EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Tacis-programmet (2000-2006)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Tacis-programmet (2000-2006)

TACIS-programmet skal lette overgangen til markedsøkonomi og styrke demokratiet og retsstaten i partnerlandene i Østeuropa og Centralasien.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 99/2000 af 29. december 1999 om bistand til partnerstater i Østeuropa og Centralasien [Se ændringsretsakt(er)]

RESUMÉ

1. Under EU's Tacis-program ydes der støtte til demokratisering, styrkelse af retsstaten og overgang til markedsøkonomi i de nye uafhængige stater (NIS), der opstod efter opdelingen af Sovjetunionen. Det drejer sig om følgende lande: Armenien, Aserbajdsjan, Belarus, Georgien, Kasakhstan, Kirgisistan, Moldova, Mongoliet, Usbekistan, Rusland, Tadsjikistan, Turkmenistan og Ukraine.

2. Programmet omfatter perioden 2000-2006 og bygger på principperne og målsætningerne i partnerskabs- og samarbejdsaftalerne og aftalerne om økonomisk og handelsmæssigt samarbejde mellem EU og de pågældende lande. Det er desuden baseret på EU's grundlæggende demokratiklausul. Hvis elementer, der er afgørende for et fortsat samarbejde, ikke er til stede, kan Rådet således på forslag af Kommissionen med kvalificeret flertal træffe beslutning om passende foranstaltninger.

Mål

3. Programmet sigter mod at opnå den størst mulige virkning ved at koncentrere sig om et begrænset antal betydelige initiativer, uden dog at udelukke mindre omfattende projekter. Med henblik herpå fastlægges de vejledende programmer og handlingsprogrammerne i samarbejde med partnerlandene og omfatter højst tre af de tværfaglige samarbejdsområder. Blandt de foretrukne samarbejdsområder kan nævnes:

 • støtte til institutionelle, retlige og administrative reformer (bl.a. udvikling af retsstatsprincippet, støtte til en effektiv politisk planlægning og støtte til aktiviteter i forbindelse med retlige og indre anliggender)
 • støtte til den private sektor og bistand til økonomisk udvikling (bl.a. fremme af små og mellemstore virksomheder (SMV'er), udvikling af bankvæsenet og systemet for finansielle tjenesteydelser og fremme af privat iværksætterånd)
 • støtte til behandling af de sociale konsekvenser af overgangen (bl.a. reform af sundheds-, pensions-, socialbeskyttelses- og forsikringssystemerne og bistand til social genopbygning og omskoling)
 • udvikling af infrastrukturnet (bl.a. transport- og telekommunikationsnet, rørledninger og grænseovergangssteder)
 • fremme af miljøbeskyttelse og forvaltning af naturressourcer (bl.a. harmonisering af miljøstandarder med EU's standarder og bæredygtig forvaltning af naturressourcer)
 • udvikling af landdistrikternes økonomi (bl.a. privatisering af jord og forbedring af distribution og markedsadgang).

4. Ud over de tre grundlæggende områder vil der kunne ydes støtte til nuklear sikkerhed. Denne støtte skal koncentreres om tre prioriteringer:

 • at medvirke til at fremme en effektiv nuklear sikkerhedskultur
 • at støtte udvikling og gennemførelse af strategier for forvaltning af brugt brændsel og nukleart affald
 • at bidrage til relevante internationale initiativer på området.

5. Programmet skal tage højde for de forskelligartede behov og regionale prioriteringer, partnerstaternes fremskridt hen imod demokrati og markedsøkonomi samt deres absorptionskapacitet. Der skal også lægges særlig vægt på at mindske miljørisici og forurening, fremme af en bæredygtig udnyttelse af naturressourcerne, herunder energikilderne, og de sociale aspekter ved omstillingen.

6. Programmet sigter desuden mod at fremme mellemstatsligt, interregionalt og grænseoverskridende samarbejde (es de en fr) mellem modtagerlandene indbyrdes, mellem disse lande og EU og mellem disse lande og Central- og Østeuropa. Det grænseoverskridende samarbejde skal først og fremmest bidrage til:

 • at hjælpe grænseregionerne med at løse deres særlige udviklingsproblemer
 • at fremme forbindelserne mellem netværk på begge sider af grænsen
 • at fremskynde omstillingsprocessen i de pågældende lande gennem samarbejde med grænseregioner i EU og de central- og østeuropæiske lande
 • at mindske grænseoverskridende miljørisici og forurening.

Foranstaltninger, der støttes under programmet

7. Tacis-programmet er et program for faglig bistand, der hovedsagelig støtter følgende foranstaltninger:

 • overførsel af sagkundskab, ekspertise og knowhow, herunder uddannelse
 • industrielt samarbejde og partnerskaber mellem offentlige og private organisationer, herunder eventuelt udstationering af europæiske specialister
 • faglig bistand til at støtte investeringer og investeringsfinansiering, særlig på områderne grænseoverskridende samarbejde, fremme af SMV'er, miljøinfrastruktur og netværk
 • udgifter til leverancer, som er nødvendige for gennemførelsen af den faglige bistand.

Finansiering

8. Den finansielle tildeling for den seksårige periode er på 3,138 mia. EUR. Hvert år fastsætter budgetmyndigheden de årlige beløb inden for rammerne af EU's finansielle overslag. EU's bistand tager generelt form af gavebistand.

9. Ifølge forordningen kan 20 % af programmets årlige budget tildeles til finansiering af investeringer, som har multiplikatoreffekt og betydning for Fællesskabet (finansiering af grænse- og miljøinfrastrukturer, fremme af SMV'er og netværk). Desuden skal Fællesskabets finansiering tilskynde til andre investeringer.

10. Der skal endvidere etableres en tilskyndelsesordning (20 % af det samlede budget for det nye program) for at indføre et element af konkurrence i ressourcetildelingen med henblik på at øge kvaliteten. Ordningen indføres gradvis (først 10 % af budgettet og derefter en gradvis stigning med op til 5 % pr. år).

11. Kommissionen fremmer desuden samfinansiering med offentlige og private organisationer i medlemsstaterne.

Programmering

12. EU's bistand til NIS-landene anvendes inden for rammerne af flerårige nationale og regionale programmer baseret på en dialog mellem partnerlandene og Europa-Kommissionen. Disse programmer omfatter vejledende programmer for en periode på tre til fire år. I disse programmer fastsættes hovedmålene og retningslinjerne for samarbejdet, og de indeholder finansielle overslag.

13. Derefter vedtages der årlige eller halvårlige handlingsprogrammer på basis af nævnte vejledende programmer. De skal indeholde en så udførlig en oversigt som muligt over de projekter, der skal finansieres på de fastlagte samarbejdsområder. Kommissionen og hver af partnerstaterne vil til sidst indgå finansieringsmemoranda om disse projekter.

Procedurer og forvaltning

14. Kommissionen vedtager de vejledende programmer og handlingsprogrammerne efter forvaltningsproceduren og efter at have hørt Udvalget for Bistand til de Nye Uafhængige Stater og Mongoliet bestående af repræsentanter fra medlemsstaterne og med Kommissionens repræsentant som formand.

15. Kommissionen sikrer, at forvaltningen af aktioner og foranstaltninger, der finansieres under denne forordning, overholder EU's finansforordnings principper om forsvarlig økonomisk forvaltning, herunder principperne om tilbageholdenhed og omkostningseffektivitet.

16. Kontrakter om de aktioner, der finansieres under Tacis-programmet, indgås efter udbud i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i finansforordningen. Kontrakter om tjenesteydelser for beløb på over 200 000 EUR indgås ved begrænset internationalt udbud. Kontrakter for mindre beløb indgås ved udbud efter forhandling.

17. Deltagelse i udbud og kontrakter er åben på lige fod for alle fysiske og juridiske personer i medlemsstaterne, modtagerlandene og i lande, der er omfattet af Phare-programmet, samt eventuelt for EU's Middelhavspartnere.

18. Der bør sikres en løbende koordination mellem Kommissionen og medlemsstaterne i programforvaltningen, både i forbindelse med projekternes udarbejdelse og med deres gennemførelse.

Tilsyn og evaluering

19. Hvert år forelægger Kommissionen en situationsrapport om gennemførelsen af programmet. Denne rapport skal ligeledes indeholde en evaluering af den allerede ydede bistand, herunder programmets effektivitet. Rapporten sendes til alle EU-institutionerne. På grundlag af disse rapporter kan Kommissionen fremsætte passende forslag til ændring af forordningen. Desuden fremlægger Kommissionen statistiske oplysninger om tildeling af kontrakter.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - Udløbsdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 99/2000

21.01.2000-31.12.2006

-

EFT L 12 af 18.01.2000

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato imedlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 2112/2005

28.12.2005

-

EFT L 344 af 27.12.2005

Tilhørende dokumenter

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1638/2006 af 24. oktober 2006 om almindelige bestemmelser om oprettelse af et europæisk naboskabs- og partnerskabsinstrument [Den Europæiske Unions Tidende L 310 af 9.11.2006]

Seneste ajourføring: 21.02.2007

Top