EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Miljøoplysninger — offentlig adgang (Århus-konventionen)

Miljøoplysninger — offentlig adgang (Århus-konventionen)

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 1367/2006 — anvendelsen af Århus-konventionen

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Den kræver, at EU’s institutioner og en række organer gennemfører forpligtelserne i Århus-konventionen. Disse forpligtelser garanterer offentligheden (*) adgang til oplysninger, deltagelse i beslutningsprocesser og adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet.

HOVEDPUNKTER

EU’s institutioner og organer skal:

garantere offentligheden adgang til de miljøoplysninger (*), de modtager eller tilvejebringer

sikre, at miljøoplysninger gradvis stilles til rådighed for og formidles til offentligheden

give mulighed for tidlig og effektiv offentlig deltagelse i planer og programmer på miljøområdet

give offentligheden adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet

undgå enhver forskelsbehandling på grund af statsborgerskab, nationalitet eller bopæl i forbindelse med behandlingen af en anmodning om miljøoplysninger

ordne oplysningerne i databaser, som er lettilgængelige for offentligheden

ajourføre oplysningerne i relevant omfang og sørge for, at de er nøjagtige og sammenlignelige

underrette ansøgeren inden for 15 arbejdsdage, hvis de ikke har de oplysninger, der anmodes om.

Miljødatabaser eller -registre skal indeholde:

internationale traktater, konventioner eller aftaler, politikker, planer og programmer

statusrapporter om implementeringen af ovennævnte forhold

skridt taget i procedurer for overtrædelse af EU’s lovgivning

overvågningsdata om aktiviteter, der kan påvirke miljøet

udstedte tilladelser, som kan påvirke miljøet

miljøkonsekvens- og risikovurderinger.

Ikkestatslige organisationer, der opfylder visse kriterier, kan anmode en EU-institution om at udføre en intern prøvelse af et miljøspørgsmål.

Anmodninger om oplysninger anses for at være åbne over for offentligheden, De må kun afslås under særlige omstændigheder, såsom ved verserende retssager, eller hvis de kan skade miljøet ved for eksempel at afsløre ynglesteder for sjældne arter.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Forordningen trådte i kraft den 28. september 2006. Den blev anvendt fra den 28. juni 2007.

BAGGRUND

Århus-konventionen.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Offentligheden: én eller flere fysiske eller juridiske personer, herunder foreninger, organisationer eller grupper af mennesker.

(*) Miljøoplysninger: alle oplysninger i skriftlig form, i billed- eller lydform eller i elektronisk form om miljømæssige spørgsmål.

DOKUMENT

Europa Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1367/2006 af 6. september 2006 om anvendelse af Århus-konventionens bestemmelser om adgang til oplysninger, offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til klage og domstolsprøvelse på miljøområdet på Fællesskabets institutioner og organer (EUT L 264 af 25.9.2006, s. 13-19)

seneste ajourføring 18.11.2015

Top