EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Den nye finansordning: lettere adgang til EU-finansiering

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Den nye finansordning: lettere adgang til EU-finansiering

Finansordningen er hoveddokumentet med EU's finansielle bestemmelser. Det indeholder principperne for EU's budget og regulerer den måde, hvorpå EU-budgettet bruges.

Den nyligt vedtagne forordning, som trådte i kraft den 1. januar 2013 gør det muligt for modtagere af EU-finansiering - virksomheder, NGO'er, forskere, studerende, kommuner og andre - at følge nemmere, klarere regler og enkle procedurer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 af 25. oktober 2012 om finansieringsregler vedrørende Unionens generelle budget og ophævelse af Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1605/2002 [EUT L 298 af 26.10.2012]

RESUMÉ

HVAD VAR FORMÅLET MED ÆNDRINGEN AF FINANSORDNINGEN?

EU moderniserer sine finansielle procedurer for bedre at kunne gennemføre Europa 2020. Overordnet set fokuserer ændringerne på tre områder

 • forenkling: afbureaukratisering, fremskynde procedurer og flytte fokus fra papirarbejde til at skabe resultater
 • ansvarlighed: sikre øget forsvarlig økonomisk forvaltning og beskyttelse af EU's økonomiske interesser
 • innovation: indførelse af økonomiske mekanismer, som vil muliggøre anvendelsen af tredjeparts finansiering som gearing af EU-fonde.

HVAD ER DET NYE?

Særlige forbedringer til at fokusere mere på resultater

 • ingen forpligtelse til at åbne separate bankkonti
 • hurtigere betaling til støttemodtagere (30, 60 eller 90 dage afhængigt af kompleksiteten af projektleverancerne)
 • lettere procedurer (brug af engangsydelser og faste satser) for mindre beløb
 • mindre papirarbejde.

Øget ansvarlighed

 • De nye regler vil øge medlemsstaternes ansvarlighed, særligt i den regionale politik.
 • Nationale myndigheder skal underskrive og indsende årlige erklæringer, som attesterer, at EU-støtte er blevet brugt til rette formål.

Styrkelse af kontrol

 • Når der opstår uregelmæssigheder vil der blive udløst mekanismer for finansielle korrektioner, og Kommissionen vil offentliggøre beslutninger om pålagte sanktioner for misbrug af EU-støtte.

Fleksibilitet

 • Forskellige finansielle instrumenter - lån, egenkapital og garantier - vil blive brugt til at forøge EU-finansieringens økonomiske effekt.
 • Der vil blive oprettet nye muligheder for offentlig-private partnerskaber (PPP'er).

Samling af ressourcer

 • EU vil kunne oprette EU-trustfonde, som sammenlægger dens egne ressourcer med medlemsstaternes og andre donorer for dermed bedre at kunne koordinere og levere ekstern hjælp samt øge synligheden.

Mere information: http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-12-795_en.htm

REFERENCER

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato - udløbsdato

Gennemførelsesdato iI medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012

27.10.2012

-

EUT L 298 af 26.10.2012

TILHØRENDE DOKUMENT

Kommissionens delegerede forordning (EU) nr 1268/2012 af 29. oktober 2012 om regler for brug af forordning (EU, Euratom) nr. 966/2012 fra Europa-Parlamentet og Rådet om finansielle bestemmelser vedrørende Unionens generelle budget (EUT L 362 af 31.12.2012).

Seneste ajourføring: 24.01.2014

Top