Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Forbud mod handel med torturinstrumenter

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.
Multilingual display
Text

Forbud mod handel med torturinstrumenter

Den Europæiske Union (EU) er modstander af henrettelse, tortur og anden grusom og usædvanlig straf (*) i ikke-EU-lande. Derfor forbyder EU handel med visse typer udstyr og produkter, der ville kunne anvendes til sådanne formål, som f.eks. galger, elektriske stole og dødssprøjtesystemer.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 af 27. juni 2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.

RESUMÉ

Den Europæiske Union (EU) er modstander af henrettelse, tortur og anden grusom og usædvanlig straf (*) i ikke-EU-lande. Derfor forbyder EU handel med visse typer udstyr og produkter, der ville kunne anvendes til sådanne formål, som f.eks. galger, elektriske stole og dødssprøjtesystemer.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den forbyder enhver eksport eller import af varer, som ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end henrettelse, tortur og anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf. Den fastlægger også et system med eksporttilladelser for varer, der ville kunne anvendes til sådanne formål.

HOVEDPUNKTER

  • EU-landenes myndigheder skal skelne mellem varer, der ikke har noget andet konkret anvendelsesformål end udførelse af henrettelser eller tortur, og varer, som ville kunne anvendes til sådanne formål.
  • De varer, der er omfattet af denne forordning, er opført i bilag II og III. Europa-Kommissionen kan ændre disse lister, når der kommer nyt udstyr på markedet.
  • Hvis de berørte varer skal anvendes i bestemmelseslandet til offentlig udstilling på et museum, kan myndighederne i det eksporterende EU-land fastsætte en fritagelse fra forbuddet.
  • For at kunne nægte eksporttilladelse skal EU-landets myndigheder have god grund til at antage, at varerne ville kunne anvendes til tortur eller anden grusom eller udsædvanlig straf.
  • Eksport- og importtilladelser udstedes ved hjælp af en formular, som er baseret på modellen i bilag V. De gælder i hele EU.
  • EU-landenes myndigheder kan nægte at give eksporttilladelse og annullere, suspendere, ændre eller tilbagekalde en tilladelse, som allerede er givet.
  • Hvis der ikke er givet tilladelse, tilbageholder toldmyndighederne de angivne varer og gør opmærksom på muligheden for at ansøge om tilladelse. Varerne destrueres efter seks måneder, hvis der ikke indgives en anmodning om tilladelse.
  • Hvis det besluttes at afvise en ansøgning om tilladelse, skal EU-landets myndigheder underrette alle andre EU-lande og Europa-Kommissionen.
  • EU-landene skal udarbejde årlige aktivitetsrapporter, om muligt med bistand fra Europa-Kommissionen.

BAGGRUND

Totalforbuddet mod tortur og mishandling, som sikres af den centrale del af De Forenede Nationers menneskerettighedskonventioner, afspejles på EU-niveau i charteret om grundlæggende rettigheder, der anfører, at »ingen må underkastes tortur og ej heller umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf.« Charteret forbyder også henrettelser.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Usædvanlig straf: straf, som medfører smerter, lidelser eller ydmygelser, der overskrider fællesskabets moralfølelse.

For yderligere oplysninger henvises til foranstaltninger mod tortur på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1236/2005

30.7.2006

-

EUT L 200, 30.7.2005, s. 1-19

Berigtigelse

-

-

EUT L 79, 16.3.2006, s. 32-32

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 37/2014

20.2.2014

-

EUT L 18, 21.1.2014, s. 1-51

Ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 1236/2005 og tilhørende bilag, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 775/2014 af 16. juli 2014 om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1236/2005 om handel med visse varer, der kan anvendes til henrettelse, tortur eller anden grusom, umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf (EUT L 210, 17.7.2014, s. 1-10).

seneste ajourføring 03.08.2015

Top