Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser: forbrugerbeskyttelse

Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser: forbrugerbeskyttelse

RESUMÉ AF:

Direktiv 2002/65/EF — forbrugerbeskyttelse ved fjernsalg af finansielle tjenesteydelser

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter fælles regler for leverandørers salg af finansielle tjenesteydelser til forbrugere i EU, hvilket forbedrer forbrugerbeskyttelsen.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde: Alle finansielle tjenesteydelser er omfattet af direktivet, herunder salg af kreditkort, investeringsinstitutter, forsikrings- og individuelle pensionsordninger til forbrugere via fjernsalgskanaler såsom telefon, fax og internet.

Direktivet garanterer beskyttelse af forbrugeren, herunder:

  • leverandørens ansvar for at give forbrugerne omfattende oplysninger før indgåelsen af en aftale
  • forbrugerens ret til at fortryde en aftale inden for 14 dage
  • et forbud mod overdreven markedsføringspraksis, der tvinger forbrugerne til at købe en tjenesteydelse, de ikke har anmodet om (»levering uden forudgående anmodning«)
  • regler, der begrænser andre praksisser såsom uopfordrede telefonopkald og e-mails (»cold calling« og spamming)
  • passende sanktioner, som EU-landene pålægger de leverandører, der ikke overholder dette direktiv
  • mulighed for klageadgang, herunder udenretslige afgørelser af tvister for forbrugere, hvis rettigheder er blevet krænket.

Europa-Kommissionen har foretaget en revision af direktivets anvendelse i EU-landene, senest i 2009. Revisionen konkluderede, at der ikke var tegn på, at forbrugerne havde problemer som følge af en ukorrekt gennemførelse af direktivet i EU-landene.

Direktiv 2011/83/EU (direktivet om forbrugerrettigheder) regulerer fjernsalg til forbrugere af alle ikkefinansielle varer og tjenesteydelser og erstatter direktiv 97/7/EF.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 9. oktober 2002. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 9. oktober 2004.

BAGGRUND

Fjernsalg af finansielle tjenesteydelser.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/65/EF af 23. september 2002 om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne og om ændring af Rådets direktiv 90/619/EØF samt direktiv 97/7/EF og 98/27/EF (EFT L 271 af 9.10.2002, s. 16-24)

Efterfølgende ændringer til direktiv 2002/65/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2011/83/EU af 25. oktober 2011 om forbrugerrettigheder, om ændring af Rådets direktiv 93/13/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 1999/44/EF samt om ophævelse af Rådets direktiv 85/577/EØF og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 97/7/EF (EUT L 304 af 22.11.2011, s. 64-88)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet — Revision af direktivet om fjernsalg af finansielle tjenesteydelser til forbrugerne (2002/65/EF) (KOM(2009) 626 endelig udg. af 20.11.2009)

seneste ajourføring 20.01.2016

Top