Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Go to the summaries’ table of contents

SURVEY: Tell us what you think about the summaries!

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU)

Forordningen fastlægger interventionsområdet for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling (EFRU) for perioden 2000-2006. Fonden har til formål at fremme den økonomiske og sociale samhørighed ved udligning af de største regionale skævheder og ved deltagelse i udviklingen og omstillingen af regionerne i synergi med de andre strukturfondes interventioner.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1783/1999 af 12. juli 1999 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 213 af 13.8.1999].

RESUMÉ

Ramme og opgave

Forordning (EF) nr. 1783/1999 indgår i den samlede ramme, der er indført ved Rådets forordning (EF) nr. 1260/1999 om vedtagelse af generelle bestemmelser for strukturfondene (den generelle forordning). Den fastsætter, at EFRU deltager i indsatsen under mål 1 og 2, EF-initiativerne vedrørende grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt samarbejde (Interreg III) og økonomisk og social genoprettelse af kriseramte byer og forstæder (Urban II) samt de nyskabende aktioner og den tekniske bistand i henhold til den generelle forordning.

For at mindske forskellen mellem de forskellige regioners udviklingsniveau og reducere udviklingsefterslæbet for de mindst gunstigt stillede regioner og øer, herunder landdistrikterne, bidrager EFRU til en harmonisk, afbalanceret og bæredygtig økonomisk udvikling, en stærk konkurrencemæssig stilling, et højt beskæftigelsesniveau, lige muligheder for mænd og kvinder og et højt miljøbeskyttelsesniveau.

Anvendelsesområde

Som led i opgaven med at fremme den regionale udvikling deltager EFRU i finansieringen af følgende foranstaltninger:

 • erhvervsinvesteringer, der gør det muligt at oprette eller opretholde varige arbejdspladser.
 • infrastrukturinvesteringer, der i mål 1-regionerne bidrager til udvikling, strukturtilpasning og oprettelse og bevarelse af arbejdspladser og i alle støtteberettigede regioner til diversificering, genopretning, formindskelse af isolationen og fornyelse af erhvervsområder og industriområder i tilbagegang, nedslidte byområder, landdistrikter og fiskeriafhængige områder. Disse investeringer kan også tage sigte på udvikling af transeuropæiske net i transport-, telekommunikations- og energisektoren i mål 1-regioner.
 • udvikling af regionernes eget potentiale gennem foranstaltninger til fremme af lokale udviklings- og beskæftigelsesinitiativer samt aktiviteter i små og mellemstore virksomheder, især støtte til virksomhedsservice, teknologioverførsel, udvikling af finansieringsinstrumenter, direkte investeringsstøtte, etablering af lokale infrastrukturer og støtte til servicestrukturer i lokalsamfundet.
 • investeringer inden for uddannelse og sundhed, udelukkende i mål 1-regioner.

De områder, der støttes ved disse foranstaltninger, er bl.a. forbedring af produktionsvilkårene, forskning og teknologisk udvikling, udvikling af informationssamfundet, beskyttelse og forbedring af miljøet, fremme af lige beskæftigelsesmuligheder for mænd og kvinder samt grænseoverskridende, tværnationalt og tværregionalt samarbejde.

Ifølge den generelle forordning finansieres EU-initiativet INTERREG III og de nyskabende aktioner (undersøgelser, pilotprojekter og udveksling af erfaringer) inden for regional- og lokaludvikling af EFRU alene. Denne fonds anvendelsesområde kan dog udvides til også at omfatte de andre strukturfondes områder i forbindelse med foranstaltninger, der er nødvendige til gennemførelse af initiativprogrammer eller det berørte pilotprojekt.

Gennemførelsesbestemmelser

Gennemførelsesbestemmelser til EFRU-forordningen kan vedtages efter udtalelse fra Komitéen for Udvikling og Omstilling i Regionerne.

Andre bestemmelser

Denne forordning ophæver forordning (EØF) nr. 4254/88 pr. 1. januar 2000. Den tages selv op til revision senest den 31. december 2006.

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i Medlemsstaterne

Forordning (EF) 1260/1999

16.8.1999

-

TILHØRENDE RETSAKTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning af 14. juli 2004 om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling [KOM(2004) 495 endelig].

I forslaget til forordningen foreslås det at ophæve den nuværende forordning.

Forslag til Rådets forordning af 14. juli 2004 om generelle bestemmelser for Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond og Samhørighedsfonden [KOM(2004) 492 endelig].

Nyskabende aktioner under EFRU

Kommissionens meddelelse af 31.1.2001 "Regionerne og den nye økonomi: Retningslinjer for EFRU's nyskabende aktioner for perioden 2000-2006" [KOM(2001) 60 endelig udg. - Endnu ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. Med hjemmel i artikel 22 i Rådets forordning 1260/99 handler denne meddelelse (esdeenfr) om, at formålet med de nyskabende aktioner (undersøgelser, pilotprojekter og udveksling af erfaringer), som EFRU deltager i, er at styrke den europæiske konkurrenceevne ved at udligne forskellene mellem regionerne gennem støtte til innovation, til FTU og til udnyttelse af de nye informations- og kommunikationsteknologier. Den ligger således på linje med den europæiske strategi, der blev godkendt på Det Europæiske Råds møde i Lissabon (23.-24. marts 2000), som går ud på at styrke beskæftigelsen, erhvervslivets konkurrenceevne og den sociale samhørighed inden for rammerne af en videnbaseret økonomi.

De nyskabende aktioner for perioden 2000-2006 skal således svare til følgende tre prioriteter:

 • regionaløkonomi baseret på viden og teknologisk innovation: Hjælp til de dårligst stillede regioner med at hæve deres teknologiske niveau
 • informationssamfundet i regionaludviklingens tjeneste (eEurope-regio)
 • regional identitet og bæredygtig udvikling: Fremme af den regionale samhørighed og konkurrenceevne gennem koordinering af de økonomiske, miljømæssige og sociale aktiviteter.

Gennemførelsen af de nyskabende aktioner skal i øvrigt gøre det muligt:

 • at forbedre kvaliteten af interventionerne under strukturfondenes mål 1- og mål 2-programmer
 • at udnytte det regionale partnerskab mellem den private og den offentlige sektor bedre og styrke det
 • at udnytte synergien mellem regionalpolitikken og de andre fællesskabspolitikker
 • at fremme udvekslingen mellem regioner og de fælles fremskridt på grundlag af sammenligning og formidling af de bedste erfaringer.

De nyskabende aktioner er et led i regionalprogrammerne for nyskabende aktioner, for hvilke en styringskomité under overholdelse af princippet om regionalt partnerskab fastlægger strategien. Programforslagene skal forelægges Kommissionen senest den 31. maj hvert år fra 2001 til 2005, så denne institution kan udvælge de programmer, EFRU skal være med til at finansiere.

Den årlige bevilling på 400 mio. EUR, dvs. 0,4 % af EFRU's årlige budget, er sat af til de nyskabende aktioner. Den EFRU-finansierede andel af omkostningerne kan maksimalt andrage:

 • 80 % i mål 1-regionerne
 • 50 % i mål 2-regionerne, eventuelt 60 %, såfremt en aktion er af interesse for Fællesskabet.

For at sikre en vis sammenhæng skal de, der har ansvaret for udbetaling til og kontrol af programmerne for nyskabende aktioner, helst være de samme som dem, der er udpeget inden for rammerne af mål 1- og 2-programmerne.

Programmering ifølge den generelle forordning (EF) nr. 1260/1999.

See also

For yderligere oplysninger om Den Europæiske Fond for Regionaludvikling henvises til følgende netsted:

Generaldirektoratet for Regionalpolitik.

Seneste ajourføring: 29.03.2007

Top