Help Print this page 

Summaries of EU Legislation

Title and reference
Det Europæiske Forsvarsagentur

Summaries of EU legislation: direct access to the main summaries page.

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation
Languages and formats available
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html ES html CS html DA html DE html EL html EN html FR html IT html HU html NL html PL html PT html RO html FI html SV
Multilingual display
Miscellaneous information
 • Archived: true
Text

Det Europæiske Forsvarsagentur

Det Europæiske Forsvarsagentur har til opgave at udvikle EU’s forsvarskapaciteter på krisestyringsområdet og fremme og styrke det europæiske samarbejde om forsvarsmateriel. Agenturet skal desuden styrke det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis, skabe et konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsmateriel og fremme forskning.

DOKUMENT

Rådets fælles aktion 2004/551/FUSP af 12. juli 2004 om oprettelse af Det Europæiske Forsvarsagentur.

RESUMÉ

Det Europæiske Forsvarsagentur har til opgave at bistå Rådet og EU-medlemsstaterne i deres bestræbelser på at forbedre EU's forsvarskapacitet på krisestyringsområdet og understøtte den europæiske sikkerheds- og forsvarspolitik (ESFP).

Alle EU’s medlemsstater undtagen Danmark deltager i agenturet (i overensstemmelse med artikel 6 i protokollen om Danmarks stilling, der er knyttet til traktaten om Den Europæiske Union og til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, deltager Danmark ikke i udarbejdelsen og gennemførelsen af EU’s afgørelser og aktioner, som har indvirkning på forsvarsområdet). Agenturet har hovedsæde i Bruxelles.

Agenturet er underlagt Rådets myndighed og politiske tilsyn. Rådet udsteder hvert år retningslinjerne for agenturets arbejde, specielt for dets arbejdsprogram, og det godkender desuden hvert tredje år den finansielle ramme for agenturets arbejde. Agenturet rapporterer regelmæssigt til Rådet om sine aktiviteter.

Indsatsområder:

Agenturets vigtigste opgaver er:

 • at udvikle EU’s forsvarskapaciteter på krisestyringsområdet: Agenturet fastlægger EU's fremtidige forsvarskapacitetsbehov, koordinerer gennemførelsen af den europæiske kapacitetshandlingsplan og harmoniseringen af de militære behov, foreslår operationelle samarbejdsaktiviteter og udarbejder vurderinger af de finansielle prioriteter.
 • at fremme og styrke det europæiske samarbejde om forsvarsmateriel: Agenturet foreslår nye multilaterale samarbejdsprojekter, koordinerer de eksisterende programmer og står for forvaltningen af specifikke programmer.
 • at styrke det europæiske forsvars industrielle og teknologiske basis og skabe et konkurrencedygtigt europæisk marked for forsvarsmateriel: Agenturet udvikler de relevante politikker og strategier i samråd med Kommissionen og forsvarsindustrien og udformer og harmoniserer de nødvendige love og bestemmelser.
 • at forbedre effektiviteten i den europæiske forsvarsforskning og -teknologi: Agenturet fremmer og koordinerer forskningsaktiviteter, der sigter på at opfylde EU’s fremtidige forsvars- og sikkerhedskapacitetsbehov i samarbejde med Kommissionen.

Organisation

Agenturet har status som juridisk person. Agenturets organer består af den øverste leder, styringskomitéen og den daglige leder:

 • Agenturets øverste leder er Rådets generalsekretær/den højtstående repræsentant for den fælles udenrigs- og sikkerhedspolitik (FUSP), som er ansvarlig for agenturets overordnede organisation og funktion og sikrer, at Rådets retningslinjer og styringskomitéens afgørelser gennemføres af den daglige leder.
 • Styringskomitéen er agenturets beslutningstagende organ. Den består af en repræsentant for hver af de deltagende medlemsstater og en repræsentant for Kommissionen. Styringskomitéen holder i princippet mindst to årlige møder med deltagelse af forsvarsministrene eller deres stedfortrædere. Agenturets øverste leder indkalder og leder styringskomitéens møder.
 • Agenturets daglige leder udnævnes af styringskomitéen på forslag af den øverste leder for en treårig periode, der kan forlænges i to år. Den daglige leder er agenturets personalechef og har ansvaret for overvågning og koordinering af de funktionelle enheder.

Kommissionen er medlem af styringskomitéen uden stemmeret og er fuldt ud involveret i agenturets arbejde. Kommissionen kan også på Fællesskabets vegne deltage i agenturets projekter og programmer.

Finansielle bestemmelser

De finansielle bestemmelser vedrørende agenturets almindelige budget vedtages af Rådet med enstemmighed. Agenturets indtægter består af diverse indtægter og bidrag fra de deltagende medlemsstater. Medlemsstaternes bidrag fastsættes efter en fordelingsnøgle baseret på bruttonationalindkomsten (jf. artikel 28, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Union og Rådets afgørelse 2000/597/EF, Euratom af 29. september 2000).

Der kan være to former for ad hoc-projekter eller -programmer og ad hoc-budgetter :

 • En eller flere deltagende medlemsstater eller den daglige leder forelægger styringskomitéen et ad hoc-projekt eller -program inden for agenturets ansvarsområde. Styringskomitéen underrettes om det tilsvarende ad hoc-budget. Alle de deltagende medlemsstater tilslutter sig og yder principielt deres bidrag. Styringskomitéen godkender det pågældende ad hoc-projekt eller -program.
 • En eller flere deltagende medlemsstater meddeler styringskomitéen, at de agter at opstille et ad hoc-projekt eller -program og etablere det tilsvarende budget. For at øge samarbejdsmulighederne maksimalt underrettes de deltagende medlemsstater i god tid om det pågældende projekt eller program, således at alle interesserede får mulighed for at deltage.

Styringskomitéen kan på forslag af den daglige leder eller en medlemsstat tillade, at medlemsstaterne på kontraktbasis overdrager agenturet den administrative og finansielle forvaltning af visse aktiviteter inden for dets ansvarsområde. Styringskomitéen kan ligeledes bemyndige agenturet til at indgå kontrakter på en medlemsstats vegne.

Agenturet kan til udøvelsen af sine opgaver indgå administrative aftaler med tredjelande og andre organisationer og enheder. Det vil især dreje sig om:

 • princippet om forbindelserne mellem agenturet og tredjeparten
 • bestemmelser med henblik på samråd om spørgsmål vedrørende agenturets arbejde
 • sikkerhedsspørgsmål.

Baggrund

Det Europæiske Råd pålagde på sit møde i Thessaloniki den 19.-20. juni 2003 «Rådets relevante organer at tage de nødvendige skridt til i løbet af 2004 at oprette et mellemstatsligt agentur for udvikling af forsvarskapaciteter, forskning, anskaffelse og forsvarsmateriel». I den europæiske sikkerhedsstrategi, der er vedtaget af Det Europæiske Råd, betragtes oprettelsen af et europæisk forsvarsagentur som et vigtigt element i udviklingen af mere fleksible og effektive europæiske militære ressourcer. Oprettelsen af et forsvarsagentur er også forudset i udkastet til traktaten om en forfatning for Europa.

See also

Yderligere oplysninger findes på netstedet for Det Europæiske Forsvarsagentur (EN).

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Frist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets fælles aktion 2004/551/FUSP

12.7.2004

-

EUT L 245 af 17.7.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse 2007/643/FUSP [EN] af 18. september 2007 om de finansielle bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagentur og om reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter og om reglerne for finansielle bidrag fra Det Europæiske Forsvarsagenturs operationelle budget [EUT L 269 af 12.10.2007].

Afgørelsen beskriver og supplerer de finansielle bestemmelser, der er fastsat ved fælles aktion 2004/551/FUSP, bl.a. med henblik på at sikre overensstemmelse med de relevante fællesskabsbestemmelser. Den forklarer de finansielle bestemmelser for Det Europæiske Forsvarsagentur, specielt hvilke principper der gælder for det almindelige budget, og hvordan budgettet gennemføres, og den opstiller en tidsplan for regnskabsaflæggelse og for gennemførelse af den årlige revision. Afgørelsen fastsætter også de nærmere bestemmelser for offentlige kontrakter (anvendelsesområde, procedurer og sanktioner) og forklarer reglerne for indgåelse af offentlige kontrakter og reglerne for finansielle bidrag fra det europæiske forsvarsagenturs operationelle budget.

Seneste ajourføring: 29.05.2008

Top