EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Reduktion af forurening fra lette motorkøretøjer

Reduktion af forurening fra lette motorkøretøjer

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 715/2007 — typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer

HVAD ER FORMÅLET MED FORORDNINGEN?

Forordning (EC) nr. 715/2007:

 • indfører harmoniserede regler for typegodkendelse med hensyn til emissioner fra køretøjer og lette erhvervskøretøjer, samlet kaldet lette køretøjer
 • omhandler forureningsbegrænsende udskiftningsanordninger* og fastsætter regler for typegodkendelse heraf
 • er blevet ændret adskillige gange, senest ved forordning (EU) 2018/858.

Forordning (EU) 2018/858:

 • reviderer EU’s regler om typegodkendelse af køretøjer;
 • indfører mere robuste afprøvningsmetoder, for så vidt angår forurenende emissioner
 • ophæver direktiv 2007/46/EF om EU-typegodkendelse af køretøjer fra den 31. august 2020.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen gælder for lette køretøjer, som vejer under 2,6 ton.

Fabrikanter skal:

 • udforme, konstruere og samle komponenterne, således at køretøjet ved normal brug er i overensstemmelse med lovgivningen
 • bevise, at alle nye køretøjer og nye forureningsbegrænsende anordninger overholder lovgivningen og kan opfylde emissionsgrænseværdierne i et køretøjs levetid under normale brugsbetingelser på vejen
 • sikre, at forureningsbegrænsende anordninger er holdbare indtil 160 000 km
 • sørge for, at køretøjets emission kan kontrolleres efter 5 år eller 100 000 km, afhængigt af hvad der først indtræder
 • give køberne oplysninger om CO2-emissioner og brændstofforbrug
 • undlade at anvende manipulationsanordninger, som reducerer emissionsbegrænsningssystemernes effektivitet, undtagen i strengt begrænsede tilfælde — som f.eks. at beskytte motoren mod beskadigelse eller havari
 • (indtil den 1. september 2020) give ubegrænset og standardiseret adgang på websteder til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer for uafhængige værksteder. Dette skal for eksempel omfatte servicehåndbøger og tekniske vejledninger. De kan opkræve et rimeligt gebyr. Disse krav erstattes af dem i forordning (EU) 2018/858 den 1. september 2020.

Nationale myndigheder skal:

 • give EU-typegodkendelse* til nye køretøjer, som overholder lovgivningen
 • nægte at meddele godkendelse til køretøjer, som ikke opfylder emissionsnormerne, inden for de godkendte frister, der gælder for den enkelte køretøjskategori
 • tillade registrering af køretøjer, der overholder denne forordning
 • forbyde salg eller montering af forureningsbegrænsende anordninger, som ikke overholder EU-normerne
 • sikre, at der gælder sanktioner for producenter, som forfalsker erklæringer eller resultater, tilbageholder data eller bruger manipulationsanordninger.

Kommissionen undersøger løbende de procedurer, test, krav og emissionsgrænseværdier, der er fastsat i lovgivningen, og opdaterer dem løbende i gennemførelseslovgivning.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 3. januar 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Forureningsbegrænsende anordning: mekanisme eller udstyr, der f.eks. fjerner forurenende stoffer fra udstødningsgas fra biler, som ellers ville blive sluppet ud i atmosfæren.
Typegodkendelse: den procedure, hvorved et produkt godkendes med hensyn til at opfylde en række lovgivningsmæssige og tekniske minimumskrav.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 af 20. juni 2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer (EUT L 171 af 29.6.2007, s. 1-16).

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 715/2007 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/858 af 30. maj 2018 om godkendelse og markedsovervågning af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer, om ændring af forordning (EF) nr. 715/2007 og (EF) nr. 595/2009 og om ophævelse af direktiv 2007/46/EF (EUT L 151 af 14.6.2018, s. 1-218).

Kommissionens forordning (EU) 2017/1151 af 1. juni 2017 om supplerende regler til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 715/2007 om typegodkendelse af motorkøretøjer med hensyn til emissioner fra lette personbiler og lette erhvervskøretøjer (Euro 5 og Euro 6) og om adgang til reparations- og vedligeholdelsesinformationer om køretøjer, om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF, Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 og Kommissionens forordning (EU) nr. 1230/2012 og om ophævelse af Kommissionens forordning (EF) nr. 692/2008 (EUT L 175 af 7.7.2017, s. 1-643).

Se den konsoliderede udgave.

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/46/EF af 5. september 2007 om fastlæggelse af en ramme for godkendelse af motorkøretøjer og påhængskøretøjer dertil samt af systemer, komponenter og separate tekniske enheder til sådanne køretøjer (Rammedirektiv) (EUT L 263 af 9.10.2007, s. 1-160).

Se den konsoliderede udgave.

seneste ajourføring 08.10.2019

Top