Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

This summary has been archived and will not be updated,because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi

Formålet med denne rammeafgørelse er at bekæmpe seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi ved at sikre en indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og bestemmelser med hensyn til det politimæssige og retlige samarbejde i straffesager. Afgørelsen indeholder nogle fælles rammebestemmelser vedrørende strafbare handlinger, sanktioner, skærpende omstændigheder, hjælp til ofre og kompetence.

DOKUMENT

Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA af 22. december 2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi.

RESUMÉ

I rammeafgørelsen anføres forskellige former for adfærd, som skal betragtes som ulovlige, idet de udgør lovovertrædelser vedrørende seksuel udnyttelse af børn, nemlig ved at:

 • tvinge et barn * til prostitution eller drage fordel af eller på anden måde udnytte et barn til sådanne formål
 • tage del i seksuelle aktiviteter med et barn, hvor der gøres brug af tvang, magt eller trusler, der gives penge eller andre former for aflønning eller erkendtlighed som modydelse for barnets deltagelse i seksuelle aktiviteter, eller der er tale om misbrug af en anerkendt position med hensyn til tillid, myndighed eller indflydelse i forhold til barnet.

Strafbar adfærd, der betragtes som lovovertrædelse vedrørende børnepornografi *, er følgende, hvad enten den udføres ved hjælp af et edb-system * eller ej:

 • fremstilling af børnepornografi
 • distribution, spredning eller transmission af børnepornografi
 • udbydelse eller anden tilrådighedsstillelse af børnepornografi
 • anskaffelse og besiddelse af børnepornografi.

Medlemsstaterne skal træffe de fornødne foranstaltninger for at sikre, at tilskyndelse til at begå en af de anførte lovovertrædelser samt forsøg på en af de nævnte former for ulovlig adfærd er strafbare handlinger.

Medlemsstaterne skal sikre straffe på mindst et til tre års fængsel. Straffen for visse lovovertrædelser, hvor der er tale om skærpende omstændigheder, er dog på mindst fem til ti års fængsel. Med forbehold af andre omstændigheder, der måtte blive indført ved national lovgivning, indeholder rammeafgørelsen en liste over skærpende omstændigheder. Der er tale om en skærpende omstændighed hvis:

 • offeret er et barn, som efter national lovgivning er under den seksuelle lavalder
 • gerningsmanden forsætligt eller på uforsvarlig vis har bragt barnet i livsfare
 • lovovertrædelserne er begået med brug af grov vold eller har forvoldt barnet alvorlig skade
 • lovovertrædelsen er begået inden for rammerne af en kriminel organisation som defineret i fælles aktion 98/733/RIA.

Medlemsstaterne kan fastsætte bestemmelser, der tager sigte på at forbyde fysiske personer at udøve aktiviteter, der indebærer tilsyn med børn, hvis de er blevet dømt for en af de omhandlede lovovertrædelser.

I kraft af rammeafgørelsen indføres der endvidere et straffe- og civilretligt ansvar for juridiske personer *. Dette ansvar supplerer det ansvar, der påhviler fysiske personer. En juridisk person kan holdes ansvarlig, hvis en lovovertrædelse for denne persons vindings skyld begås af en anden person, som enten handler individuelt eller som medlem af et organ under den juridiske person, og som har en ledende stilling inden for den juridiske person.

Sanktionerne mod juridiske personer skal omfatte strafferetlig eller civilretlig bødestraf og kan omfatte andre sanktioner som f.eks. midlertidigt eller varigt forbud mod at udøve erhvervsvirksomhed, likvidation efter retskendelse eller udelukkelse fra offentlige ydelser eller tilskud.

For at undgå, at lovovertrædelser forbliver ustraffet som følge af en kompetencekonflikt, indføres der i afgørelsen en række kriterier for tildeling af kompetence. En medlemsstat har kompetence, når:

 • overtrædelsen er begået på dens område (territorialitetsprincippet)
 • gerningsmanden er statsborger i den pågældende stat (det aktive personprincip)
 • overtrædelsen er begået til fordel for en juridisk person med hjemsted på den pågældende medlemsstats område.

En medlemsstat, som afviser at udlevere sine egne statsborgere, skal træffe de fornødne foranstaltninger til at rejse straffesag for de lovovertrædelser, der er begået af en af dens egne statsborgere uden for dens område.

Medlemsstaterne skal udarbejde programmer for hjælp til ofre og ofrets familie, jf. rammeafgørelse 2001/220/RIA.

Kontekst

Siden Rådet i 1997 vedtog en fælles aktion om bekæmpelse af menneskehandel og seksuel udnyttelse af børn, er der taget mange forskellige initiativer på både nationalt og regionalt plan. Denne rammeafgørelse har til formål at regulere visse aspekter inden for strafferet og strafferetspleje som supplement til andre instrumenter på området, som f.eks. dem i fælles aktion 2008/976/RIA og 96/277/RIA, afgørelsen om bekæmpelse af børnepornografi på internettet og programmerne for et mere sikkert internet og Daphne.

Dokumentets nøglebegreber

 • Barn: personer under 18 år.
 • Børnepornografi: pornografisk materiale, der visuelt afbilder eller forestiller et virkeligt barn, der er involveret eller deltager i eksplicit seksuel adfærd, herunder seksuelt pirrende fremvisning af et barns kønsorganer eller pubesområde, eller en virkelig person, der ser ud som et barn, og som er involveret eller deltager i en sådan adfærd, eller realistiske billeder af et ikke-eksisterende barn, der er involveret eller deltager i en sådan adfærd.
 • Edb-system: enhver anordning eller gruppe af indbyrdes forbundne eller relaterede anordninger, hvoraf en eller flere, via et program, udfører automatisk databehandling.
 • Juridisk person: enhver enhed, der har denne status i henhold til den nationale ret, der finder anvendelse, dog ikke stater og andre offentlige organer under udøvelsen af offentligretlige beføjelser samt offentligretlige internationale organisationer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA [vedtagelse: høringsprocedure CNS/2001/0025].

20.1.2004

20.1.2006

EUT L 13 af 20.1.2004

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen i medfør af artikel 12 i Rådets rammeafgørelse 2004/68/RIA af 22. december 2003 om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi [KOM(2007) 716 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]. I rapporten konstateres det, at størstedelen af medlemsstaterne har truffet de nødvendige foranstaltninger til at overholde bestemmelserne i rammeafgørelsen om bekæmpelse af seksuel udnyttelse af børn og børnepornografi. Kommissionen understreger, at det ligeledes er vigtigt at revidere rammeafgørelsen for at tage højde for lovovertrædelser, der opstår som følge af udviklingen inden for elektronisk kommunikation.

Seneste ajourføring: 27.02.2008

Top