EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Ikke-EU-borgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

This summary has been archived and will not be updated. See 'Tredjelandsstatsborgere — indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, uddannelse på sekundærtrinnet og au pair-ansættelse' for an updated information about the subject.

Ikke-EU-borgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2004/114/EF — om betingelserne for ikke-EU-borgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det har til formål at harmonisere EU-landenes lovgivning vedrørende betingelserne for ikke-EU-borgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste.

HOVEDPUNKTER

 • Direktivet fastsætter procedurerne for ikke-EU-borgeres indrejse i EU i en periode på mindst tre måneder med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste. EU-landene skal indarbejde reglerne vedrørende studerende i den nationale lovgivning. Det kan dog undlades for de øvrige kategorier af personer.
 • Visse kategorier af personer er ikke omfattet af direktivet:
  • asylansøgere og personer, som er omfattet af midlertidig beskyttelse eller subsidiære former for beskyttelse (dvs. som vil løbe en reel risiko for at lide alvorlig overlast, hvis de skulle vende tilbage til hjemlandet)
  • ikke-EU-borgere, der er familiemedlemmer til EU-borgere
  • ikke-EU-borgere, der har status som fastboende udlænding i et EU-land i henhold til Rådets direktiv 2003/109/EF, der giver dem ret til ophold i et andet EU-land for at studere eller følge en erhvervsuddannelse under visse betingelser.

Indrejse- og opholdsbetingelser

 • Direktivet fastsætter bindende regler for indrejse for ikke-EU-borgere, som er studerende. EU-landene kan dog frit afgøre, om reglerne skal gælde for skoleelever, volontører og ulønnede praktikanter.
 • For at få tilladelse til indrejse i EU med det formål at studere skal ansøgere fra lande uden for EU opfylde en række generelle betingelser og følgende specifikke betingelser. De skal:
  • være optaget på en videregående uddannelsesinstitution
  • have tilstrækkelige finansielle midler til at dække deres udgifter til underhold, studier og hjemrejse
  • have et tilstrækkeligt kendskab til det sprog, der anvendes i det konkrete studieprogram (fleksibel betingelse, som kan fortolkes af EU-landene)
  • have forudbetalt det indskrivningsgebyr, der kræves af uddannelsesinstitutionen (fleksibel betingelse, der kan fortolkes af EU-landene).
 • Under særlige betingelser giver direktivet ikke-EU-borgere, der har fået ret til indrejse som studerende i et EU-land, ret til ophold i et andet EU-land med henblik på at fortsætte studierne.
 • Hvad angår ikke-EU-borgere, der følger en uddannelse på sekundærtrinnet, omfatter forslaget udelukkende mobilitet i forbindelse med udvekslingsprogrammer, der administreres af specialiserede organisationer. De følgende betingelser skal være opfyldt:
  • aldersgrænser fastsættes af det pågældende EU-land
  • udvekslingsorganisationen skal være godkendt i det pågældende EU-land
  • udvekslingsorganisationen er ansvarlig for udgifterne til underhold, studier, sygesikring og hjemrejse
  • ikke-EU-borgeren skal bo hos en værtsfamilie.
  • EU-landene kan vælge, at udvekslingen skal være forbeholdt ikke-EU-lande, der tilbyder EU-landenes egne elever tilsvarende muligheder.
 • Direktivet fastsætter følgende betingelser for ikke-EU-borgere, der ønsker indrejse med henblik på ulønnede praktikophold:
  • den pågældende skal have tilstrækkelige finansielle midler til at dække sine udgifter til underhold, praktik og hjemrejse
  • hvis EU-landet kræver det, skal den pågældende modtage en elementær sprogundervisning for at opnå de sprogkundskaber, der er nødvendige for at gennemføre praktikopholdet.
 • Ulønnede praktikanter og volontører, der i kraft af deres aktiviteter eller den form for godtgørelse eller aflønning, de modtager, betragtes som arbejdstagere efter national lovgivning, omfattes ikke af dette direktiv.
 • Direktivet fastsætter følgende indrejsebetingelser for ikke-EU-borgere, som ønsker at deltage i et volontørprogram:
  • aldersgrænser fastsættes af det pågældende EU-land
  • der skal foreligge en aftale, der beskriver volontørens opgaver og arbejdsbetingelser, arbejdstider og midler til dækning af udgifter til rejser, kost og logi under opholdet
  • den pågældende organisation er ansvarlig for volontørens aktiviteter samt for udgifter til underhold, sygesikring og hjemrejse
  • volontøren skal modtage en indføring i det pågældende EU-lands sprog, historie og politiske og samfundsmæssige opbygning, hvis værtslandet udtrykkeligt kræver det

Opholdstilladelsernes varighed og forlængelse

Opholdstilladelserne har forskellig varighed alt efter den pågældende statsborgers kategori:

 • studerende: mindst et år, som kan forlænges, hvis indehaveren fortsat opfylder betingelserne. Hvis studieprogrammets varighed er på under et år, dækker opholdstilladelsen studieperioden
 • skoleelever: højst et år
 • ulønnede praktikanter: gyldighedsperioden er højst et år. I undtagelsestilfælde kan gyldighedsperioden forlænges én gang og udelukkende for en periode svarende til den tid, der er nødvendig for erhvervelsen af en faglig kvalifikation, der er anerkendt af et EU-land
 • volontører: højst et år. Hvis det pågældende program varer længere end et år, kan opholdstilladelsens gyldighedsperiode undtagelsesvis dække programmets varighed.

Ikke-EU-borgeres rettigheder

Direktivet giver studerende mulighed for at arbejde som arbejdstagere eller selvstændige erhvervsdrivende. EU-værtslandet kan dog begrænse adgangen til økonomiske aktiviteter i opholdets første år.

Procedure og gennemsigtighed

 • Afgørelser af ansøgninger om tildeling eller fornyelse af opholdstilladelse er omfattet af følgende regler:
  • afgørelse om opholdstilladelse træffes og meddeles ansøgeren inden for en frist, der ikke forhindrer fortsættelsen af studierne, og som samtidig giver de kompetente myndigheder tilstrækkelig tid til at behandle ansøgningen
  • hvis de oplysninger, der fremlægges til støtte for ansøgningen, er utilstrækkelige, kan behandlingen af ansøgningen suspenderes af de kompetente myndigheder. Myndighederne meddeler ansøgeren, hvilke yderligere oplysninger der kræves
  • ikke-EU-borgere, der ansøger om opholdstilladelse, skal underrettes om en eventuel afgørelse om afslag på en ansøgning om opholdstilladelse. Underretningen skal indeholde oplysninger om mulighederne for klageadgang
  • hvis der gives afslag på en ansøgning, eller hvis en opholdstilladelse, der er udstedt i henhold til dette direktiv, inddrages, skal den pågældende have ret til at få sagen prøvet ved det pågældende EU-lands myndigheder.
 • Direktivet giver mulighed for at indgå aftale om en hurtig procedure for udstedelse af opholdstilladelse eller visum for studerende eller skoleelever. Aftalen indgås mellem de videregående uddannelsesinstitutioner eller mellem en organisation, der gennemfører udvekslingsprogrammer, og den myndighed i EU-landet, der er kompetent til at udstede opholdstilladelser.

Ophævelse

Direktiv (EU) 2016/801 ophæver og erstatter direktiv 2004/114/EF fra den 24. maj 2018.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 12. januar 2005. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 11. januar 2007.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 2004/114/EF af 13. december 2004 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på studier, elevudveksling, ulønnet erhvervsuddannelse eller volontørtjeneste (EUT L 375, 23.12.2004, s. 12-18)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/801 af 11. maj 2016 om betingelserne for tredjelandsstatsborgeres indrejse og ophold med henblik på forskning, studier, praktik, volontørtjeneste, elevudvekslingsprogrammer eller uddannelsesprojekter, og au pair-ansættelse (EUT L 132 af 21.5.2016, s. 21–57)

seneste ajourføring 15.09.2017

Top