EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (CIP) (2007-2013)

This summary has been archived and will not be updated. See 'Fremme af iværksætterkultur i SMV’er i EU — COSME-programmet' for an updated information about the subject.

Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (CIP) (2007-2013)

Som opfølgning på Lissabon-strategien skal rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation understøtte aktioner, der har til formål at forbedre konkurrence- og innovationsevnen i Den Europæiske Union (EU) i perioden 2007-2013. Det tilskynder bl.a. til brug af informations- og kommunikationsteknologi, ren teknologi og vedvarende energikilder.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1639/2006/EF af 24. oktober 2006 om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation (2007-2013) [se ændringsretsakter]].

RESUMÉ

Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) udgør en sammenhængende ramme for forbedring af konkurrenceevne * og innovationspotentiale * i Den Europæiske Union (EU). De aktioner, der understøttes af rammeprogrammet, skal bidrage til udvikling af det videnbaserede samfund og bæredygtig udvikling på grundlag af en afbalanceret økonomisk vækst.

Rammeprogrammet omfatter specifikke EF-støtteprogrammer, nye aktioner og synergier med andre programmer. Det svarer således til målene i den fornyede Lissabon-strategi om en enklere, mere synlig og bedre fokuseret fællesskabsindsats.

Specifikke programmer

For at kunne tage hensyn til de mange forskellige mål og sikre, at de forbliver synlige, er rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation (CIP) sammensat af tre specifikke delprogrammer (særprogrammer). Små og mellemstore virksomheders interesser og økoinnovation vil være tværgående prioriteter, som afspejler sig i hele rammeprogrammet.

  • Iværksætter- og innovationsprogrammetvil samle aktiviteter, der skal fremme iværksætterånd, industriel konkurrenceevne og innovation. Det vil være målrettet mod små og mellemstore virksomheder *, fra højteknologiske "gazeller" (virksomheder med et stort vækstpotentiale) til mikrovirksomheder og familieforetagender, der udgør langt den største del af virksomhederne i Europa. Programmet gør det lettere for små og mellemstore virksomheder at få adgang til finansiering og investeringer i opstart- og vækstfasen. Det skal ligeledes gøre det muligt for virksomhederne at få adgang til information og rådgivning om, hvordan det indre marked fungerer, og hvilke muligheder det giver, samt om fællesskabslovgiving, som vedrører dem, og om fremtidig lovgivning, således at de kan forberede sig og foretage tilpasninger på en omkostningseffektiv måde. Set i dette perspektiv spiller netværket Enterprise Europe (DE) (EN) (FR) en vigtig rolle. Det fastsættes endvidere i programmet, at medlemsstaterne skal udveksle eksempler på bedste praksis for således at forbedre det lovgivningsmæssige og administrative miljø for erhvervsliv og innovation. Programmet skal derudover bidrage til fremme af økoinnovation * ved at tilskynde til fuld udnyttelse af miljøteknologier.
  • Støtteprogrammet for ikt-politik har som mål at fremme indførelsen og udnyttelsen af informations og kommunikationsteknologi (ikt). Ikt er rygraden i vidensøkonomien. Anvendelsen af ikt i både den private og den offentlige sektor kan nemlig stimulere EU's innovationsresultater og konkurrenceevne. Programmet er et led i strategien En digital dagsorden for Europa og integrerer de instrumenter, der tidligere blev finansieret gennem programmerne eTEN, eContent og Modinis.
  • Programmet "Intelligent Energi – Europa"(EN) skal bidrage til at fremskynde virkeliggørelsen af målene vedrørende bæredygtig energi. Det skal således understøtte forbedring af energieffektiviteten, indførelse af nye og vedvarende energikilder, større markedsgennemtrængning for disse energikilder, energi- og energikildediversificering, forøgelse af andelen af vedvarende energi (EU har fastlagt som mål, at 12 % af det interne bruttoenergiforbrug inden 2010 skal udgøres af vedvarende energi) og reduktion af det endelige energiforbrug. Der lægges i denne forbindelse særlig vægt på transportsektoren. Programmet skal ses som en fortsættelse af programmet "Intelligent energi - Europa (2003-2006), der udløber den 31. december 2006.

Gennemførelse

Gennemførelsen af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation sker gennem en række instrumenter (finansielle instrumenter, projekter, netværker, analyser osv.) i hvert enkelt særprogram. Formålet med denne "værktøjskasse", der er fælles for de forskellige programmer, er at gøre rammeprogrammet så enkelt som muligt for brugerne. Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation understøttes ikke blot af en velkendt og gennemprøvet indsats, men indfører også nye instrumenter

En række af Fællesskabets finansielle instrumenter skal være med til at støtte virksomhederne. Faciliteten for innovative og hurtigt voksende små og mellemstore virksomheder letter således tilførslen af "seedkapital" og kapital i opstartfasen til nye små og mellemstore virksomheder, og som noget nyt indfører rammeprogrammet tilførsel af "opfølgningskapital" i ekspansionsfasen. Garantifaciliteten for små og mellemstore virksomheder letter deres adgang til finansiering gennem lån (lån eller leasing), mikrokreditter og egenkapital eller ansvarlig lånekapital. Denne facilitet indebærer ligeledes et nyt instrument for securitisation af gældsfinansieringsporteføljer, som vil gøre det muligt for små og mellemstore virksomheder at skaffe supplerende gældsfinansiering.

Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation styrker og medvirker til at udvikle støttetjenester for virksomheder og innovation. Disse skal formidle oplysninger til virksomhederne om politikker, lovgivning og EF-programmer, særlig vedrørende det indre marked, og om forskningsrammeprogrammer. Støttetjenesterne skal ligeledes give virksomhederne oplysninger om overførsel af innovationer, teknologier og viden. De skal derudover sikre, at der kommer feedback fra virksomhederne til brug ved gennemførelsen af konsekvensanalyser og udviklingen af politikker.

En ny støtteordning for samarbejdet mellem nationale og regionale programmer for fremme af innovation i virksomhederne giver desuden virksomhederne yderligere midler til at udnytte ideer, knowhow og markedsmuligheder i andre europæiske regioner.

Rammeprogrammet skal endvidere understøtte pilotprojekter inden for markedsintroduktion. Formålet er at fremme den egentlige markedsføring og økonomiske udnyttelse af teknikker eller innovative og økoinnovative produkter, der allerede er blevet demonstreret teknisk med held, men som endnu ikke er trængt nævneværdigt ind på markedet. Disse projekter gennemføres af et offentligt-privat partnerskab.

Forvaltningsorganet for intelligent energi er ansvarlig for gennemførelsen af programmet "Intelligent energi - Europa" og gennemførelsen af programmet "Iværksætning og innovation".

For at optimere strømmen af viden og ideer skal udviklingen af fællesskabspolitikker fortsættes på grundlag af den åbne koordinationsmetode, og dette suppleres med nye samarbejdsaktiviteter ("twinning"), som skal hjælpe medlemsstaterne og regionerne med at gøre brug af eksempler på god praksis.

Sammenhæng med andre fællesskabspolitikker

Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation knyttes sammen med andre større fællesskabsforanstaltninger. De forskellige aktioner i forbindelse hermed gennemføres sideløbende med hinanden og supplerer hinanden. Rammeprogrammet skal således medvirke til at virkeliggøre fællesskabsmålene inden for forskning, samhørighed, miljø, almen uddannelse og erhvervsuddannelse.

Rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation skal også gøre det lettere at få adgang til finansiering for de virksomheder, der beskæftiger sig med innovation, forskning og udvikling. Det skal ligeledes få flere virksomheder til at deltage i det 7. rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration og teknisk udvikling (FP7-RTD).

Budget

Rammeprogrammet strækker sig over en periode på syv år fra den 1. januar 2007 til den 31. december 2013. Der er bevilget et budget på 3,621 mia. EUR for hele programmets løbetid.

Ifølge den vejledende fordeling tildeles 60 % af det samlede budget (2,17 mia. EUR) iværksætter- og innovationsprogrammet. En femtedel af dette beløb (430 mio. EUR) afsættes til fremme af økoinnovation. Derudover afsættes 20 % af det samlede budget (730 mio. EUR) til støtteprogrammet for ikt-politik, og de sidste 20 % (730 mio. EUR) går til programmet "Intelligent Energi - Europa".

De udgifter, der er støtteberettigede gennem to eller flere instrumenter, kan dog ikke finansieres over flere budgetter.

Opfølgning og evaluering

Kommissionen sikrer en regelmæssig opfølgning på gennemførelsen af rammeprogrammet og de underliggende særprogrammer. Der udarbejdes årligt en statusrapport over aktiviteterne med indikatorer for finansiel gennemførelse, opnåede resultater og, hvor det er muligt, aktionernes resultater.

Der foretages midtvejsevaluering og slutevaluering af rammeprogrammet og de underliggende særprogrammer. Disse evalueringer skal bl.a. omfatte relevans, kohærens og synergieffekter, effektivitet, nyttevirkning, bæredygtighed, etc. Slutevalueringen skal desuden omfatte en undersøgelse af, i hvilket omfang rammeprogrammet som helhed og hvert af de enkelte særprogrammer har nået deres mål.

Kontekst

Med Lissabon - processen, der har til formål at gøre EU til "den mest konkurrencedygtige og dynamiske videnbaserede økonomi i verden", er konkurrenceevnen naturligvis blevet sat højt på EU's politiske dagsorden. Europa-Kommissionen har fremsat forslag om et rammeprogram for konkurrenceevne og innovation for at styrke sammenhængen mellem de forskellige programmer, der er del i Fællesskabets indsats for større konkurrenceevne, og for at opfylde målene i den den fornyede Lissabon-strategi.

Dokumentets nøglebegreber

  • Små og mellemstore virksomheder: virksomheder, som beskæftiger under 250 personer, og som har en årlig omsætning på ikke over 50 mio. EUR eller en årlig samlet balance på ikke over 43 mio. EUR (henstilling 2003/361/EF).
  • Konkurrenceevne: virksomhedernes evne til hurtigt at tilpasse sig nye situationer og forhold, udnytte deres innovative potentiale og udvikle kvalitetsprodukter.
  • Innovation: fornyelse og udvidelse af produkt- og servicesortimentet, udvikling af nye design-, produktions-, leverings- og distributionsmetoder; indførelse af ændringer i ledelsen, tilrettelæggelsen af arbejdet, arbejdsvilkårene og de ansattes uddannelse.
  • Økoinnovation: enhver form for nyskabelse, der sigter mod virkeliggørelsen af målsætningen om bæredygtig udvikling ved at mindske den negative påvirkning af miljøet eller ved at opnå en mere effektiv og ansvarlig udnyttelse af naturressourcerne, herunder energiressourcerne

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 1639/2006/EF

29.11.2006

-

EUT L 310 af 9.11.2006

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 670/2012

1.8.2012

-

EUT L 204 af 31.7.2012

Efterfølgende ændringer og rettelser til afgørelse 1639/2006 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om et program for virksomheders konkurrenceevne og små og mellemstore virksomheder (2014 – 2020) [KOM(2011) 834 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Fælles beslutningsprocedure (2011/0394/COD)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget ”Evalueringer af rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation [KOM(2013) 2 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

See also

Seneste ajourføring: 01.02.2013

Top