EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Det Europæiske Agentur for Forvaltning af de Ydre Grænser — Frontex

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved de ydre grænser

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den etablerer Frontex, Det Europæiske Agentur for Forvaltning af det Operative Samarbejde ved EU-medlemsstaternes Ydre Grænser.

Forordning (EU) nr. 1168/2011 ændrer den oprindelige retsakt med henblik på at forbedre den integrerede forvaltning af EU’s ydre grænser og at styrke samarbejdet mellem nationale grænsevagtmyndigheder.

Endvidere er der ved forordning (EU) nr. 656/2014 fastsat regler for overvågning af EU’s ydre søgrænser inden for rammerne af det operative samarbejde, der forvaltes af Frontex.

HOVEDPUNKTER

Opgaver

Frontex’ hovedopgaver er:

 • at planlægge og koordinere fælles operationer og hurtige grænseindsatser foretaget af agenturet ved brug af EU-landenes personale og udstyr ved de ydre grænser til søs, til lands og i luften
 • koordinere fælles tilbagesendelsesaktioner vedrørende udenlandske statsborgere, der opholder sig illegalt i EU- og Schengen-lande* og nægter at rejse frivilligt
 • udarbejde fælles uddannelsesstandarder og redskaber til nationale grænsevagter
 • foretage risikoanalyser (med henblik på at forbedre den integrerede forvaltning af de ydre grænser)
 • bistå Schengen-lande, der har behov for øget teknisk og operativ bistand ved deres ydre grænser (f.eks. i humanitære nødsituationer og redning til søs, eller når de står over for uforholdsmæssigt stort pres på deres grænser)
 • udvikle en hurtig reaktionskapacitet med inddragelse af EU grænsevagthold (se nedenfor) samt en database over det udstyr og de ressourcer, der er til rådighed til indsættelse i en krisesituation.

Udstyr

Frontex kan købe/lease sit eget udstyr til grænsekontrol (biler, skibe, helikoptere osv.) eller købe det sammen med EU-lande.

Operationel plan

En operationel plan (udarbejdet før fælles operationer, hurtige grænseindsatser og pilotprojekter) bør omfatte alle aspekter af den givne aktivitet såsom:

 • opgaver og ansvar
 • sammensætningen af holdene
 • kommando- og kontrolordninger (f.eks. navn og rang for værtslandets grænsevagter, der har ansvaret for samarbejdet med Frontex og med gæstemedarbejdere fra andre EU-lande, der arbejder på fælles operationer)
 • evaluering og rapportering af hændelser og kompetencen (f.eks. i tilfælde af operationer til havs) osv.

EU’s grænsevagthold

Europæiske grænsevagthold indsættes i fælles operationer, hurtige grænseindsatser og pilotprojekter, der koordineres af Frontex.

De består af grænsevagter fra EU-landene, der er eksperter i forskellige områder af grænseforvaltning, herunder:

 • grænsekontrol
 • grænseovervågning til lands og til søs
 • specialister i identifikation af falske dokumenter og
 • identifikation af ulovlige migranters nationaliteter.

Samarbejde

Frontex kan samarbejde med Europol, det Europæiske Asylstøttekontor, EU’s Agentur for Grundlæggende Rettigheder, myndigheder i lande, der ikke er EU-lande, samt internationale organisationer, f.eks. FN Højkommissariat for Flygtninge og Den Internationale Organisation for Migration (IOM).

Eurosur

I 2013 blev, i medfør af en særskilt forordning, det europæiske grænseovervågningssystem (EUROSUR) operationelt. Denne ramme for udveksling af oplysninger er udformet med henblik på at forbedre forvaltningen af de ydre grænser. Den har til formål at støtte EU-landene ved:

 • øge deres bevidsthed og reaktionskapacitet i forhold til bekæmpelsen af grænseoverskridende kriminalitet,
 • bekæmpe ulovlig migration, og
 • forebygge tab af migranters liv på havet.

Frontex spiller en vigtig rolle i forbindelse med udarbejdelsen og analysen af »det europæiske situationsbillede«, en gennemgang af de begivenheder, der for nylig har fundet sted ved grænserne til visse EU-lande, og som vil kunne bidrage til at opdage skiftende ruter eller nye metoder, der anvendes af kriminelle netværk.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den gælder fra den 1. maj 2005.

BAGGRUND

Frontex blev operationelt i 2005. Den har hjemsted i Warszawa, Polen.

I forbindelse med den Europæiske dagsorden om migration i december 2015 udsendte Europa-Kommissionenet forslag om at oprette et Europæisk Agentur for Grænse- ogKystbevogtning . Dette ville blive opbygget på grundlag af Frontex og EU-landenes myndigheder med ansvar for grænseforvaltning og ville muliggøre en mere integreret forvaltning af de ydre grænser.

VIGTIGT BEGREB

* Schengen-lande: Europæiske lande, der har underskrevet en aftale om at fjerne grænsekontrollen og tillade fri bevægelighed for alle statsborgere fra de underskrivende lande, andre EU-lande og nogle ikke-EU-lande.

Følgende lande er Schengen-lande: Østrig, Belgien, Tjekkiet, Danmark, Estland, Finland, Frankrig, Tyskland, Grækenland, Ungarn, Island, Italien, Letland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Slovenien, Slovakiet, Spanien, Sverige og Schweiz.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 af 26. oktober 2004 om oprettelse af et europæisk agentur for forvaltning af det operative samarbejde ved EU-medlemsstaternes ydre grænser (EUT L 349 af 25.11.2004, s. 1-11)

Efterfølgende ændringer af Rådets forordning (EF) nr. 2007/2004 er indarbejdet i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1052/2013 af 22. oktober 2013 om oprettelse af det europæiske grænseovervågningssystem (Eurosur) (EUT L 295 af 6.11.2013, s. 11-26)

seneste ajourføring 02.05.2016

Top