EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Strategi for havmiljøet

Strategi for havmiljøet

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2008/56/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet)

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger en fælles ramme og mål for forebyggelse, beskyttelse og bevaring af havmiljøet mod skadelige menneskelige aktiviteter.
 • Det kræver, at landene i Den Europæiske Union (EU) udvikler strategier for at opnå »god miljøtilstand«* senest i 2020. Strategierne, som følger 6-årige cyklusser, skal omfatte foranstaltninger, der beskytter det marine økosystem og sikrer, at økonomiske aktiviteter, der er forbundet med havmiljøet, er bæredygtige.
 • Det understreger behovet for, at EU-landene samarbejder med deres naboer i havregionerne (det nordøstlige Atlanterhav, Østersøen, Middelhavet og Sortehavet), især ved udarbejdelse og gennemførelse af deres havstrategier. Anvendelsen af eksisterende regionale forvaltningsstrukturer som f.eks. de regionale havkonventioner er derfor et vigtigt element, som EU-landene skal tage i betragtning.
 • Det anerkender vigtigheden af geografiske beskyttelsesforanstaltninger for havmiljøet og bidrager dermed til oprettelsen af et globalt netværk af beskyttede havområder.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene skal, som en del af deres havstrategier, vurdere deres havområders miljøtilstand og menneskelige aktiviteters påvirkning (herunder en socioøkonomisk analyse). De skal fastlægge, hvad der er »god miljøtilstand« for deres havområder og fastlægge miljømål. Derefter skal de udvikle overvågningsprogrammer og udarbejde indsatsprogrammer.
 • EU-landenes evalueringer af deres havområder bidrager til at forbedre kendskabet til Europas havområder. Dette understøttes også af programmer som viden om havene eller Copernicus.
 • Europas have er opdelt i fire havregioner: Østersøen, det nordøstlige Atlanterhav, Middelhavet og Sortehavet. Lande, der arbejder i de samme havregioner, skal koordinere deres tiltag.
 • Der udarbejdes overvågningsprogrammer for at måle og evaluere fremskridtet med at nå målene. Hvis visse mål ikke nås, skal EU-landene forklare hvorfor og kan om nødvendigt gøre brug af visse undtagelser.
 • Direktivet indeholder et sæt kvalitative deskriptorer for EU-landene, som de skal tage højde for ved udarbejdelse af deres strategier for at opnå god miljøtilstand for deres havområder. De omfatter:
  • opretholdelse af biodiversitet
  • indførelse af bæredygtigt fiskeri
  • sikring af havbunden
  • kontrol over affald i havet og forurening.

Direktivet bygger på eksisterende EU-lovgivning og dækker bestemte elementer af havmiljøet, som ikke behandles i andre politikker, som f.eks. vandrammedirektivet, habitatdirektivet eller fugledirektivet.

NYLIGE UDVIKLINGER

 • EU's erfaring med at udvikle en bæredygtig tilgang til havforvaltning gennem havstrategirammedirektivet ses som et vigtigt bidrag til Europa-Kommissionens vision for 2016 om forvaltning af havene.
 • I 2015 rapporterede Kommissionen om betydelige fremskridt i oprettelsen af beskyttede områder i EU's havområder, med fordele for økonomien og miljøet. I henhold til FN's konvention om biodiversitet har EU forpligtet sig til at sikre bevaring af 10 % af sine kyst- og havområder i 2020.
 • I 2014 gennemgik Kommissionen de første skridt i gennemførelsen af direktivet. Siden da har EU-landene oprettet deres overvågningsprogrammer, for hvilke der snart kommer en vurdering fra Kommissionen. EU-landene skulle også indsende deres programmer med foranstaltninger til Kommissionen senest i marts 2016.
 • Innovation i den blå økonomi ses som en metode til at udvikle omkostningseffektive havbeskyttelsesforanstaltninger, som bidrager til gennemførelsen af havstrategirammedirektivet.
 • Havstrategirammedirektivet er en miljømæssig vejledning til direktivet om maritim fysisk planlægning fra 2014.
 • Sidstnævnte er en del af den integrerede havpolitik, som sigter mod at gennemføre optimal administration og forvaltning af havene.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 15. juli 2008. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 15. juli 2010.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

god miljøtilstand: dette vedrører økologisk mangfoldige og dynamiske have og oceaner, der er rene, sunde og produktive. Målet er at sikre, at havmiljøet beskyttes til gavn for nuværende og fremtidige generationer.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17. juni 2008 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (havstrategirammedirektivet) (EUT L 164 af 25.6.2008, s. 19-40)

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens afgørelse 2010/477/EU af 1. september 2010 om kriterier og metodiske standarder for god miljøtilstand i havområder (EUT L 2323 af 2.9.2010, s. 14-24)

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1380/2013 af 11. december 2013 om den fælles fiskeripolitik, ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1954/2003 og (EF) nr. 1224/2009 og ophævelse af Rådets forordning (EF) nr. 2371/2002 og (EF) nr. 639/2004 samt Rådets afgørelse 2004/585/EF (EUT L 354 af 28.12.2013, s. 22-61)

Efterfølgende ændringer af forordning (EU) nr. 1380/2013 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rapport fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet: Første fase af gennemførelsen af havstrategirammedirektivet (2008/56/EF) — Europa-Kommissionens vurdering og vejledning (COM(2014) 97 final af 20.2.2014)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Innovation i den blå økonomi: indfrielse af havenes potentiale for vækst og beskæftigelse (COM(2014) 254 final/2 af 8.5.2014)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/89/EU af 23. juli 2014 om rammerne for maritim fysisk planlægning (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 135-145)

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om fremskridt med etableringen af beskyttede havområder (som fastsat ved artikel 21 i havstrategirammedirektivet (direktiv 2008/56/EF)) (COM(2015) 481 final af 1.10.2015)

Fælles meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — International havforvaltning: En dagsorden for havenes fremtid (JOIN(2016) 49 final af 10.11.2016)

seneste ajourføring 23.02.2017

Top