EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Chartret om grundlæggende rettigheder

Chartret om grundlæggende rettigheder

 

RESUMÉ AF:

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder

HVAD ER FORMÅLET MED CHARTRET?

Det inkorporerer en række personlige, borgerlige, politiske, økonomiske og sociale rettigheder for EU-borgere og bosiddende i EU-ret.

HOVEDPUNKTER

Indhold

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (chartret) bekræfter, under hensyntagen til EU’s bemyndigelser og opgaver samt til nærhedsprincippet, rettighederne i forbindelse med de konstitutionelle traditioner og internationale forpligtelser, som er fælles for EU-landene, den europæiske menneskerettighedskonvention, de sociale chartre vedtaget af EU og af Europarådet samt Domstolens og Menneskerettighedsdomstolens retspraksis. Ved at gøre de grundlæggende rettigheder mere synlige og tydelige skaber chartret en retssikkerhed inden for EU.

Chartret om grundlæggende rettigheder indeholder en præambel og 54 artikler, der er fordelt på 7 kapitler:

  • kapitel I: værdighed (den menneskelige værdighed, ret til livet, ret til respekt for menneskets integritet, forbud mod tortur og umenneskelig eller nedværdigende behandling eller straf, forbud mod slaveri og tvangsarbejde)
  • kapitel II: friheder (ret til frihed og sikkerhed, respekt for privatliv og familieliv, beskyttelse af personoplysninger, ret til at indgå ægteskab og ret til at stifte familie, ret til at tænke frit og til samvittigheds- og religionsfrihed, ytrings- og informationsfrihed, forsamlings- og foreningsfrihed, frihed for kunst og videnskab, ret til uddannelse, erhvervsfrihed og ret til at arbejde, frihed til at oprette og drive egen virksomhed, ejendomsret, asylret, beskyttelse i tilfælde af udsendelse, udvisning og udlevering)
  • kapitel III: ligestilling (lighed for loven, ikke-forskelsbehandling, kulturel, religiøs og sproglig mangfoldighed, ligestilling mellem mænd og kvinder, børns rettigheder, ældres rettigheder, integration af mennesker med handicap)
  • kapitel IV: solidaritet (ret til information og høring af arbejdstagerne i virksomheden, forhandlingsret og ret til kollektive skridt, ret til arbejdsformidling, beskyttelse i tilfælde af ubegrundet opsigelse, retfærdige og rimelige arbejdsforhold, forbud mod børnearbejde og beskyttelse af unge på arbejdspladsen, familieliv og arbejdsliv, social sikring og social bistand, sundhedsbeskyttelse, adgang til tjenesteydelser af almindelig økonomisk interesse, miljøbeskyttelse, forbrugerbeskyttelse)
  • kapitel V: borgerrettigheder (stemmeret og valgbarhed til Europa-Parlamentet og til kommunale valg, ret til god forvaltning, ret til aktindsigt, den europæiske ombudsmand, ret til at indgive andragender, fri bevægelighed og opholdsret, diplomatisk og konsulær beskyttelse)
  • kapitel VI: retfærdighed i retssystemet (adgang til effektive retsmidler og til en upartisk domstol, uskyldsformodning og forsvarets rettigheder, legalitetsprincippet og princippet om proportionalitet mellem lovovertrædelse og straf, ret til ikke at blive retsforfulgt eller straffet to gange for samme lovovertrædelse)
  • kapitel VII: almindelige bestemmelser.

Anvendelsesområde

Chartret finder anvendelse på EU-institutionerne under hensyntagen til nærhedsprincippet og kan under ingen omstændigheder udvide EU-institutionernes beføjelser og opgaver i henhold til traktaterne. Chartret gælder også for EU-landene, når de gennemfører EU-retten.

Hvis nogen af rettighederne svarer til de rettigheder, som garanteres af den europæiske menneskerettighedskonvention fra 1950, skal betydningen og anvendelsesområdet af disse rettigheder være de samme som defineret af konventionen, skønt EU-ret kan give en videregående beskyttelse.

Årsberetninger

Hvert år siden 2010 har Europa-Kommissionen udgivet en årsberetning. Den overvåger, hvordan chartret anvendes.

BAGGRUND

  • I 1999 konkluderede Europarådet, at grundlæggende rettigheder på EU-plan skulle konsolideres i et charter for at give dem større synlighed.
  • Chartret blev formelt bekendtgjort i Nice i december 2000 af Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.
  • Chartret blev juridisk bindende i EU, da Lissabontraktaten trådte i kraft i december 2009, og det har nu samme retskraft som EU-traktaterne.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder (EUT C 202 af 7.6.2016, s. 389-405)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Beretning fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale udvalg og Regionsudvalget: beretning for 2015 om anvendelsen af EU’s charter om grundlæggende rettigheder (COM(2016) 265 final af 18.5.2016)

seneste ajourføring 17.10.2016

Top