Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Summaries of EU Legislation

Mere effektive udleveringsprocedurer: den europæiske arrestordre

Go to the summaries’ table of contents

Mere effektive udleveringsprocedurer: den europæiske arrestordre

En person, der har begået et alvorligt strafbart forhold i et EU-land, men som bor i et andet, kan overføres til det første land for at blive stillet for retten hurtigt og med få administrative byrder.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne - Erklæringer fra en række medlemsstater i forbindelse med rammeafgørelsens vedtagelse.

RESUMÉ

En person, der har begået et alvorligt strafbart forhold i et EU-land, men som bor i et andet, kan overføres til det første land for at blive stillet for retten hurtigt og med få administrative byrder.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE RAMMEAFGØRELSE?

Den forbedrer og forenkler retsprocedurerne, så mennesker fra et andet EU-land, der har begået en alvorlig lovovertrædelse, hurtigere kan overføres.

HOVEDPUNKTER

Den europæiske arrestordre erstatter ordningen for udlevering. Den kræver, at alle nationale judicielle myndigheder, med et minimum af formaliteter og inden en bestemt frist, anerkender og behandler anmodninger fra den judicielle myndighed i et andet EU-land. En arrestordre anmoder om, at en person udleveres, for at:

 • personen kan retsforfølges
 • personen kan blive varetægtsfængslet.

Arrestordren finder anvendelse på følgende sager:

 • lovovertrædelser, der kan straffes med fængsel eller en anden frihedsberøvende foranstaltning af en maksimal varighed på mindst tolv måneder
 • når der er idømt en straf eller pålagt en anden frihedsberøvende foranstaltning for straffe af en varighed på mindst fire måneder.

Proportionel brug af arrestordren

EU-landene skal tage følgende i betragtning (listen er ikke udtømmende):

 • alvorsgraden af og omstændighederne, under hvilke lovovertrædelsen er begået
 • den sandsynlige dom
 • mindre strenge, alternative tvangsmidler.

Når en person bliver anholdt, skal han/hun informeres om indholdet i arrestordren.

I hvilke sager skal EU-landene afslå at behandle en arrestordre?

 • hvis et EU-land allerede har afsagt en endelig afgørelse om den pågældende person for samme lovovertrædelse
 • hvis lovovertrædelsen er omfattet af amnesti i det EU-land, der har anmodet om overførsel af gerningsmanden
 • hvis den berørte person ikke kan gøres strafferetligt ansvarlig af det EU-land, der er blevet bedt om at behandle arrestordren, på grund af personens alder.

Regler, der skal sikre proceduremæssige rettigheder i sager angående en europæisk arrestordre

Disse omfatter:

 • direktiv 2010/64/EU om retten til tolke- og oversætterbistand i straffesager
 • direktiv 2012/13/EU om ret til information under straffesager
 • direktiv 2013/48/EU om ret til adgang til advokatbistand og om den varetægtsfængsledes ret til at kommunikere med familiemedlemmer og arbejdsgivere.

Plads til forbedringer

En rapport fra Europa-Kommissionen fra 2011 fandt, at den europæiske arrestordre har hjulpet EU-landene med at bekæmpe kriminalitet, men at der stadig er flere områder, hvor der er plads til forbedring. De omfatter:

 • gennemførelse
 • korrekt anvendelse
 • proportionalitet
 • garanti for de proceduremæssige rettigheder.

For yderligere oplysninger henvises til den europæiske arrestordre på Europa-Kommissionens websted.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2002/584/RIA

7.8.2002

31.12.2003

EFT L 190 af 18.7.2002, s. 1-20

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rammeafgørelse 2009/299/RIA

28.3.2009

28.3.2011

EUT L 81 af 27.3.2009, s. 24-36

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2010/64/EU af 20. oktober 2010 om fælles procedurer for tildeling og fratagelse af international beskyttelse (Den Europæiske Unions Tidende L 280 af 26.10.2010, s. 1-7).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/13/EU af 22. maj 2012 om ret til information under straffesager (Den Europæiske Unions Tidende L 142 af 1.6.2012, s. 1-10).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/48/EU af 22. oktober 2013 om ret til adgang til advokatbistand i straffesager og i sager angående europæiske arrestordrer og om ret til at få en tredjepart underrettet ved frihedsberøvelse og til at kommunikere med tredjemand og med konsulære myndigheder under frihedsberøvelsen (Den Europæiske Unions Tidende L 294 af 6.11.2013, s. 1-12).

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om gennemførelsen siden 2007 af Rådets rammeafgørelse af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (KOM(2011) 175 endelig udg. af 11.4.2011).

Erklæringer ad artikel 31, stk. 2, i Rådets rammeafgørelse 2002/584/RIA af 13. juni 2002 om den europæiske arrestordre og om procedurerne for overgivelse mellem medlemsstaterne (Den Europæiske Unions Tidende L 246 af 29.9.2003, s. 1-1).

seneste ajourføring 29.07.2015

Top