EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU-retningslinjer vedrørende børns rettigheder

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

EU-retningslinjer vedrørende børns rettigheder

 

RESUMÉ AF:

EU-retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder

HVAD ER FORMÅLET MED RETNINGSLINJERNE?

Retningslinjerne danner grundlag for Den Europæiske Unions (EU) indsats for at sikre, at børns* rettigheder inddrages i alle EU’s eksterne politikker og aktiviteter.

Retningslinjerne understøtter EU’s indsats for at fremme og beskytte børns rettigheder i EU’s eksterne relationer og tilskynder til en overordnet strategisk tilgang på området. Derudover supplerer retningslinjerne EU’s retningslinjer om børns rettigheder og væbnede konflikter samt EU’s dagsorden vedrørende børns rettigheder.

HOVEDPUNKTER

For at indfri sine målsætninger om at beskytte børns rettigheder benytter EU en række operationelle værktøjer:

 • politisk dialog ved at inddrage børns rettigheder i forhandlinger og drøftelser med organisationer og lande uden for EU
 • henvendelser (f.eks. diplomatiske drøftelser af konkrete emner mellem to landes regeringer) med det formål at minde lande uden for EU om behovet for at træffe passende foranstaltninger til beskyttelse af børn
 • bilateralt og multilateralt samarbejde for at sikre humanitær bistand og udviklingsstøtte med konkret fokus på børns rettigheder
 • partnerskaber og koordinering med internationale interessenter såsom De Forenede Nationer (FN), regionale organisationer, det europæiske forum for børns rettigheder, forskningsinstitutioner, civilsamfundet og internationale finansinstitutioner.

Generelle foranstaltninger til gennemførelse af retningslinjerne omfatter at:

 • opfordre lande uden for EU til at tilslutte sig de internationale instrumenter og standarder og samarbejde med relevante organer såsom FN og Europarådet
 • opfordre til en øget beskyttelse af børns rettigheder i lande uden for EU ved at udarbejde strategier og styrke de eksisterende mekanismer
 • styrke overvågningsprocesser og strukturer (f.eks. databaser)
 • stille yderligere ressourcer til rådighed til fremme og beskyttelse af børns rettigheder
 • bekæmpe overtrædelse af børns rettigheder og afskaffe nuværende straffrihed
 • opfordre til inddragelse af børn i beslutningstagning og gennemførelse af de politikker, der vedrører dem
 • styrke familiernes og andre omsorgspersoners mulighed for at varetage deres rolle med hensyn til at beskytte børns rettigheder
 • styrke kendskabsopbygning om børns rettigheder ved at støtte kampagner, der integrerer børns rettigheder som emne i skolernes læreplaner.

Konkrete tiltag gennemføres på prioriterede områder på baggrund af individuelle implementeringsstrategier. Prioriterede områder udpeges for en periode på to år. Det første prioriterede område omhandler alle former for vold mod børn. Målsætninger, operationelle tiltag samt landespecifikke implementeringsstrategier, aktiviteter, overvågning og evaluering af gennemførelsen fremgår af retningslinjernes bilag I.

BAGGRUND

Børn er i mange sammenhænge truede og uden tilstrækkelige muligheder for uddannelse, sundhedspleje og social omsorg. De udsættes for børnearbejde, vold, seksuelt misbrug, sygdomme og væbnede konflikter samt diskrimination, marginalisering og udelukkelse. Piger er særligt udsatte og kræver derfor særlig opmærksomhed.

EU er en primær aktør med hensyn til at beskytte menneskerettighederne (og især børns rettigheder) i hele verden. EU har ratificeret De Forenede Nationers Konvention om Barnets Rettigheder samt de tilhørende valgfrie protokoller. EU støtter ligeledes andre initiativer, der har som mål at forbedre børns forhold, f.eks. de tidligere årtusindudviklingsmål, der fra starten af 2016 blev afløst af 2030-dagsordenen for bæredygtig udvikling.

* VIGTIGE BEGREBER

Børn: I dette resumé defineres børn som alle personer under 18 år.

HOVEDDOKUMENT

EU-retningslinjer for fremme og beskyttelse af børns rettigheder, godkendt af Rådet den 10. december 2007 (ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende)

seneste ajourføring 16.08.2016

Top