EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Finansieringen af den fælles landbrugspolitik

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Finansieringen af den fælles landbrugspolitik

1) MÅL

Tilpasning og kodificering af forordningen (Rådets forordning (EØF) nr. 729/70) om finansieringen af den fælles landbrugspolitik som følge af beslutningerne i forbindelse med "Agenda 2000". Den gældende ordning med decentraliseret finansiering gennem nationale udbetalingsorganer af udgifter, der er omfattet af EU-bestemmelserne, fortsætter, men udgifterne til finansiering af foranstaltningerne i landdistrikter integreres i EUGFL, Garantisektionen.

Forordningen er blevet ophævet ved Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 af 21. juni 2005. Den er dog fortsat gældende for udgifter afholdt af medlemsstaterne indtil den 15. oktober 2006 og indtil den 31. december 2006 for udgifter afholdt af Kommissionen.

2) DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 1258/1999 af 17. maj 1999 om finansiering af den fælles landbrugspolitik [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 160 af 26.6.1999].

3) RESUMÉ

Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget (EUGFL), der blev oprettet ved forordning nr. 25 af 1962 (senest ændret ved forordning (EØF) nr. 728/70) om finansiering af den fælles landbrugspolitik, tegner sig for en stor del af Det Europæiske Fællesskabs almindelige budget.

Fondens Garantisektion finansierer navnlig udgifterne til de fælles markedsordninger, de foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, der ledsager markedsstøtten og foranstaltningerne i landdistrikterne uden for de områder, der er omfattet af mål nr. 1, udgifter til visse veterinærforanstaltninger samt foranstaltningerne vedrørende information om den fælles landbrugspolitik.

Udviklingssektionen finansierer de øvrige udgifter til udvikling af landdistrikterne (dvs. dem, der ikke finansieres af EUGFL's Garantisektion).

Fonden administreres af EUGFL-komitéen inden for rammerne af et samarbejde mellem Kommissionen og medlemsstaterne. Denne fondskomité består af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen.

Medlemsstaterne udpeger de kontorer og organer, der har bemyndigelse til at betale udgifterne. Udbetalingsorganerne er kontorer eller organer, som er godkendt af medlemsstaterne, og som rummer tilstrækkelig garanti for, at

  • betalingsanmodningernes tilskudsberettigelse og overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne kontrolleres forud for betalingsanvisningen;
  • de foretagne udbetalinger bogføres på nøjagtig og fuldstændig måde;
  • de nødvendige dokumenter fremlægges inden for de tidsfrister og i den udformning, der er fastlagt i EU-bestemmelserne.

Medlemsstaterne skal have bilagene for de foretagne udbetalinger og dokumenterne vedrørende gennemførelsen af den foreskrevne administrative og fysiske kontrol forelagt.

Hver medlemsstat skal indgive meddelelse til Kommissionen om:

  • de kontorer og organer, der er godkendt til udbetaling af udgifterne
  • det kontor eller organ, der i tilfælde af at der godkendes mere end ét udbetalingsorgan, varetager centraliseringen af de oplysninger, der skal stilles til rådighed for Kommissionen, og som skal sørge for, at EU-bestemmelserne finder ensartet anvendelse
  • udbetalingsorganernes navn, status og godkendelsesdokument
  • de systemer for administration, regnskabsføring og intern kontrol, efter hvilke der foretages udbetalinger i henhold til den fælles landbrugspolitiks bestemmelser.

Udbetalingsorganerne foretager betalingerne til støttemodtagerne på grundlag af fællesskabsbestemmelserne. Udelukkende udgifter afholdt af de godkendte udbetalingsorganer kan finansieres af Fællesskabet.

Hver måned indsender medlemsstaterne udgiftsregnskaber til Kommissionen.

Kommissionen stiller bevillingerne til dækning af EUGFL-udgifterne til rådighed for medlemsstaterne i form af forskud på grundlag af regnskaberne over de afholdte udgifter. I realiteten drejer det sig om refusion af medlemsstaternes afholdte (og præfinansierede) udgifter. Desuden kan der stilles en driftskapital til rådighed for medlemsstaterne med henblik på iværksættelse af programmer i forbindelse med foranstaltningerne vedrørende udvikling af landdistrikterne.

Efter regnskabsårets afslutning tilstiller medlemsstaterne til Kommissionen et årsregnskab over udgifterne samt en attest på, at det afleverede regnskab er fuldstændigt, nøjagtigt og korrekt.

Kommissionen afslutter inden maj måned regnskaberne fra udbetalingsorganerne. Afgørelsen omhandler regnskabernes fuldstændighed, nøjagtighed og korrekthed.

Denne afgørelse om regnskabsafslutning har ingen indflydelse på senere ad hoc-beslutninger vedrørende afvisning af finansiering af udgifter, der ikke er blevet afholdt i overensstemmelse med fællesskabsbestemmelserne. Sådanne beløb (finansielle korrektioner) inddrives fra medlemsstaterne.

Hvert år inden juli måned forelægger Kommissionen Europa-Parlamentet og Rådet en finansberetning om forvaltningen af fonden.

Når der skal træffes foranstaltninger, forelægger Kommissionens repræsentant et udkast til disse for fondskomitéen. Komitéen afgiver udtalelse om projektet inden en frist, som formanden kan fastlægge alt efter, hvor hastende spørgsmålet er. Udtalelsen afgives ved flertalsafgørelse (artikel 205, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Union).

Hvis komitéens udtalelse er positiv, træffer Kommissionen foranstaltninger, der finder umiddelbar anvendelse.

Hvis udtalelsen er negativ, giver Kommissionen Rådet meddelelse om foranstaltningerne. I dette tilfælde kan Kommissionen udsætte anvendelsen af de foranstaltninger, som den har truffet med højst en måned fra datoen for oversendelsen af meddelelsen. Rådet kan med kvalificeret flertal træffe en anden beslutning senest en måned herefter.

Komitéen skal ligeledes høres vedrørende

  • den foreløbige vurdering af bevillingerne
  • de udkast til beretninger om fonden, som skal fremsendes til Rådet.

Denne forordning træder fra 1. januar 2000 i stedet for forordning (EØF) nr. 729/70. Artikel 15 (tredje afsnit) og 40 i beslutning 90/424/EØF om finansieringsmåder for visse udgifter på veterinærområdet bortfalder.

De foranstaltninger, der er nødvendige for at lette overgangen mellem bestemmelserne i forordning (EØF) nr. 729/70 og bestemmelserne i denne forordning, fastlægges i henhold til udvalgsproceduren.

For yderligere oplysninger om reformen af den fælles landbrugspolitik henvises til web-stedet for Generaldirektoratet for Landbrug.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

Forordning (EF) nr. 1258/1999

3.7.1999

-

4) gennemførelsesforanstaltninger

5) videreførelse af arbejdet

- Fordeling af bevillinger

Kommissionens beslutning af 8. september 1999 om den vejledende fordeling mellem medlemsstaterne af bevillinger fra Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne for perioden 2000-2006 [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 259 af 06.10.1999]. Denne beslutning fastsætter de foreløbige bevillinger til medlemsstaterne til foranstaltninger til udvikling af landdistrikterne, som finansieres af EUGFL, Garantisektionen. Det totale beløb til denne støtte er på 4.339 mio. euro for perioden 2000-2006.

- Informationsvirksomhed

Rådets forordning (EF) nr. 814/2000 af 17. april 2000 om informationsforanstaltninger vedrørende den fælles landbrugspolitik [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 100 af 20.4.2000] EUGFL, Garantisektionen, kan finansiere op til 50 % af de støtteberettigede omkostninger (evt. 75 %) ved foranstaltninger, der tager sigte på at forklare udviklingen i den fælles landbrugspolitik og fremme den europæiske landbrugsmodel blandt landbrugerne, andre aktører i landdistrikterne og i offentligheden. Der kan bl.a. ydes støtte til konferencer, seminarer, informationsbesøg, publikationer, og enkeltstående udvekslinger af erfaringer eller udvekslinger, der er et led i årlige aktivitetsprogrammer.

Kommissionen har ansvaret for at vedtage gennemførelsesbestemmelserne til denne forordning med bistand fra Komitéen for Den Europæiske Udviklings- og Garantifond for Landbruget samt for hvert andet år at forelægge Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om gennemførelsen af forordningen.

- Andet

Rådets forslag til forordning af 11.6.2002 der ændrer forordning (EF) nr. 1258/1999 vedrørende finansieringen af den fælles landbrugspolitik [KOM(2002) 293 endelig udg. - Endnu ikke offentliggjort i De Europæiske Fællesskabers Tidende]. Dette dokument foreslår at udvide til 36 måneder i stedet for 24 for Kommissionens mulighed for at lave finansielle korrektioner..

Seneste ajourføring: 18.10.2005

Top