EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse

Denne strategi beskriver og fastsætter retningslinjer for foranstaltninger, der tilsigter at mindske det pres på miljøet, der opstår ved produktion og håndtering af affald. Strategiens hovedlinjer vedrører en ændring af lovgivningen, der tilsigter at forbedre gennemførslen heraf hvad angår affaldsforebyggelse og fremme af en effektiv genanvendelse af affald.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen af 21. december 2005 - Fremme af bæredygtig ressourceudnyttelse: Temastrategi for affaldsforebyggelse og -genanvendelse [KOM(2005) 666 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Denne strategi fastsætter retningslinjerne for Den Europæiske Unions (EU) indsats og beskriver midlerne til fremme af affaldshåndtering.

Strategiens formål er at mindske de skadelige miljøvirkninger, som affaldet forårsager gennem hele dets levetid, fra det produceres til det bortskaffes samt under genanvendelsesfasen. Denne tilgang gør det muligt at betragte alt affald, ikke bare som en forureningskilde, der skal formindskes, men også som en potentiel ressource, der kan udnyttes.

Strategien ændrer ikke målsætningerne for Fællesskabets lovgivning: at forebygge affaldsdannelse samt at fremme genbrug, genanvendelse og nyttiggørelse af affald. Disse målsætninger er inkorporeret i tilgangen, der bygger på miljøvirkningen og ressourcernes livscyklus.

Forbedring af den generelle lovgivning på området

Strategien tager sigte på at forenkle den nuværende affaldslovgivning. Dette skal især ske ved en sammensmeltning af rammedirektivet om affald, direktivet om farligt affald og direktivet om olieaffald, ved eliminering af overlapning mellem rammedirektivet om affald og IPPC-direktivet (f.eks. angående udstedelse af tilladelser) og ved en konsolidering af de tre direktiver om affald fra titandioxidindustrien.

Visse begreber afklares:

  • Forslaget til rammedirektivet, som ledsager strategien (se afsnittet « Tilhørende dokumenter » herunder), fastsætter miljøkriterier, der definerer affaldsfasens ophør. Disse kriterier fastsættes for de typer affald, for hvilke den nugældende definition skaber juridisk usikkerhed og administrative omkostninger
  • Med henblik på bedre miljøpraksis foreslås der en ny definition af nyttiggørelse og bortskaffelse af affald. I denne sammenhæng indføres der særlige effektivitetsniveauer, der gør det muligt at skelne mellem nyttiggørelse og bortskaffelse af affald
  • Der indføres en definition af genanvendelse i udkastet til rammedirektivet om affald.

Forebyggelse af affaldets skadelige miljøpåvirkninger

Strategien tager sigte på at mindske affaldsproduktionen, men den fastsætter ikke et globalt mål herfor, da sådanne mål ikke nødvendigvis medfører en forbedring af miljøet. Faktisk kan visse metoder til reduktion af affaldsproduktionen vise sig at være mere forurenende end andre, selv om de nedbringer affaldsmængden mere.

Strategien for forebyggelse af affaldsproduktion vedrører hovedsageligt nedbringelse af miljøvirkningerne fra affald og produkter, der før eller siden bliver til affald. For at øge effektiviteten skal nedbringelsen af miljøvirkningerne gøre sig gældende for alle de faser, som ressourcerne gennemgår. Anvendelsen af de værktøjer, som den nugældende fællesskabslovgivning indeholder, som f.eks. udbredelse af de bedste tilgængelige teknikker eller miljøvenligt design (es de en fr), er således en afgørende faktor for succes.

Strategien skaber ydermere rammerne for en koordineret indsats for specifikke nationale aktiviteter. I det nye forslag til rammedirektivet om affald har medlemsstaterne således pligt til at udarbejde programmer til forebyggelse af affaldsproduktion. Disse programmer indeholder specifikke målsætninger for affaldsforebyggelse, der skal implementeres på det mest egnede niveau og gøres tilgængelige for offentligheden.

Denne livscyklustankegang forudsætter et bedre vidensgrundlag om virkningerne af ressourceanvendelse for affaldsproduktion og -håndtering og anvendelse af mere systematiske prognoser og modeller.

Denne indgangsvinkel supplerer tilgangen i IPPC-direktivet, direktivet om integreret produktpolitik og strategien om udnyttelse af naturressourcer. Den gør det muligt at mindske presset på miljøet (ressourceudtømning og forurening) i hver fase af ressourcernes livscyklus, herunder produktion eller indsamling, forbrug og endelig bortskaffelse.

Fremme af affaldets genanvendelse

Strategien tager sigte på at fremme genanvendelsessektoren ved at affaldet genindføres i det økonomiske kredsløb i form at kvalitetsprodukter, samtidig med at de skadelige miljøvirkninger forårsaget af denne genindførsel mindskes.

Genanvendelsesmål kan på sigt fastsættes til passende niveauer, der tager hensyn til de enkelte materialers specifikke egenskaber og muligheden for genanvendelse af disse materialer.

Affaldsgenanvendelse kan fremmes ved en ændring af lovgivningsrammerne, der bl.a. giver mulighed for at indføre effektivitetskriterier for nyttiggørelse samt kriterier, der gør det muligt at skelne mellem affald og produkter, idet man med sådanne kriterier kan oprette minimumsstandarder for kvalitet og udveksle de bedste metoder til genanvendelse medlemsstaterne imellem.

Strategien indeholder andre tiltag, såsom udveksling af informationer om nationale afgifter på affaldsdeponering og, på sigt, materialespecifikke tiltag og tiltag, der supplerer markedsmekanismerne, såfremt disse ikke skulle være tilstrækkelige til at fremme udviklingen af affaldsgenanvendelse.

Strategien lægger særligt vægt på biologisk nedbrydeligt affald. Ifølge direktiv 1999/31/EF skal 2/3 af denne type affald ikke længere føres til deponier, men omdirigeres mod andre håndteringsmetoder. Strategien tager især sigte på Kommissionens vedtagelse af retningslinjer, de enkelte landes vedtagelse af håndteringsstrategier samt inkorporering af dette spørgsmål i revideringen af IPPC-direktivet og direktivet om anvendelse af slam fra rensningsanlæg i landbruget (es de en fr).

Kontekst

Alle ressourcer, der markedsføres, bliver før eller siden til affald, og alle slags produktionsaktiviteter skaber en eller anden form for affald. I øjeblikket bliver 49% af alt husholdningsaffald i EU deponeret, 18% går til forbrænding og 33% bliver genanvendt eller komposteret.

Selv om genanvendelse og forbrænding er i fremgang, bliver den mængde affald, der deponeres, ikke mindre, for affaldsproduktionen stiger støt. Ydermere er visse materialer yderst farlige og forurenende og udgør en væsentlig risiko for miljøet og folkesundheden i det øjeblik, de trækkes tilbage fra det økonomiske kredsløb.

Strategien skaber nye muligheder for at håndtere affaldet med det formål at mindske affald til deponering, at genvinde mere kompost og energi fra affaldet samt kvantitativt og kvalitativt at forbedre affaldets genanvendelse. De største fordele forventes at blive øget effektivitet samt bedre omkostningseffektivitet på grund af den betydning, som miljøpåvirkningerne tildeles, nedbringelse af omkostningerne og færre hindringer for genanvendelsesaktiviteterne og nedbringelse af forureningen fra bl.a. drivhusgasemissioner.

Temastrategien for affaldsforebyggelse og -genanvendelse er én af de syv strategier, der er omtalt i det sjette miljøhandlingsprogram, der blev vedtaget i 2002.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv af 21. december 2005 om affald [KOM(2005)667 - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Dette forslag har til formål at ændre rammedirektivet om affald. Forslaget inkorporerer indholdet af direktivet om farligt affald og direktivet om olieaffald i rammedirektivet. Det indfører ligeledes en miljømålsætning og afklarer visse begreber (nyttiggørelse, affaldsfasens ophør). Forslaget indfører procedurer for udarbejdelse af minimumsstandarder for kvalitet. Det forpligter medlemsstaterne til at udarbejde nationale programmer til forebyggelse af affald.

Meddelelse fra Kommissionen af 27. maj 2003 - på vej mod en temastrategi for affaldsforebyggelse og genanvendelse [KOM(2003)301 - Den Europæiske Unions Tidende C 76 af 25. marts 2004].

Kommissionen lægger grundlaget for en europæisk strategi for affaldsforebyggelse og -genanvendelse, og med udgangspunkt i de fremskridt, der allerede er gjort, beskriver den de strategiske muligheder, som den ønsker taget op til debat.

See also

For yderligere informationer, se på netstedet for Den Europæiske Kommissions Generaldirektoratet for Miljø (EN).

Seneste ajourføring: 31.01.2006

Top