EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

MOMS: Særlig ordning for guld

This summary has been archived and will not be updated. See 'EU’s fælles merværdiafgiftssystem (moms)' for an updated information about the subject.

MOMS: Særlig ordning for guld

Dette dokument har til formål at supplere opkrævning af moms i Fællesskabet gennem inførelsen af en særlig ordning for guld.

DOKUMENT

Rådets direktiv 1998/80/EF af 12 oktober 1998, om tilføjelse til det fælles merværdisystem og om ændring af direktiv 77/388/EØF - særlig ordning for investeringsguld [Eupæiske Unions Tidende L 281 af 17.10.1998].

RESUMÉ

Med henblik på at lette anvendelsen af guld som investeringsmiddel, fastslår dette direktiv en afgiftsfritagelse ved levering af guld til investeringsformål. Tidligere gjaldt den normale skattemæssige ordning også for investeringsguld. På baggrund af denne ordning var leveringer af investeringsguld principielt momspligtige, men visse medlemsstater var bemyndiget til at fritage disse levering som en overgangsordning. Det nye direktiv ophæver disse konkurrenceforvridninger mellem medlemsstaterne og styrker samtidig Fællesskabets konkurrencedygtighed på guldmarkedet.

Definition af investeringsguld:

  • guld i form af en barre eller en plade af en vægt, der er godkendt af guldmarkederne, og af en lødighed på 995 / mil eller derover, eventuelt repræsenteret ved værdipapirer (medlemsstaterne kan undtage barrer eller plader med en vægt på ét gram eller mindre fra ordningen);
  • guldmønter med en lødighed på mindst 900/mil, der er slået efter 1800, som har eller har været lovligt betalingsmiddel i oprindelseslandet og som sædvanligvis sælges til en pris, der ikke overstiger den normale markedsværdi af møntens guldindhold med mere end 80 %. Hvert år giver medlemsstaterne meddelelse om, hvilke mønter, der opfylder disse kriterier og handles i den pågældende medlemsstat. Disse lister offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Levering, erhververvelse inden for Fællesskabet samt indførsel af investeringsguld fritages af medlemsstaterne for merværdigafgift.

Imidlertid findes der en mulighed for beskatning af leveringer af investeringsguld for andre afgiftspligtige personer som er:

  • personer der fremstiller investeringsguld eller omdanner investeringsguld (i dette tilfælde bør medlemsstaterne benytte denne valgmulighed);
  • afgiftspligtige personer, som inden for rammerne af deres sædvanlige handel sædvanligvis leverer guld til industrielt formål (i dette tilfælde kan medlemsstaterne tilbyde valgmuligheden).

Medlemsstaterne fastlægger de nærmere vilkår for udøvelsen af disse valgmuligheder og informerer Kommissionen.

Direktivet fastlægger regler, der styrer fradragsretten for afgiftspligtige personer, som deltager i levering eller fremstilling af investeringsguld eller i omdannelse af guld til investeringsguld, i det omfang, hvor de ikke har valgt at beskatte deres leveringer.

Personer, der handler med investeringsguld har særlige forpligtelser, bl.a. for at hindre mulighederne for skattesvig, hvor der er dobbelt anvendelse af guld (industriel og investeringsmæssig); de skal føre regnskab med alle væsentlige operationer og i mindst fem år opbevare de dokumenter, der gør det muligt at identificere deres kunder.

I visse tilfælde kan medlemsstaterne, for at medvirke til at forhindre skattesvig og mindske de økonomiske omkostninger ved transaktionen, udpege køberen, og ikke sælgeren, som den afgiftspligtige person ("reverse charge"-proceduren).

Med hensyn til operationer på et reguleret guldmarked, kan medlemsstaterne få bemyndigelse til at undlade at anvende den særlige ordning, men indføre enklere procedurer.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 1998/80/EU

17.10.1998

1.1.2000

EUT L 281 af 17.10.1998

Seneste ajourføring: 31.08.2006

Top