EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Definition af små og mellemstore virksomheder (SMV)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Definition af små og mellemstore virksomheder (SMV)

1) MÅL

At definere mikrovirksomheder, små virksomheder og mellemstore virksomheder efter antal ansatte, omsætning eller balance samt deres uafhængighed med henblik på bedre at kunne tilpasse foranstaltninger, som vedrører dem.

2) DOKUMENT

Kommissionens henstilling (96/280/EF), af 3. april 1996, vedrørende definitionen af små og mellemstore virksomheder [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 107 af 30.4.1996].

3) RESUMÉ

Kommissionen henvender sig til medlemsstaterne, Den Europæiske Investeringsbank og Den Europæiske Investeringsfond og anmoder dem om at anvende en fælles definition af små og mellemstore virksomheder. Medlemsstaterne og disses finansielle institutioner er dog ikke forpligtet til at overholde denne definition. Den skal dog overholdes, når der er tale om statsstøtte, med henblik på at kunne opnå præferencebehandling for SMV'er i forhold til andre virksomheder, hvis en sådan præferencebehandling er hjelmet i fællesskabslovgivningen.

Ved uafhængige virksomheder forstås virksomheder, hvor en enkelt virksomhed eller flere virksomheder i fællesskab, der ikke opfylder definitionerne på en SMV eller en lille virksomhed, alt efter tilfældet, ikke besidder 25 % eller derover af kapitalen eller stemmerettighederne. Denne tærskel kan overskrides i følgende to tilfælde:

  • hvis virksomheden ejes af offentlige investeringsselskaber, venturekapitalselskaber eller institutionelle investorer, forudsat at de hverken kontrollerer virksomheden individuelt eller i fællesskab
  • hvis kapitalen er spredt på en sådan måde, at det ikke er muligt at afgøre, hvem der ejer den, og virksomheden erklærer, at den med rette kan antage, at en enkelt virksomhed eller flere virksomheder i fællesskab, der ikke opfylder definitionerne på en SMV eller en lille virksomhed, alt efter tilfældet, ikke ejer 25 % eller derover af den.

Henstillingen opstiller følgende definitioner:

  • Små og mellemstore virksomheder er virksomheder med under 250 ansatte. Deres omsætning skal være under 40 mio. EUR eller deres årlige balance under 27 mio. EUR.
  • Små virksomheder er virksomheder med mellem 10 og 49 ansatte. Deres årlige omsætning må højst være på 7 mio. EUR, eller deres balance må ikke overskride 5 mio. EUR.
  • Mikrovirksomheder er virksomheder inden for kategorien små og mellemstore virksomheder med under 10 ansatte.

Kategoriseringen som mellemstor virksomhed, lille virksomhed eller mikrovirksomhed bortfalder kun, såfremt tærsklerne overskrides i to på hinanden følgende hele regnskabsår.

Europa-Kommissionen kan ændre henstillingen, bl.a. tærskelhøjden, når den ønsker det, normalt hvert fjerde år.

Kommissionen anvender denne definition i alle fællesskabsprogrammer, der iværksættes vedrørende små og mellemstore virksomheder.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Sidste frist for gennemførelse i national ret

Henstilling 98/280/EF

30.4.96

31.12.98

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

Kommissionens henstilling af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (2003/361/EF) [Den Europæiske Unions Tidende L 124 af 20.5.2003].

Fra 1. maj 2005 erstatter henstillingen Kommissionens henstilling 96/280/EF af 3. april 1996.

Seneste ajourføring: 06.03.2003

Top