Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Beskyttelse af kalve opdrættet til slagtning

Beskyttelse af kalve opdrættet til slagtning

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/119/EF — mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve opdrættet til konsum.

HOVEDPUNKTER

 • Direktivet fastsætter mindstekrav til beskyttelse af kalve (dvs. et kreatur på indtil seks måneder), der holdes indelukket med henblik på slagtning. Bestemmelserne, der trådte i kraft den 1. januar 2007, gælder ikke ammekalve, der holdes hos moderen, og for bedrifter med mindre end 6 kalve.
 • Direktivet omhandler ikke transport af kalve, der reguleres af forordning (EF) nr. 1/2005.

Opdræt i grupper eller enkeltbåse

 • Båsene skal være indrettet, så kalven kan lægge sig, hvile, rejse sig og holde sig selv ren uden besvær.
 • Efter otteugersalderen må kalve ikke holdes i enkeltbåse undtaget ved sygdom. Det er fordi kvæg er flokdyr.
 • Op til otteugersalderen kan kalvene holdes i enkeltbåse. Båsene skal være forsynet med skillevægge med åbninger, der giver kalvene mulighed for at se og røre andre kalve. Massive vægge må udelukkende anvendes, når syge dyr skal isoleres fra resten af flokken.
 • Ved opdræt gruppevis gælder følgende pladskrav (se tabellen herunder).

Dyrets vægt i kg

Areal i m2

‹ 150

1,5

‹ 220

1,7

› 220

1,8

 • Kalve må ikke bindes (undtagen i perioder på højst en time, når de fodres med mælk) eller forsynes med mundkurv.
 • Stalde, båse, inventar og redskaber skal rengøres og desinficeres.
 • Gulvene skal være jævne men ikke glatte for at undgå, at kalvene kommer til skade. Lejearealet skal være bekvemt, rent og passende drænet. Der skal i passende omfang udlægges strøelse til alle kalve på under to uger.

Sundhed

 • Kalve skal have råmælk snarest muligt efter fødslen (og i hvert fald inden for de første seks levetimer).
 • Hvis en kalv er syg eller kommet til skade, skal den omgående behandles. Der skal snarest muligt indhentes dyrelægeråd, hvis en kalv ikke reagerer på fodermesterens pleje.

Foder

 • Kalve skal fodres mindst to gange dagligt. Alle kalve skal have adgang til foder på samme tidspunkt som andre dyr i flokken.
 • Foderet skal indeholde tilstrækkeligt jern til at sikre en gennemsnitlig hæmoglobinkoncentration i blodet på mindst 4,5 mmol/l, og der skal gives en minimumsration af fiberholdigt foderstof hver dag for alle kalve, der er over to uger gamle.
 • Foderet skal passe til dyrets alder og vægt. Det skal ligeledes tilpasses dyrets adfærdsmæssige og fysiologiske behov.
 • Kalve på over to uger skal have adgang til frisk vand.

Overvågning af dyrene

Opstaldede kalve skal tilses mindst to gange dagligt, og mekanisk udstyr skal kontrolleres mindst en gang dagligt. Anvendes der et kunstigt ventilationssystem, skal der være installeret et alarmsystem (der skal afprøves jævnligt) og et reservesystem.

Belysning

I stalden skal der forefindes en passende naturlig eller kunstig belysning (svarende til varigheden af den naturlige belysning, der normalt findes mellem kl. 9 og kl. 17).

Tilsyn

 • EU-landene skal foretage tilsyn hvert år af en statistisk repræsentativ stikprøve.
 • Europa-Kommissionen kan sende veterinærsagkyndige for at foretage kontrol på stedet på bedrifter i samarbejde med de nationale tilsynsførende.

Import

Dyr, der indføres i EU fra tredjelande, skal ledsages af et certifikat, der bekræfter, at de har fået en lige så god behandling som den, der kræves i EU.

Særlige regler

EU-landene kan på deres eget område anvende strengere regler end dem, der er fastlagt i dette direktiv. I sådanne tilfælde skal Kommissionen informeres om alle foranstaltninger på forhånd.

Forordningen om offentlig kontrol

Forordning (EU) 2017/625, som er EU's nye lovgivning om offentlig kontrol af levnedsmidler og foder, ændrer visse mindre tekniske detaljer i direktivet. Disse ændringer træder i kraft den 14. december 2019.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 4. februar 2009. Direktivet kodificerer og ophæver tidligere lovgivning (direktiv 91/629/EØF), som EU-landene skulle indarbejde i national lovgivning inden den 1. januar 1994.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

 • Kalve (Europa-Kommissionen).

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2008/119/EF af 18. december 2008 om fastsættelse af mindstekrav med hensyn til beskyttelse af kalve (kodificeret udgave) (EUT L 10 af 15.1.2009, s. 7-13)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2017/625 af 15. marts 2017 om offentlig kontrol og andre officielle aktiviteter med henblik på at sikre anvendelsen af fødevare- og foderlovgivningen og reglerne for dyresundhed og dyrevelfærd, plantesundhed og plantebeskyttelsesmidler, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 999/2001, (EF) nr. 396/2005, (EF) nr. 1069/2009, (EF) nr. 1107/2009, (EU) nr. 1151/2012, (EU) nr. 652/2014, (EU) 2016/429 og (EU) 2016/2031, Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 og (EF) nr. 1099/2009 samt Rådets direktiv 98/58/EF, 1999/74/EF, 2007/43/EF, 2008/119/EF og 2008/120/EF og om ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 854/2004 og (EF) nr. 882/2004, Rådets direktiv 89/608/EØF, 89/662/EØF, 90/425/EØF, 91/496/EØF, 96/23/EF, 96/93/EF og 97/78/EF og Rådets afgørelse 92/438/EØF (forordningen om offentlig kontrol) (EUT L 95 af 7.4.2017, s. 1-142)

Se den konsoliderede udgave.

Rådets forordning (EF) nr. 1/2005 af 22. december 2004 om beskyttelse af dyr under transport og dermed forbundne aktiviteter og om ændring af direktiv 64/432/EØF og 93/119/EF og forordning (EF) nr. 1255/97 (EUT L 3 af 5.1.2005, s. 1-44)

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 27.09.2017

Top