EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Styring af risikoen for oversvømmelser i EU

Styring af risikoen for oversvømmelser i EU

Oversvømmelser er en trussel mod menneskers sundhed, kulturarven, økonomien og miljøet. Her opretter EU en ramme for vurdering, kortlægning og planlægning med henblik på at mindske risikoen for oversvømmelser i Europa.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser.

RESUMÉ

Oversvømmelser er en trussel mod menneskers sundhed, kulturarven, økonomien og miljøet. Her opretter EU en ramme for vurdering, kortlægning og planlægning med henblik på at mindske risikoen for oversvømmelser i Europa.

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Direktivet har til formål at etablere en ramme for foranstaltninger til reduktion af oversvømmelsesrisikoen i EU ved at vurdere risikoen for oversvømmelser i vandløbsopland og kystregioner, kortlægge områder, der er udsat for store oversvømmelser og opstille risikostyringsplaner for oversvømmelser baseret på et tæt samarbejde mellem EU-landene.

HOVEDPUNKTER

  • Direktivet kræver, at EU-landene vurderer risikoen for oversvømmelser i kystregioner og vandløbsopland ved at indsamle oplysninger om disse områder, såsom tidligere oversvømmelser og kort, der viser grænser, arealanvendelsen og topografien samt ved at bestemme sandsynligheden for fremtidige store oversvømmelser og deres konsekvenser. Disse vurderinger, som blev offentliggjort første gang den 22. december 2011, vil blive revideret senest den 22. december 2018 og derefter hvert sjette år.
  • EU-landene skal også udarbejde kort, der identificerer områder, som er udsat for en betydelig oversvømmelsesrisiko, og som angiver scenarier (baseret på ringe, middelstor og stor sandsynlighed) for oversvømmelser i de pågældende områder. Kortene blev offentliggjort første gang den 22. december 2013, og de skal revideres hvert sjette år.
  • EU-landene skal også udarbejde risikostyringsplaner for oversvømmelser, der samordnes på vandområde- eller kystregionsniveau. Disse planer fastsætter mål for styringen af oversvømmelsesrisikoen med særlig vægt på forebyggelse (f.eks. ved at undgå byggeaktivitet i områder, der kan blive oversvømmet), sikring (foranstaltninger til reducering af sandsynligheden for oversvømmelser i bestemte områder) og beredskab (oplyse offentligheden om oversvømmelsesrisikoen, og hvad man skal gøre i tilfælde af oversvømmelse). Disse planer skal være fuldført senest den 22. december 2015, og de skal også revideres hvert sjette år.
  • Både kortene over risikoen for oversvømmelse og styringsplanerne samordnes med vandrammedirektivet (VRD). Gennemførelsen af VRD, dette direktiv og andre vandrelaterede direktiver styres af den fælles gennemførelsesstrategi, som også har til formål at integrere vandpolitikker med andre politikker i EU, såsom landbrug, transport eller forskning og regional udvikling.

BAGGRUND

Selv om oversvømmelser er et naturfænomen, som ikke kan forhindres fuldstændigt, medvirker menneskelige aktiviteter til at øge risikoen for oversvømmelser og deres skadevirkninger. Oversvømmelsesrisikoen og omfanget af skaderne vil stige i fremtiden som følge af klimaændringerne, uhensigtsmæssig styring af floder, byggeaktivitet i områder med oversvømmelsesrisiko og et øget antal mennesker og ejendomme i disse områder.

Eftersom de fleste vandløbsoplande i Europa er delt mellem lande, er handlingerne på EU-plan mere effektive, da de giver bedre mulighed for risikovurdering og samordning af foranstaltninger, der træffes af EU-landene.

For yderligere oplysninger henvises til Europa-Kommissionens websted for EU's oversvømmelsesdirektiv.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Direktiv 2007/60/EF

26.11.2007

25.11.2009

EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27-34

seneste ajourføring 22.04.2015

Top