EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Akkreditering og markedsovervågning

Akkreditering og markedsovervågning

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 765/2008 — om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den fastsætter fælles regler for akkrediteringsorganer, der sikrer, at noonfoodprodukter i Den Europæiske Union (EU) er i overensstemmelse med visse krav.
 • Den opretter et overvågningssystem, der skal garantere et højt sikkerhedsniveau for disse produkter og deres overholdelse af gældende krav i almindelighed.
 • Den fastsætter også regler i forbindelse med kontrol med indførsel fra lande uden for EU og fastlægger de generelle principper for CE-mærkning*.

HOVEDPUNKTER

Nationale akkrediteringsorganer

 • EU-landene skal:
  • udpege én enkelt national akkrediteringsorganisation, der udøver sin virksomhed uden fortjeneste for øje
  • sikre, at organisationen har tilstrækkelig finansiering og ansatte til at varetage sine opgaver
  • føre tilsyn med organisationen for at sikre, at den lever op til kravene
  • give meddelelse om relevante oplysninger til Europa-Kommissionen, som udarbejder en offentligt tilgængelig liste over de forskellige nationale organisationer.
 • Nationale akkrediteringsorganer skal:
  • fastslå, hvorvidt individuelle overensstemmelsesvurderingsorganisationer* er kompetente til at udføre deres arbejde og føre tilsyn med deres indsats
  • begrænse, suspendere eller inddrage akkrediteringsorganisationers akkrediteringscertifikater, hvis de ikke længere er kompetente til at udføre deres opgaver
  • være objektive og uvildige med effektiv ledelse og passende intern kontrol
  • lade sig underkaste peerevaluering
  • oplyse andre nationale akkrediteringsorganer om deres overensstemmelsesvurderinger
  • regelmæssigt offentliggøre oplysninger om deres arbejde.
 • Den Europæiske Organisation for Akkreditering (EA) forvalter peerevalueringerne for at sikre kvaliteten af de tjenester, der ydes af de nationale akkrediteringsorganer.

EU's markedsovervågning og kontrol med indførsel

 • EU-landene skal:
  • tilrettelægge og gennemføre markedsovervågning for at sikre produkters sikkerhed
  • tilbagetrække, begrænse eller forbyde produkter, som kan være til skade for brugernes sundhed og sikkerhed, og straks oplyse Kommissionen om, hvilken foranstaltning der er truffet
  • oprette procedurer til behandling og håndtering af klager
  • sikre, at nationale markedsovervågningsmyndigheder udpeges og får stillet tilstrækkelige ressourcer til rådighed til, at de kan varetage deres opgaver
  • sikre, at nationale markedsovervågningsmyndigheder samarbejder og udveksler oplysninger med hinanden
  • fastsætte bestemmelser om sanktioner, som kan indbefatte strafferetlige sanktioner for alvorlige overtrædelser.
 • Markedsovervågningsmyndighederne skal:
  • udføre kontroller i passende omfang under hensyntagen til risikovurdering, klager og andre oplysninger
  • advare brugere i deres eget land om farer, de har konstateret
  • informere EU’s system for hurtig udveksling af oplysninger (RAPEX) om alvorlige risici
  • udveksle oplysninger om produkters overensstemmelse via en fælles EU-database
  • samarbejde med myndighederne i andre EU-lande.
 • Nationale toldmyndigheder kan forhindre, at et indført produkt sælges i EU, hvis de mener, at det udgør en alvorlig risiko for sundheden, sikkerheden, miljøet eller andre samfundsinteresser.
 • En fabrikant eller en person, der har fuldmagt til at handle på fabrikantens vegne, må kun anvende CE-mærket på et produkt, hvis det lever op til alle overensstemmelsesstandarder.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 1. januar 2010.

BAGGRUND

 • Det er vigtigt, at nonfoodprodukter, der kan bevæge sig frit mellem EU-landene, ikke udgør en fare for offentligheden, miljøet eller sikkerheden i almindelighed.
 • Akkreditering er en del af et overordnet system, der omfatter overensstemmelsesvurdering og markedsovervågning. Denne forordnings bestemmelser for sidstnævnte supplerer dem, der er fastsat i andre dele af EU's lovgivning.
 • For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

CE-mærkning: mærkning, hvormed fabrikanten angiver, at produktet er i overensstemmelse med EU's juridiske overensstemmelsesstandarder.

Overensstemmelsesvurderingsorgan: et organ, der udfører opgaver såsom kalibrering, afprøvning, certificering og inspektion.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 765/2008 af 9. juli 2008 om kravene til akkreditering og markedsovervågning i forbindelse med markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 339/93 (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 30-47)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/95/EF af 3. december 2001 om produktsikkerhed i almindelighed (EFT L 11 af 15.1.2002, s. 4-17)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2001/95/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 768/2008/EF af 9. juli 2008 om fælles rammer for markedsføring af produkter og om ophævelse af Rådets afgørelse 93/465/EØF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 82-128)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 764/2008 af 9. juli 2008 om procedurer for anvendelsen af visse nationale tekniske forskrifter på produkter, der markedsføres lovligt i en anden medlemsstat, og om ophævelse af beslutning nr. 3052/95/EF (EUT L 218 af 13.8.2008, s. 21-29)

seneste ajourføring 14.02.2017

Top