EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

En global klimaalliance

EU foreslår at etablere en global klimaalliance med de udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringer. Alliancen skal især gøre en indsats for de mindst udviklede lande og de små udviklings-østater ved at skabe en struktureret dialog og et konkret samarbejde om de foranstaltninger, der finansieres under EU's udviklingspolitik.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet af 18. september 2007 - En global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringen [KOM(2007) 540 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Det er især udviklingslandene, navnlig de mindst udviklede lande og små udviklings-østater, der kommer til at mærke klimaændringerne, fordi de ikke har tilstrækkelige ressourcer til at tilpasse sig. Ifølge en international ekspertgruppe om klimaændringer (Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC)) er især Afrika udsat. Det betyder, at Afrika vil blive ramt af vandforsyningsproblemer, af meget ekstreme vejrforhold og af manglende fødevaresikkerhed som følge af tørke og ørkendannelse.

Den globale klimaalliance har til formål at støtte de fattigste og mest udsatte lande i deres bestræbelser på at tilpasse sig klimaændringerne. Alliancen skal for det første være en platform for dialog og regelmæssig udveksling mellem EU og de lande, der agter at inddrage spørgsmålet om klimaændringer i deres nationale udviklingsstrategier og i udviklingssamarbejdet. Dialogen vil blive ført på regionalt niveau med f.eks. gruppen af AVS-land (Afrika, Vestindien og Stillehavslande), Den Afrikanske Union, små udviklings-østater og på topmødet mellem Asien og Europa (ASEM). For det andet skal alliancen yde teknisk og økonomisk bistand til klimatilpasningsforanstaltninger og til integration af klimaændringsproblematikken i udviklingsstrategierne.

Ved at udveksle synspunkter og erfaringer uden for de sædvanlige forhandlingsrammer skabes mulighed for at støtte processen inden for rammerne af FN's rammekonvention om klimaændring (UNFCCC), opnå større enighed mellem EU og udviklingslandene og fremme udarbejdelsen af en aftale om klimaændringer for tiden efter 2012.

Kommissionen foreslår følgende fem prioriterede områder, som skal drøftes og defineres nærmere inden for alliancen:

  • Klimatilpasningsforanstaltninger. De udsatte lande, som ikke tilhører gruppen af mindst udviklede lande, skal have hjælp til at udarbejde nationale klimatilpasningsplaner, og de mindst udviklede lande og små udviklings-østater, som allerede har uarbejdet disse planer, skal have hjælp til at gennemføre dem. Nogle af de øvrige foranstaltninger, der foreslås, går ud på at finansiere klimatilpasningspilotprojekter og støtte forskning i, hvilke konsekvenser klimaændringerne får for udviklingslandene. Det foreslås også at udvikle innovative klimatilpasningsløsninger inden for rammerne af EU's 7. rammeprogram for forskning og det tematiske program for fødevaresikkerhed (es de en fr).
  • Reduktion af CO2-emissioner som følge af skovrydning i udviklingslandene. CO2-emissionerne skal mindskes ved at styrke den nationale kontrol med skovrydningen og ved at lægge strategier for bekæmpelse af skovrydning. Derudover foreslår EU at skabe økonomisk incitament og udbrede FLEGT-programmet (es de en fr)(retshåndhævelse, god forvaltningspraksis og handel på skovbrugsområdet) til andre lande.
  • Mekanismen for bæredygtig udvikling. Deltagelsen i mekanismen kan øges takket være større kapacitet og teknisk bistand til udarbejdelsen af omkostningseffektive projekter og bedre udnyttelse af projekter, som er tilpasset de specifikke forhold i de mindst udviklede lande og små udviklings-østater.
  • Bedre katastrofeberedskab. Katastrofeberedskabet kan forbedres ved hjælp af bedre varslingssystemer og større viden om vejret, samt en bedre udnyttelse af disse oplysninger til at træffe effektive foranstaltninger. Kommissionen foreslår desuden at støtte opbygningen af den regionale kapacitet til at imødegå klimakatastrofer og indførelsen af foranstaltninger, som kan hjælpe udviklingslandene med at iværksætte Hyogohandlingsplanen (EN).
  • Integrering af klimaændringer i strategier og programmer for bekæmpelse af fattigdom. Dette indebærer, at man både ansporer til at tage hensyn til klimatilpasningsplanerne i udviklingsstrategierne, og at de mindst udviklede landes og små udviklings-østaters institutionelle kapacitet styrkes, således at de kan tage højde for klimaændringer i deres politik. Kommissionen foreslår også, at der foretages en analyse af, hvilken virkning EU-finansierede projekter og udviklingsprogrammer har på miljøet. Navnlig agter den systematisk at se nærmere på spørgsmålet om klimaændringer i forbindelse med midtvejsevalueringen af nationale og regionale strategipapirer.

Finansiering

Den globale klimaalliance vil hovedsageligt blive finansieret af det tematiske program "Miljø og bæredygtig forvaltning af naturressourcer, herunder energi (es de en fr)", som der er bevilliget yderligere 50 mio. EUR til i perioden 2008-2010. Dertil kommer midler fra Den 10. Europæiske Udviklingsfond (EUF), dvs. de nationale og regionale rammebeløb, som kan bidrage til den globale klimaalliance, samt et beløb på ca. 200 mio. EUR under programmer mellem AVS-lande inden for klimaændringer, miljø og katastrofeberedskab.

Kommissionen opfordrer desuden alle medlemsstater til at bidrage til finansieringen af den globale klimaalliance, navnlig ved at allokere en del af de midler, som de har lovet at sætte udviklingsbistanden op med inden 2010. Der er planer om at etablere en fælles finansieringsordning for den globale klimaalliance, som skal forvaltes af Kommissionen.

Kontekst

Allerede i 2003 (es de en fr)understregede EU den tætte forbindelse mellem klimaændringer og fattigdom. Idéen om at etablere en global klimaalliance for at imødegå klimaændringerne blev foreslået i juni 2007 i grønbogen om tilpasning til klimaændringerne i EU. En af hjørnestenene i grønbogen går ud på at integrere tilpasningskrav i EU's eksterne foranstaltninger. Grønbogen, som var en opfølgning på Rådets konklusioner fra marts 2007, opfordrer til dialog og til et stærkere klimasamarbejde mellem EU og udviklingslandene.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets konklusioner om en global klimaalliance mellem EU og de fattige udviklingslande, der er mest udsatte som følge af klimaændringen. Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) af 20. november 2007 [ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 12.12.2007

Top