EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europæisk standardisering

Europæisk standardisering

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EU) nr. 1025/2012 om europæisk standardisering

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

 • Den har til formål at modernisere og forbedre standardisering, som har afgørende betydning for EU’s indre marked, ved at fastsætte, hvordan:
  • EU’s proces for fastsættelse af standarder fungerer, og
  • samarbejdet forløber mellem de forskellige organisationer, der indgår i processen (både på EU-niveau og nationalt niveau).
 • Forordningen sigter mod at forenkle og tilpasse de lovgivningsmæssige rammer, så de afspejler den seneste udvikling og de fremtidige udfordringer.
 • Standarderne understøtter markedskonkurrencen, nedbringer omkostningerne, forbedrer sikkerheden og sikrer øget konkurrence og beskytter endvidere sundhed, sikkerhed, tryghed og miljøet.

HOVEDPUNKTER

Forordningen indfører regler vedrørende:

 • samarbejde mellem standardiseringsorganisationer, nationale standardiseringsorganer, EU-landene og Europa-Kommissionen
 • etablering af markedsdrevne europæiske standarder for produkter og tjenesteydelser i overensstemmelse med EU’s lovgivning og politikker
 • hvordan informations- og kommunikationsteknologi og tekniske specifikationer kan understøtte processen
 • finansiering af standardiseringstiltag, normalt i form af tilskud eller forslagsindkaldelser i overensstemmelse med EU’s lovgivning og politikker
 • inddragelse af interessenter.

Forordningen omhandler både standarder for produkter og tjenesteydelser, og i de krævede egenskaber for produkter og tjenesteydelser indgår beskyttelse af miljøet og folkesundheden.

Bred deltagelse i processen til fastsættelse af standarder

 • De europæiske standardiseringsorganisationer skal fremme en effektiv deltagelse af alle relevante interessenter, herunder små og mellemstore virksomheder, forbrugerorganisationer samt interessenter på miljøområdet og det sociale område i standardiseringsarbejdet.
 • De nationale standardiseringsorganer skal fremme SMV’ers adgang til standarderne og udviklingsprocesserne og udveksle viden om god praksis for at sikre en øget deltagelse.
 • EU-landene skal, hvor det er relevant, fremme de offentlige myndigheders deltagelse, herunder markedsovervågningsmyndigheder, i de nationale standardiseringsaktiviteter ved udvikling af nye eller revidering af eksisterende standarder.

Standardiseringsanmodninger til de europæiske standardiseringsorganisationer

Kommissionen kan anmode en eller flere europæiske standardiseringsorganisationer om at udarbejde et udkast til en europæisk standard, som skal være markedsdrevet og tage højde for offentlige interesser og EU’s politiske målsætninger. Kommissionen fastsætter de krav og tidsfrister, der skal overholdes. EU-landene fremsender til Kommissionen alle anmodninger fremsat til standardiseringsinstitutionerne om udarbejdelse af tekniske specifikationer eller en konkret produktstandard, hvorefter udkast til tekniske bestemmelser kan udarbejdes.

Anerkendelse og anvendelse af tekniske specifikationer

Offentlige myndigheder skal anvende alle relevante tekniske specifikationer ved indkøb af hardware, software og informationsteknologitjenester. De tekniske specifikationer har opnået markedsaccept og hindrer ikke interoperabilitet med eksisterende EU-standarder eller internationale normer.

Årligt arbejdsprogram samt indsigelser mod harmoniserede standarder

Det årlige arbejdsprogram fastsætter strategiske prioriteter og tager samtidig højde for EU’s langsigtede vækststrategier. Kommissionen etablerer et underretningssystem for alle interessenter for dermed at sikre behørig høring og markedsrelevans forud for vedtagelse af det årlige arbejdsprogram eller anmodninger om standardisering, og før der træffes afgørelser vedrørende formelle indsigelser mod harmoniserede standarder fra EU-landene eller Europa-Parlamentet.

Rapportering

De europæiske standardiseringsorganisationer fremsender årligt en rapport til Kommissionen om gennemførelse af denne forordning.

Ændringer siden offentliggørelse

Forordningen er siden offentliggørelsen blevet ændret, så den eksplicit dækker følgende specifikke standarder:

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2013.

BAGGRUND

Se desuden:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1025/2012 af 25. oktober 2012 om europæisk standardisering, om ændring af Rådets direktiv 89/686/EØF og 93/15/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 94/9/EF, 94/25/EF, 95/16/EF, 97/23/EF, 98/34/EF, 2004/22/EF, 2007/23/EF, 2009/23/EF og 2009/105/EF og om ophævelse af Rådets beslutning 87/95/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1673/2006/EF (EUT L 316 af 14.11.2012, s. 12-33).

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1025/2012 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet og Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg — En strategisk vision for europæiske standarder: En indsats for at forbedre og fremskynde bæredygtig vækst i den europæiske økonomi inden 2020 (KOM(2011) 311 endelig udg. af 1.6.2011).

seneste ajourføring 22.05.2019

Top