Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Indefrysning af midler: liste over personer og grupper, der er involveret i terrorhandlinger

Go to the summaries’ table of contents

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation

Indefrysning af midler: liste over personer og grupper, der er involveret i terrorhandlinger

Denne fælles holdning tilvejebringer en liste over personer, grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger, og på hvilke en foranstaltning til indefrysning af pengemidler og finansielle aktiver finder anvendelse.

DOKUMENT

Rådets fælles holdning 2001/931/FUSP af 27. december 2001 om anvendelse af specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af terrorisme.

RESUMÉ

På sit ekstraordinære møde den 21. september 2001 erklærede Det Europæiske Råd, at terrorismen udgør en stor udfordring for verden og fastslog at bekæmpelsen af terrorisme fremover skal være et højt prioriteret mål for Den Europæiske Union (EU). Formålet med denne fælles holdning er, at træffe yderligere foranstaltninger til at bekæmpe terrorisme som tillæg til De Forenede Nationers Sikkerhedsråds resolution 1373 (2001). Den skal især etablere en liste over personer, grupper og enheder, der er involveret i terrorhandlinger, og på hvilke en foranstaltning til indefrysning af pengemidler og andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer skal finde anvendelse inden for rammerne af kampen mod finansiering af terrorisme.

Definitioner

"Personer, grupper og enheder involveret i terrorhandlinger" betegner de personer, for hvilke det på baggrund af præcise oplysninger er bevist, at de allerede har begået, forsøger at begå eller letter gennemførelsen af terrorhandlinger.

"Terrorhandlinger" defineres som overlagte handlinger, som kan tilføje et land eller en international organisation alvorlig skade ved at intimidere befolkningen, pålægge dem enhver slags tvang og destabilisere eller ødelægge deres grundlæggende, forfatningsmæssige, sociale eller økonomiske strukturer. Denne liste omfatter følgende handlinger:

 • legemsindgreb eller overgreb mod en persons fysiske integritet
 • bortførelse eller gidseltagning
 • massive ødelæggelser af et offentligt eller privat anlæg, herunder et edb-system
 • kapring af kollektive transportmidler (luftfartøjer eller skibe)
 • fremstilling, besiddelse, erhvervelse, transport eller brug af skydevåben, sprængstoffer eller kerne-, biologiske eller kemiske våben
 • spredning i luften af farlige stoffer, fremkaldelse af oversvømmelser eller eksplosioner, brandstiftelse
 • forstyrrelse eller afbrydelse af vand- eller elforsyning eller forsyningen med andre grundlæggende naturressourcer
 • ledelse af en terrorgruppe eller deltagelse i dens aktiviteter, herunder gennem finansiering eller tilvejebringelse af logistik.

Alene trussel om at begå en af disse forbrydelser bør blive bedømt som en terrorhandling.

Den fælles holdning definerer ligeledes terrorgrupper som strukturerede grupper af personer, som handler i forening med det formål at begå terrorhandlinger uafhængigt af gruppernes sammensætning og udviklingsstadiet af deres strukturer.

Liste over de omhandlede personer og enheder

Listen i bilaget til den fælles holdning udarbejdes på grundlag af undersøgelser, der føres af de kompetente rets- eller politimyndigheder i EU-lande. Den skal revideres mindst halvårligt for at være ajourført. Listen omfatter revolutionære aktivistgrupper, såvel som navne på personer, der tilhører sådanne grupper, herunder:

 • CIRA (Continuity Irish Republican Army)
 • ETA (Baskerlandet og friheden)
 • GRAPO (de antifascistiske modstandsgrupper 1. oktober)
 • Hamas-Izz al-Din al-Qassem (den terroristiske gren af Hamas)
 • LVF (De loyale frivillige styrker)
 • PIJ (det palæstinensiske Islamisk Jihad).

Navnet Osama bin Laden og personer og enheder, der er knyttet til ham, er ikke opført på denne liste, da de allerede er dækket af Rådets fælles holdning 2002/402/FUSP af 27. maj 2002 om restriktive foranstaltninger over for Osama bin Laden, medlemmer af Al Qaida-organisationen og Taliban samt andre personer, grupper, virksomheder og enheder, der er knyttet til dem. Foranstaltningerne, der er fastlagt i denne fælles holdning, er gennemført ved vedtagelsen af forordning (EF) nr. 881/2002 af samme dato.

Foranstaltninger, der skal træffes af Den Europæiske Union og dens lande.

Den Europæiske Union, der handler inden for rammerne af sine beføjelser, skal beordre indefrysning af pengemidler og andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer over for personer og enheder, der er opført på listen. Den skal også sikre, at disse personer og grupper ikke får adgang til de indefrosne midler og aktiver.

EU-landene skal yde hinanden hjælp gennem et passende politisamarbejde og retligt samarbejde for at bekæmpe og forebygge terrorhandlinger. For at undersøge og forfølge de personer og enheder, der er opført på listen, kan de fuldt ud udøve de beføjelser, de har fået tildelt i henhold til retsakter, der er vedtaget af EU eller ved andre bilaterale og internationale aftaler.

Ligesom denne fælles holdning har Rådets fælles holdning 2001/930/FUSP af 27. december 2001 om bekæmpelse af terrorisme til formål at indefryse pengemidler og andre finansielle aktiver eller økonomiske ressourcer over for personer eller enheder, der letter gennemførelsen af, forsøger at begå eller begår terrorhandlinger på EU’s territorium.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse

Gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Fælles holdning 2001/931/FUSP

27.12.2001

-

EFT L 344 af 28.12.2001

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rådets forordning (EF) nr. 2580/2001 af 27. december 2001 om specifikke restriktive foranstaltninger mod visse personer og enheder med henblik på at bekæmpe terrorisme [De Europæiske Fællesskabers Tidende L 344 af 28.12.2001].

Denne forordning er en foranstaltning, som er nødvendig på EU-plan, og som supplerer de administrative og retslige procedurer vedrørende terroristorganisationer i EU- og ikke-EU-lande. Den har til formål at bekæmpe enhver form for finansiering af terrorhandlinger. I den henseende definerer den begrebet "pengemidler og andre finansielle aktiver", der skal indefryses, "bankmæssige og andre finansielle tjenesteydelser", "kontrol af en juridisk person". Retsakten fastsætter også nogle undtagelser for at muliggøre frigivelsen af aktiver i særlige tilfælde.

Forordningen fastsætter udarbejdelse, revision og tilføjelser til listen over personer, grupper og enheder, som forordningen finder anvendelse på. Efterfølgende forordninger og afgørelser har ajourført denne liste.

Rådets afgørelse 2005/671/RIA af 20. september 2005 om udveksling af oplysninger og samarbejde vedrørende terrorhandlinger [Den Europæiske Unions Tidende L 253 af 29.9.2005].

See also

 • Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Indre Anliggender netsted om kampen mod truslen om terrorisme (EN)

Seneste ajourføring: 30.03.2010

Top