EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ubestridte krav — Et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Ubestridte krav — Et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 805/2004 — indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Den skaber et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for krav, der ikke bestrides af debitor.
 • Med et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument kan retsafgørelser, retsforlig og officielt bekræftede dokumenter vedrørende ubestridte krav anerkendes og automatisk fuldbyrdes i et andet EU-land uden nogen mellemliggende procedure.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Forordningen finder anvendelse på det civil- og handelsretlige område. Den omfatter i særdeleshed ikke spørgsmål vedrørende skat, told eller administrative anliggender. Den finder anvendelse i alle EU-lande med undtagelse af Danmark.

Et krav er ubestridt, hvis:

 • debitor udtrykkeligt har vedgået sig kravet ved at anerkende det eller ved at acceptere et forlig, der er godkendt af en ret eller indgået for en ret under en retssag, eller
 • debitor aldrig har gjort indsigelse mod kravet under retssagen ved at foretage de relevante processuelle handlinger i henhold til domslandets lovgivning, eller
 • debitor ikke har givet møde eller været repræsenteret i et retsmøde om det pågældende krav efter oprindelig at have gjort indsigelse mod kravet under retssagen, eller
 • debitor udtrykkeligt har vedgået sig kravet i et officielt bekræftet dokument.

Europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument

Retsafgørelsen om et ubestridt krav attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument af det EU-land, som har afsagt afgørelsen (domslandet). Attesteringen foretages ved hjælp af en standardformular. Det kan forekomme, at den kun vedrører en del af retsafgørelsen, i hvilket tilfælde den betegnes »europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for delkrav«.

Mindstestandarder

For at retsafgørelsen om et ubestridt krav kan attesteres som europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument, skal retssagen i domslandet opfylde visse processuelle betingelser.

Kun de former for forkyndelse, der er nævnt i forordningen, er således tilladt, for at dommen kan attesteres som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument.

Det indledende processkrift bør desuden præcist angive oplysninger vedrørende:

 • kravet (personlige oplysninger om parterne, beløb, eventuelle renter og rentepåligningsperiode m.m.)
 • procedurebestemmelser for at gøre indsigelse over for kravet (frist for svar, formelle betingelser m.m.).

Endelig skal det i domslandets lovgivning fastsættes, at man har ret til at anmode om prøvelse af retsafgørelsen i særlige tilfælde.

Fuldbyrdelse

Fuldbyrdelsesprocedurerne gennemføres efter bestemmelserne i gældende lov i det EU-land, hvor afgørelsen søges fuldbyrdet (fuldbyrdelseslandet). Kreditor skal tilvejebringe følgende for de kompetente fuldbyrdelsesmyndigheder:

 • en kopi af retsafgørelsen
 • en kopi af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument
 • om nødvendigt, en transskription eller en oversættelse af attesten som et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument til det officielle sprog i fuldbyrdelseslandet eller til et andet sprog, som fuldbyrdelseslandet har angivet, at den kan acceptere.

Det kan ikke pålægges en part, som i et EU-land anmoder om fuldbyrdelse af en retsafgørelse, at stille sikkerhed eller depositum af nogen art med den begrundelse, at vedkommende er udlænding eller ikke har bopæl eller opholdssted i fuldbyrdelseslandet.

Den kompetente ret i fuldbyrdelseslandet kan på bestemte vilkår afslå at fuldbyrde en retsafgørelse, hvis denne er uforenelig med en tidligere retsafgørelse truffet i et EU-land eller i et tredjeland. Den kan ligeledes på bestemte vilkår udsætte eller begrænse fuldbyrdelsen.

Afsluttende almindelige bestemmelser

For at lette adgangen til fuldbyrdelsesprocedurerne forpligter EU-landene sig til at stille de nødvendige oplysninger til rådighed for offentligheden og faglige kredse, navnlig inden for rammerne af det europæiske retlige netværk på det civil- og handelsretlige område.

Intet skal være til hinder for, at kreditor søger anerkendelse og fuldbyrdelse af en retsafgørelse i henhold til forordning (EU) nr. 1215/2012. Forordningen hindrer endvidere heller ikke anvendelsen af forordning (EF) nr. 1393/2007 om forkyndelse af retslige og udenretslige dokumenter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 21. oktober 2005.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 805/2004 af 21. april 2004 om indførelse af et europæisk tvangsfuldbyrdelsesdokument for ubestridte krav (EUT L 143 af 30.4.2004, s. 15-39)

Efterfølgende ændringer til forordning (EF) nr. 805/2004 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 28.06.2016

Top