EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder: Daphne II-programmet (2004-2008)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder: Daphne II-programmet (2004-2008)

Dette handlingsprogram er anden fase af Daphne-programmet, som har til formål at forebygge og bekæmpe alle former for vold mod børn, unge og kvinder gennem forebyggende foranstaltninger og støtte til ofrene. Hensigten med programmet er endvidere at støtte organisationer, som er aktive på dette område, og styrke samarbejdet mellem dem.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 803/2004/EF af 21. april 2004 om EF-handlingsprogrammet (2004-2008) om forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder og om beskyttelse af ofre og risikogrupper (Daphne II-programmet) [Den Europæiske Unions Tidende L 143 af 30. april 2004].

RESUMÉ

EU bidrager gennem Daphne-programmet til at forbedre de forebyggende foranstaltninger mod vold, som hovedsageligt skal iværksættes af medlemsstaterne, gennem formidling og udveksling af oplysninger, fremme af nyskabende strategier, opstilling af fælles prioriteter, oprettelse af netværk og mobilisering af alle berørte parter.

Anvendelsesområde

Handlingsprogrammet har tre klare målgrupper, nemlig børn (under 18 år), unge (fra 12 til 25 år) og kvinder.

Det drejer sig om alle former for vold og alle aspekter af dette fænomen i den offentlige såvel som i den private sfære, f.eks. vold i hjemmet, i skoler og på arbejdspladsen, seksuel udnyttelse i kommercielt øjemed, skamfering af kønsorganer og menneskehandel.

EU-medlemsstaterne, EØS-landene, Tyrkiet, Rumænien og Bulgarien kan deltage i handlingsprogrammet, dog gælder særlige betingelser for de tre sidstnævnte lande.

Deltagelse i programmet

Offentlige og private nonprofitorganisationer og institutioner såsom lokale myndigheder, universiteter og forskningscentre, der enten arbejder med forebyggelse og bekæmpelse af vold mod børn, unge og kvinder, støtter ofre for denne form for vold, tilskynder en afstandtagen fra denne type vold eller arbejder for at fremme en holdnings- og adfærdsændring over for sårbare grupper og ofre, kan deltage i programmet.

Formålet med programmet

I bilaget til afgørelse nr. 803/2004 beskrives de tværnationale foranstaltninger, hvortil der ydes støtte. Det drejer sig især om oprettelse af netværk mellem organisationer, udveksling af oplysninger og god praksis samt bevidsthedsskabende foranstaltninger. Daphne-programmet omfatter følgende former for foranstaltninger, som er samlet i indkaldelsen af forslag til særlige samfinansierede projekter, også kaldet "indkaldelse af forslag I":

  • fastlæggelse og udveksling af bedste praksis og faglige erfaringer
  • kortlægning, undersøgelser og forskning
  • arbejde i marken med inddragelse af støttemodtagerne i udformningen, gennemførelsen og evalueringen af projekterne
  • etablering af bæredygtige tværfaglige netværk
  • uddannelse og udformning af undervisningspakker
  • behandlingsprogrammer og støtte til både ofre og voldsmænd
  • bevidsthedsskabende foranstaltninger rettet mod specifikke målgrupper
  • vurdering og udvikling af foranstaltninger, som tilskynder til respekt for personer, der er udsat for vold, og fremmer deres trivsel og selvudfoldelse.

Samtidig vil der på initiativ fra Kommissionen blive iværksat supplerende foranstaltninger med henblik på at afhjælpe mangler i programmet eller afdække områder, der ikke er blevet taget tilstrækkeligt hensyn til inden for rammerne af de foreslåede foranstaltninger. Disse foranstaltninger er samlet i indkaldelse af forslag til overførsel, tilpasning og anvendelse af eksisterende resultater også kaldet "indkaldelse af forslag II". Det kan eksempelvis være undersøgelser, udarbejdelse af indikatorer og statistikker samt andre foranstaltninger, der har til formål at udvide videnbasen.

Støtteberettigede projekter

For at der kan opnås økonomisk støtte til et projekt, skal det inddrage mindst to medlemsstater. Projekter under "indkaldelse af forslag I" skal have en varighed på et til to år, og EU-støtten til sådanne projekter må ikke overstige 80 % af projektets samlede omkostninger. Projekter, der falder ind under "indkaldelse af forslag II", skal derimod have en varighed på et år, og der kan opnås fuld støtte til dækning af omkostningerne.

Gennemførelse og opfølgning

Det er Kommissionen, som er ansvarlig for forvaltningen og gennemførelsen af handlingsprogrammet. Den skal sikre, at samtlige resultater eller produkter, der finansieres gennem programmet, er gratis tilgængelige i elektronisk form. Kommissionen skal sikre, at der tages ligeligt hensyn til de tre målgrupper (børn, unge og kvinder), og den bistås af et udvalg i forbindelse med varetagelsen af de enkelte opgaver.

Kommissionen skal senest den 1. juni 2006 forelægge en evalueringsrapport for Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget samt en endelig rapport ved programmets afslutning.

Baggrund

Daphne II er en forlængelse af Daphne I-programmet, som sluttede i 2003. Dette program blev en stor succes og imødekom et reelt behov for en strategi til bekæmpelse af vold. Programmets anden fase (2004-2008) har et budget på 50 mio. EUR mod 20 mio. EUR i første fase. Daphne gør det muligt at finansiere projekter, der støtter voldsofre og forsøger at forebygge, at de på et senere tidspunkt udsættes for vold. Sådanne projekter skal være med til at øge bevidstheden i familien, i lokalsamfundet og i samfundet generelt om de personlige og sociale skader, som vold påfører deres ofre.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemslandene

Den Europæiske Unions Tidende

Afgørelse nr. 803/2004/EF

30.4.2004

-

EUT L 143 af 30.4.2004

See also

  • Yderligere oplysninger findes på Daphne-programmets netsted (DE) (EN) (FR)

Seneste ajourføring: 28.01.2005

Top