Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Protokol mod menneskehandel

Protokol mod menneskehandel

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse 2006/618/EF om EU's indgåelse af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet — inden for anvendelsesområdet for artikel 179 og 181a i traktaten

Afgørelse 2006/619/EF om EU's indgåelse af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet — inden for anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV i traktaten

HVAD ER FORMÅLET MED DISSE AFGØRELSER?

HOVEDPUNKTER

 • Protokollens formål er at:
  • forebygge og bekæmpe grænseoverskridende menneskehandel*, særlig handel med kvinder og børn*, foretaget af organiserede kriminelle grupper
  • beskytte og bistå ofre for udnyttelse*
  • fremme samarbejde mellem landene på dette område.
 • Alle signatarstater skal vedtage de nødvendige love og andre foranstaltninger for at fastlægge, at de handlinger, der er defineret som menneskehandel, herunder optræden som medskyldig i sådanne handlinger, er strafbare handlinger.
 • Tvister mellem signatarerne vedrørende fortolkning eller anvendelse af protokollen bør bilægges ved forhandling, og hvis det ikke er muligt, ved voldgift.
 • Hvis en tvist går videre til voldgift, og der ikke findes en løsning inden for seks måneder, kan en af parterne indbringe tvisten for Den Internationale Domstol.

Forebyggelse af menneskehandel

 • Signatarstaterne skal vedtage foranstaltninger for at forebygge og bekæmpe menneskehandel i samarbejde med relevante organisationer i civilsamfundet. Disse foranstaltninger kan omfatte oplysnings- og mediekampagner samt sociale og økonomiske initiativer.
 • Det er også vigtigt at tage fat på faktorer, der gør personer sårbare over for menneskehandel, som f.eks. fattigdom, underudvikling og mangel på lige muligheder, gennem bilateralt og multilateralt samarbejde.

Beskyttelse af ofre

 • Signatarstaterne skal:
  • beskytte personlige oplysninger og identitet for ofre for menneskehandel
  • give dem oplysninger om relevante retssager og administrativ forfølgning
  • sørge for deres fysiske, psykologiske og sociale bedring, f.eks. indkvartering, passende pleje, beskæftigelse samt uddannelsesmuligheder
  • lade ofre for menneskehandel forblive på deres område, midlertidigt eller permanent, under behørig hensyntagen til humanitære og medmenneskelige faktorer
  • hjælpe ofrene med at vende tilbage til deres oprindelsesland eller med at komme til et andet land under behørig hensyntagen til deres sikkerhed.

Udveksling af oplysninger og samarbejde

 • Signatarstaternes relevante tjenester aftaler at udveksle oplysninger om visse aspekter, herunder:
  • de typer rejsedokumenter, der anvendes med henblik på menneskehandel
  • de midler og metoder, som organiserede kriminelle grupper anvender til dette formål.
 • Landene sørger også for at styrke samarbejdet mellem deres grænsekontroltjenester.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSERNE FRA?

De trådte i kraft den 24. juli 2006.

BAGGRUND

FN's konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet, vedtaget af De Forenede Nationers Generalforsamling den 15. november 2000, trådte i kraft den 23. september 2003.

Den suppleres af tre protokoller:

* VIGTIGE BEGREBER

Menneskehandel: Rekruttering, transport, overførsel, indkvartering eller modtagelse af personer ved hjælp af truslen om eller brugen af vold eller andre former for tvang, bortførelse, svig, bedrag, magtmisbrug eller udnyttelse af sårbarheder, eller at give eller modtage betaling eller goder for at få tilsagn fra en person, som har kontrol over en anden person, med henblik på udnyttelse.

Børn: Personer under 18 år.

Udnyttelse: Udnyttelse af andres prostitution eller andre former for seksuel udnyttelse, tvangsarbejde eller tvangstjenester, slaveri eller forhold, der ligner slaveri, pligtarbejde eller fjernelse af organer.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 2006/618/EF af 24. juli 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet for så vidt angår protokollens bestemmelser, i det omfang protokollens bestemmelser falder ind under anvendelsesområdet for artikel 179 og 181 A i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 262 af 22.9.2006, s. 44-50)

Rådets afgørelse 2006/619/EF af 24. juli 2006 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af protokollen om forebyggelse, bekæmpelse og retsforfølgning af menneskehandel, særlig handel med kvinder og børn, til supplering af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af grænseoverskridende organiseret kriminalitet for så vidt angår protokollens bestemmelser, i det omfang protokollens bestemmelser falder ind under anvendelsesområdet for tredje del, afsnit IV, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab (EUT L 262 af 22.9.2006, s. 51-58)

seneste ajourføring 13.12.2016

Top