fred respekteres
  • patienterne har adgang til en skriftlig eller elektronisk patientjournal over den behandling, de modtager
  • der anvendes den samme prisskala for sundhedsydelser som for landets egne patienter.
 • Det EU-land, hvor patienten er forsikret, skal sikre, at:
  • udgifterne til den leverede sundhedsydelse godtgøres
  • information om patientrettigheder er til rådighed
  • patienterne har adgang til enhver lægelig opfølgning, der måtte vise sig nødvendig
  • patienterne har adgang til deres journaler.
 • Der findes nationale kontaktpunkter, hvor der kan indhentes oplysninger, og som rådfører sig med patientorganisationer samt sundhedstjenesteydere og forsikringsinstitutioner.
 • Sundhedstjenesteyderne giver patienterne oplysninger, herunder om:
  • behandlingsmuligheder
  • udbud
  • kvaliteten af og sikkerheden ved de sundhedsydelser, som de leverer
  • priser
  • godkendelses- eller registreringsstatus.
 • Patientens eget land skal godtgøre udgifterne til behandlingen i overensstemmelse med den prisskala, det selv anvender. Det kan også beslutte at godtgøre opholds- og rejseudgifter.
 • Der kan kræves tilladelse for en patient fra hans eget land, før han rejser til udlandet for at få behandling. Det kan være nødvendigt, hvis behandlingen kræver hospitalsindlæggelse i mindst én nat og/eller brug af højt specialiseret og omkostningskrævende medicinsk udstyr, eller hvis det indebærer en særlig risiko for patienten eller befolkningen.
 • En national myndighed kan afslå at give forhåndstilladelse, hvis den finder, at den kan give patienten den nødvendige behandling inden for en tidsfrist, den finder lægeligt forsvarlig.
 • Anmodninger om medicinsk behandling i et andet EU-land skal behandles inden for en rimelig tid.
 • Recepter, der er udstedt i ét EU-land, er gyldige i de andre.
 • De nationale sundhedsmyndigheder skal samarbejde med hinanden om at gennemføre lovgivningen og om at udvikle europæiske netværk af referencecentre mellem sundhedstjenesteyderne og ekspertisecentrene.
 • Samarbejdet omfatter også behandling af sjældne sygdomme, udvikling af e-sundhedsløsninger og bedømmelse af ny sundhedsteknologi.
 • Lovgivningen dækker ikke langtidspleje, tildeling af og adgang til organer eller vaccinationer.
 • Direktivet påvirker ikke den måde, på hvilken EU-landene tilrettelægger og finansierer deres nationale sundhedsvæsener for deres egne borgere.
 • Europa-Kommissionen udarbejder en rapport hvert tredje år om den måde, systemet fungerer på, og hvordan direktivet anvendes. Den første rapport blev vedtaget i september 2015.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 24. april 2011. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 25. oktober 2013.

BAGGRUND

Årsagen til, at reglerne for grænseoverskridende sundhedsydelser skulle præciseres, er, at de var blevet udviklet på grundlag af enkeltstående afgørelser fra Den Europæiske Unions Domstol over en periode på mere end ti år. Direktivet blev fremsat med det udtrykte formål at præcisere rettighederne til behandling, som følger af Domstolens afgørelser på grundlag af artikel 56 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, og for at gøre det muligt at anvende disse rettigheder i praksis. Direktivet sigter mod at afklare forholdet mellem reglerne om grænseoverskridende sundhedsydelser og den eksisterende ramme, som fremgår af forordning (EF) nr. 883/2004 om koordinering af de sociale sikringsordninger.

Grænseoverskridende pleje: en juridisk ramme.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/24/EU af 9. marts 2011 om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (EUT L 88 af 4.4.2011, s. 45-65)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2011/24/EU er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesdirektiv 2012/52/EU af 20. december 2012 om foranstaltninger, der skal lette anerkendelsen af recepter udskrevet i en anden medlemsstat (EUT L 356 af 22.12.2012, s. 68-70)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Kommissionens rapport om gennemførelsen af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser (COM(2015) 421 final af 4.9.2015)

Kommissionens delegerede afgørelse 2014/286/EU af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier og betingelser, som europæiske netværk af referencecentre og de sundhedstjenesteydere, der ønsker at blive medlemmer af et europæisk netværk af referencecentre, skal opfylde (EUT L 147 af 17.5.2014, s. 71-78)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/287/EU af 10. marts 2014 om fastsættelse af kriterier for etablering og evaluering af europæiske netværk af referencecentre og deres medlemmer og for lettelse af udvekslingen af oplysninger og ekspertise om etablering og evaluering af sådanne netværk (EUT L 147 af 17.5.2014, s. 79-87)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2011/890/EU af 22. december 2011 om foranstaltninger til etablering, forvaltning og drift af netværket af nationale myndigheder, der er ansvarlige for e-sundhed (EUT L 344 af 28.12.2011, s. 48-50)

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2013/329/EU af 26. juni 2013 om foranstaltninger til etablering, forvaltning og gennemsigtig drift af netværket af nationale myndigheder eller organer, der er ansvarlige for medicinsk teknologivurdering (EUT L 175 af 27.6.2013, s. 71-72)

seneste ajourføring 18.01.2016

Top