EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Masseødelæggelsesvåben: bekæmpelse af spredning

Masseødelæggelsesvåben: bekæmpelse af spredning

 

RESUMÉ AF:

Afgørelse (FUSP) 2017/809 om gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

I overensstemmelse med EU’s strategi fra 2003 mod spredning af masseødelæggelsesvåben støtter afgørelsen gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540. Den bygger på lignende afgørelser, som blev vedtaget i 2006, 2008 og 2013.

EU’s strategi er udarbejdet for at forebygge, hindre, standse og om muligt fjerne programmer for masseødelæggelsesvåben (WMD) over hele verden. Siden den trådte i kraft i 2003, har strategiens grundlæggende principper omfattet:

  • styrkelse af internationale ikkespredningsforanstaltninger og arbejde mod at forbedre systemer til at bekræfte krænkelser af regler fastlagt i multilaterale traktater
  • fremme af et stabilt regionalt og internationalt miljø ved at styrke programmer til fremme af nedrustning og indarbejdelse af ikkespredningsmålsætninger i alle EU’s politiske, diplomatiske og økonomiske aktiviteter
  • tæt samarbejde med centrale partnere såsom Rusland, USA eller NATO og hjælp til ikke-EU-lande.

HOVEDPUNKTER

Rådet overvåger fortsat strategien og modtager fremskridtsrapporter hver sjette måned.

Strategien gennemføres via projekter og aktiviteter såsom:

I 2008 vedtog EU nye linjer for tiltag mod WMD-spredning. Disse blev udarbejdet for at gøre strategien fra 2003 mere effektiv ved for eksempel at øge opmærksomheden på videnskabelige, akademiske og finansielle institutioner og ved at udvikle foranstaltninger til at forebygge overførsel af viden om WMD’er til de forkerte parter. De bekræfter betydningen af strategien fra 2003 og principperne, som iværksætter EU’s aktioner (effektiv multilateralisme, forebyggelse og internationalt samarbejde) samt deres rolle i gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540.

FN’s Sikkerhedsråds resolution 1540 forpligter signatarerne til at afholde sig fra på nogen måde at støtte ikkestatslige aktører* i at:

  • udvikle
  • erhverve
  • fremstille
  • besidde
  • transportere
  • afhænde eller anvende

nukleare, kemiske eller biologiske våben og deres fremføringsmidler.

I 2011 vedtog Sikkerhedsrådet FN-resolution 1977, som bekræfter, at spredningen af nukleare, kemiske og biologiske våben og disses fremføringsmidler udgør en trussel mod den internationale fred og sikkerhed. Den forlænger 1540-Udvalgets mandat indtil 2021. Udvalgets rolle er at samarbejde aktivt med stater og relevante internationale, regionale og subregionale organisationer om at fremme udvekslingen af erfaringer og effektive metoder på de områder, som er omfattet af UNSCR 1540.

Afgørelsen fastsætter, at EU’s støtte, i overensstemmelse med dens WMD-strategi, har som mål at understøtte FN’s Sikkerhedsråds rolle og øge dets sagkundskab med hensyn til at tackle de udfordringer, der er forbundet med spredning. I praksis består denne støtte i subregionale workshopper, landebesøg, møder, begivenheder, uddannelse og PR-indsats. FN’s Kontor for Nedrustningsanliggender har ansvaret for den tekniske gennemførelse af projekterne i samarbejde med Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa, Den Afrikanske Union, Organisationen af Amerikanske Stater og Den Arabiske Liga, alt efter hvad der er relevant.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Ikkestatslige aktører: en fysisk person eller en organisation med stor politisk indflydelse, som ikke er allieret med et bestemt land eller stat.

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse (FUSP) 2017/809 af 11. maj 2017 om støtte til gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler (EUT L 121 af 12.5.2017, s. 39-44)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets afgørelse (FUSP) 2015/259 af 17. februar 2015 til støtte for Organisationen for Forbud mod Kemiske Våbens (OPCW’s) aktiviteter inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 43 af 18.2.2015, s. 14-28)

Rådets afgørelse 2014/913/FUSP af 15. december 2014 til støtte for Haagadfærdskodeksen og ikkespredning af ballistiske missiler inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 360 af 17.12.2014, s. 44-52)

Rådets afgørelse 2013/668/FUSP af 18. november 2013 til støtte for Verdenssundhedsorganisationens (WHO) aktiviteter med hensyn til biosikkerhed og biosikring inden for rammerne af Den Europæiske Unions strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 310 af 20.11.2013, s. 13-19)

Rådets afgørelse 2013/391/FUSP af 22. juli 2013 om støtte til den praktiske gennemførelse af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) om ikkespredning af masseødelæggelsesvåben og disses fremføringsmidler (EUT L 198 af 23.7.2013, s. 40-44)

Efterfølgende ændringer af afgørelse 2013/391/FUSP er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rådets afgørelse 2010/430/FUSP af 26. juli 2010 om oprettelse af et europæisk net af uafhængige ikke-sprednings-tænketanke til støtte for gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 202 af 4.8.2010, s. 5-9)

Rådets fælles aktion 2008/368/FUSP af 14. maj 2008 om støtte til gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 127 af 15.5.2008, s. 78-83)

Rådets fælles aktion 2006/419/FUSP af 12. juni 2006 om støtte til gennemførelsen af De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1540 (2004) inden for rammerne af gennemførelsen af EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben (EUT L 165 af 17.6.2006, s. 30-34)

EU’s strategi mod spredning af masseødelæggelsesvåben af 10. december 2003 (dok. 15708/03 — ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende)

seneste ajourføring 02.03.2018

Top