Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af korruption

De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af korruption

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 2008/801/EF om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af korruption

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE AFGØRELSE?

Den bemyndiger EU til at underskrive De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af korruption. Konventionen har til formål at bidrage til kampen mod korruption, fremme en korrekt forvaltning af offentlige anliggender og tilskynde til internationalt samarbejde og teknisk bistand.

HOVEDPUNKTER

Konventionen angår forebyggelse, efterforskning og retsforfølgning af korruption og indefrysning, beslaglæggelse, konfiskation og tilbagegivelse af udbyttet af strafbare handlinger.

Den indeholder regler om forebyggelse og bekæmpelse af hvidvaskning af penge samt regnskabsstandarder i den private sektor og om gennemsigtighed og lige adgang for alle kandidater til offentlige vareindkøbskontrakter, tjenesteydelseskontrakter samt bygge- og anlægskontrakter.

Forebyggelse af korruption

Konventionen indeholder en række regler til forebyggelse af korruption, herunder:

 • anvendelsen af politikker og praksis til forebyggelse og etablering af organer til dette formål
 • anvendelsen af adfærdskodekser for tjenestemænd
 • objektive kriterier for ansættelse og forfremmelse af tjenestemænd
 • regler for offentlige indkøb.

Den anbefaler også:

 • at fremme gennemsigtighed og ansvarlighed i forvaltningen af offentlige finanser og i den private sektor
 • strengere regnskabs- og revisionsstandarder
 • regler til sikring af retsvæsenets uafhængighed.

Kriminalisering

Konventionen anbefaler at fastlægge en række lovovertrædelser, herunder:

 • bestikkelse af indenlandske eller udenlandske tjenestemænd og ansatte i offentlige internationale organisationer
 • en tjenestemands underslæb, misbrug af midler eller anden omdirigering af al offentlig og privat ejendom
 • handel med indflydelse (hvor en person med indflydelse på andre mennesker bytter denne indflydelse for penge fra en person, der søger indflydelse)
 • misbrug af stilling og ulovlig berigelse*.

I den private sektor opfordrer konventionen til at der fastlægges lovovertrædelser for:

 • underslæb
 • korruption
 • hvidvaskning af udbyttet fra kriminalitet
 • hæleri
 • at lægge hindringer i vejen for retsplejen
 • at deltage i og forsøge underslæb eller korruption.

Konventionen anbefaler desuden yderligere retlige og administrative foranstaltninger, herunder:

 • garanti for, at selskaber kan drages til ansvar
 • muliggøre indefrysning, beslaglæggelse og konfiskation
 • beskyttelse af vidner, eksperter og ofre
 • beskyttelse af anmeldere
 • garanti for, at virksomheder eller personer, der har lidt skade som følge af korruption, har juridisk ret til at kræve erstatning
 • tilskyndelse til samarbejde med retshåndhævende myndigheder.

Inddrivelse af aktiver

Konventionen fastsætter foranstaltninger til direkte inddrivelse af aktiver og angiver, hvordan dette kan ske gennem internationalt samarbejde om konfiskation. Den indeholder også regler om, hvordan aktiverne skal returneres.

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig

Det Europæiske Kontor for Bekæmpelse af Svig (OLAF) har ansvaret for at undersøge disse spørgsmål for så vidt angår EU-institutionerne. OLAF undersøger svig i forhold til EU-budgettet, korruption og alvorlige tjenesteforseelser i de europæiske institutioner og udvikler politik til bekæmpelse af svig for Europa-Kommissionen.

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 25. september 2008.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGT BEGREB

* Ulovlig berigelse: hvor en person drager fordel en anden persons bekostning uden at give noget af samme værdi til gengæld.

DOKUMENT

Rådets afgørelse 2008/801/EF af 25. september 2008 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af De Forenede Nationers konvention om bekæmpelse af korruption (EUT L 287 af 29.10.2008, s. 1-110)

seneste ajourføring 21.04.2016

Top