EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Defekte produkter: ansvar

Defekte produkter: ansvar

RESUMÉ AF:

Direktiv 85/374/EØF — produktansvar

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastslår, at princippet om objektivt ansvar finder anvendelse på europæiske producenter. Hvis en forbruger skades af et defekt produkt (*), kan producenten drages til ansvar, selv uden uagtsomhed eller skyld fra deres side.

HOVEDPUNKTER

Omfattede skader

Direktivet finder anvendelse på skader:

som skyldes død eller personskade

som forårsages på privat ejendom.

EU-landene kan fastsætte en grænse for en producents samlede ansvar for personskader, herunder død, som er forårsaget af identiske genstande med samme defekt.

Ansvar

En producent kan betyde:

producenten af en råvare eller fabrikanten af et færdigt produkt eller af et delprodukt

importøren af produktet

enhver person, der anbringer sit navn, varemærke eller et andet kendetegn på produktet

enhver person, der leverer et produkt, hvis producent eller importør ikke kan identificeres.

Såfremt to eller flere personer er ansvarlige for samme skade, hæfter de solidarisk.

Skadesdokumentation

Et produkt lider af en defekt, når det ikke frembyder den sikkerhed, som med rette kan forventes under hensyntagen til alle omstændigheder, især:

produktets præsentation

den anvendelse af produktet, som med rimelighed kan forventes

tidspunktet, hvor produktet er bragt i omsætning.

Den skadelidte bærer bevisbyrden. Han skal bevise:

faktisk skade

en defekt i produktet

en årsagsforbindelse mellem skaden og defekten.

Han skal dog ikke bevise uagtsomhed eller skyld hos producenten eller importøren.

Ansvarsfraskrivelse

Et antal faktorer kan fritage producenten for ansvar, herunder hvis:

han ikke bragte produktet i omsætning

defekten opstod, efter at produktet var bragt i omsætning

produktet ikke var fremstillet af ham med henblik på salg eller distribution i erhvervsmæssigt øjemed

produktet ikke var fremstillet eller distribueret af ham med noget formål som led i hans erhvervsvirksomheds almindelige transaktioner og praksis

defekten skyldes, at produktet skal være i overensstemmelse med ufravigelige forskrifter udstedt af de offentlige myndigheder

defekten, hvor der er tale om et delprodukt, kan tilskrives fremstilling af det endelige produkt.

Hvis skadelidte har udvist fejl, kan producentens ansvar blive begrænset.

Ophør af ansvar

Skadelidte kan søge om erstatning i tre år. Denne periode starter på den dato, hvor skadelidte fik kendskab til skaden, defekten og producentens identitet.

Producentens ansvar ophører ti år efter den dato, hvor produktet blev bragt i omsætning.

Ingen kontraktbestemmelser må tillade producenten at begrænse sit ansvar i forhold til skadelidte.

Nationale love om civilretligt ansvar finder stadig anvendelse.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. juli 1985. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 30. juli 1988.

BAGGRUND

Ansvar for defekte produkter.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Produkt: enhver løsøregenstand, også selvom genstanden indgår som fast bestanddel i en anden løsøregenstand eller i en fast ejendom. Dette omfatter elektricitet, landbrugsråvarer (jordbrugsprodukter, husdyrbrugsprodukter og fiskeriprodukter med undtagelse af produkter, der har undergået en første forarbejdning, f.eks. frugt og grønsager, som er skåret i mindre stykker, skrællet og/eller frosset) og vildt.

DOKUMENT

Rådets direktiv 85/374/EØF af 25. juli 1985 om tilnærmelse af medlemsstaternes administrativt eller ved lov fastsatte bestemmelser om produktansvar (EFT L 210 af 7.8.1985, s. 29-33)

seneste ajourføring 19.01.2016

Top