EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategi til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Strategi til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri

Kommissionen forelægger en global strategi til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri), der udgør en alvorlig trussel mod fiskerisektorens økonomi, fiskerressourcer og havmiljø. De foreslåede foranstaltninger skal sikre, at udelukkende fiskevarer, som den pågældende flagstat eller eksportstat har certificeret som lovlige, kan få adgang til markedet i Den Europæiske Union (EU). De skal endvidere fremme overvågningen af aktiviteter på havet, identificering af IUU-aktører, en forbedret gennemførelse af lovgivningen på fiskeriområdet og anvendelse af sanktioner i tilfælde af overtrædelser heraf.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af den 17. oktober 2007 til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om en ny EU-strategi for, hvordan ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri kan forebygges, afværges og standses [KOM(2007) 601 endelig - ikke offentliggjort i EUT].

RESUMÉ

EU forslår en global strategi til bekæmpelse af ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri (IUU-fiskeri) i EU's farvande og internationale farvande. Disse fiskerimetoder truer den fælles fiskeripolitik (FFP) og har skadelig følgevirkninger for fiskebestandenes bæredygtighed, havets biodiversitet, sårbare havøkosystemer, fiskere, der udfører deres erhverv på samvittigehedsfuld vis og befolkninger i de berørte kystområder. De forårsager miljømæsssige, økonomiske og sociale konsekvenser på internationalt plan.

Som en af de vigtigste aktører på markedet, både som producent og forbruger, er EU's rolle af afgørende betydning. Mængden af ulovlige fiskevarer, der årligt importeres i EU, vurderes til at være på 500 000 ton svarende til en værdi af 1,1 milliard EUR.

Området til bekæmpelse af IUU-fiskeri omfatter:

  • overtrædelse af reglerne for forvaltning og bevarelse af fiskeressourcerne i nationalt og internationalt farvand
  • fiskeri, der udøves i områder på det åbne hav, der hører under en regional fiskeriforvaltningsorganisation (RFFO), af fartøjer, der ikke overholder den pågældende organisations regler. Det vil sige nationalitetsløse fartøjer eller fartøjer, der er registreret i lande, som ikke er part i den pågældende regionale fiskeriforvaltningsorganisation.
  • fiskeri, der udøves i områder i det åbne hav, som ikke hører under en regional fiskeriforvaltnigsorganisation, på en måde, der er uforenelig med staternes folkeretlige ansvar for bevarelse af fiskeressourcerne.

EU skal bekæmpe visse faktorer, der er med til at skabe IUU-fiskeri, nemlig:

  • overskud, der er et resultat af de lave driftsomkostninger og som igen resulterer i store fortjenester. Overskudspotentialet kan endvidere forklares ved visse fiskerflåders overkapacitet i forhold til de reelle fiskerimuligheder
  • de smuthuller, der eksisterer i nationale og internationale systemer, og som IUU-aktørerne udnytter. Smuthullerne vedrører registreringssystemerne, koordineringen mellem flagstaterne og de internationale organer, tilsyns-, kontrol- og overvågningsystemer.

EU's indsats

Selvom der er gjort adskillige fremskidt i forbindelse med EF's handlingsplan fra 2002 er IUU-fiskeri langt fra standset. Via sin strategi støtter Kommissionen uarbejdelsen af internationale regler og oprettelsen af regionale fiskeriforvaltningsorganisationer, der er ansvarlige for reglernes gennemførelse. Kommissionen forfølger målet om tilsyn med, kontrol og overvågning af havaktiviteterne samt identificering af IUU-aktører. En forbedret anvendelse af disse regler og brugen af afskrækkende sanktioner i tilfælde af overtrædelse er ligeledes nødvendig.

Den globale strategi omfatter samtlige aktiviteter, der er knyttet til fiskeri og IUU-fiskeri (høst, omladning, forarbejdning, landing, handel, osv.). Den tager sigte på hele forsyningskæden og søger på EU-plan og på regionalt og internationalt plan at løse de problemer, der er affødt af disse aktiviteter.

Bekæmpelsen af IUU-fiskeri skal integrere handelsdimensionen. I denne forbindelse planlægger Kommissionen at lukke det europæiske marked for ulovlige fiskevarer ved indførelse af et kontrolsystem, der skal forvaltes af havnestaten, og hvorved fisk eller fiskevarer skal certificeres af flagstaten forud for deres landing eller import i EU.

For at imødegå problemet med "ikke-oveholdelsesflag", vil EU kunne handle unilateralt for at afhjælpe den utilstrækkelige multilaterale indsats. Det vil derigennem være muligt at oprette en EU-liste over IUU-fartøjer og bekvemmelighedsstater.

Kommissionen vil forbedre fartøjers og EU-aktørers overholdelse af internationale regler og EU-regler. Kommisionen opfordrer medlemsstater og EU-statsborgere til især at sikre korrekt anvendelse af de gældende regler i den fælles fiskeripolitik og til at skærpe kontrol- og håndhævelsesforanstaltningerne. Det er nødvendigt at indføre afskrækkende sanktioner mod IUU-fiskeri i EU-farvande og mod EU-aktører, der udøver netop denne form for fiskeri i hele verden.

Et styrket samarbejde vil gøre det muligt at udføre undersøgelser af IUU-fiskeri. En højere grad af koordinering og regelmæssig udveksling af informationer bør sikres med hjælp fra EF-fiskerikontrolagenturet. EU skal på internationalt plan, og særligt i forhold til De Forende Nationers Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisation (FAO) (EN) (ES) (FR), bidrage til indsatsen for indførelse af et globalt register over fiskerifartøjer og et internationalt netværk for tilsyn, kontrol og overvågning. EU skal på EU-plan medvirke til at forbedre koorderingen mellem medlemsstaternes kontrolmyndigheder.

EU skal via sine regionale, bilatrale og mulitlaterale relationer skærpe bekæmpelsen af fiskeri på det åbne hav. EU-strategien, der udviklet for at forebygge, afværge og standse IUU-fiskeri, er baseret på forskellige aktører:

  • de regionale fiskeriforvaltningsorganisationer. Foranstaltninger, der er vedtaget af de regionale firskeriforvaltningssystemer skal forbedres parallelt med koordineringen af samarbejdet mellem disse organisationer
  • udviklingslande ved kysterne. For at forbedre forvaltningen og tilsynet med fiskeriet skal den finansielle støtte fra EU til disse lande forbedres. IUU-forordningens samt ledsageforanstaltningernes følgevirkninger for disse lande bør vurderes
  • Den internationale Arbejdsorganisation (ILO) (EN) (ES) (FR). De internationale konventioner om arbejde i fiskerisektoren eller om sikkkerheden om bord på fiskefartøjer skal ratificeres af et større antal stater. Det er ligeledes relevant at undersøge muligheden for at indarbejde denne lovgivning i fællesskabsretten.

Kontekst

Denne meddelelse udspringer af en bred international konsensus, der kommer til udtryk i de beslutninger, som FAO, FN's Generalforsamling og Organisationen for Økonomiske Samarbejde og Udvikling (OECD) (EN) (FR) har taget vedrørende behovet for en global tilgang til standsning af IUU-fiskeriet. Den er en opfølgning på Kommissionens handlingsplan fra 2002 og på Europa-Parlementets resolution af 15. februar 2007. Sammen med forslaget til rådsforordning, der skulle blive vedtaget i løbet af 2008, udgør meddelelsen et af de første skridt mod enintegreret EU-havpolitik for en bæredygtig udnyttelse af havene.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 1005/2008 af 29. september 2008 om en EF-ordning, der skal forebygge, afværge og standse ulovligt, urapporteret og ureguleret fiskeri, om ændring af forordning (EØF) nr. 2847/93, (EF) nr. 1936/2001 og (EF) nr. 601/2004 og om ophævelse af forordning (EF) nr. 1093/94 og (EF) nr. 1447/1999 [EUT L 286 af 29.10.2008].

Seneste ajourføring: 11.11.2010

Top