EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Nationale emissionsgrænser for visse luftforurenende stoffer

Nationale emissionsgrænser for visse luftforurenende stoffer

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2001/81/EF om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det sætter grænser for de samlede nationale emissioner fra fire forureningsstoffer — svovldioxid, nitrogenoxider, flygtige organiske forbindelser og ammoniak.

Disse kan forårsage:

  • forsuring (f.eks. kemiske forbindelser ved forsuring af havet)
  • vand- og luftforurening (eutrofiering)
  • ozondannelse ved jordoverfladen (ozon der stammer fra reaktionen mellem de fire forureningsstoffer med varme og sollys).

EU’s indsats er fortsat nødvendig på grund af forureningsstoffernes vedvarende grænseoverskridende karakter. Grænserne er vigtige skridt mod mere ambitiøse langsigtede mål.

HOVEDPUNKTER

  • EU-landene skulle sikre, at emissionerne af de fire forureningsstoffer i 2010 var under de lofter, der var fastsat i lovgivningen og forsat var under lofterne i de følgende år.
  • Hvert land skulle senest den 1. oktober 2002 udarbejde et nationalt program for at opfylde disse mål. Målene skulle indeholde de politikker og foranstaltninger, der skulle træffes, og deres forventede virkning. Om nødvendigt skulle de ajourføres i 2006.
  • Programmerne var og er tilgængelige for offentligheden, miljøorganisationer og andre organisationer.
  • De nationale myndigheder skal udarbejde nationale emissionsopgørelser og -fremskrivninger og indsende dem til Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur ved udgangen af hvert år.
  • Kommissionen skulle vurdere fremskridtene og forelægge en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet i 2012.
  • Lovgivningen omfatter ikke emissioner fra international skibsfart og luftfart eller emissioner på De Kanariske Øer, i Frankrigs oversøiske departementer, på Madeira og på Azorerne.

BAGGRUND

Da luftforurening er et internationalt problem, der går på tværs af nationale grænser, tiltrådte EU i juni 2003 protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (se det relevante resumé).

I 2013 bemærkede Kommissionen, at luftkvaliteten i Europa var markant forbedret, men stadig ikke opfylder de fastsatte mål. Vurderingen, der blev fastsat i meddelelsen »Programmet ren luft i Europa«, blev ledsaget af vedtagelsen af direktiv (EU) 2016/2284 om nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer.

Dette direktiv ophæver direktiv 2001/81//EF, der havde til formål at udvide de nationale emissionslofter til 2020 og indføre nye for 2025.

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2001/81/EF af 23. oktober 2001 om nationale emissionslofter for visse luftforurenende stoffer (EUT L 309 af 27.11.2001, s. 22-30).

Efterfølgende ændringer af direktiv 2001/81/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv (EU) 2016/2284 af 14. december 2016 om nedbringelse af nationale emissioner af visse luftforurenende stoffer, om ændring af direktiv 2003/35/EF og om ophævelse af direktiv 2001/81/EF (EUT L 344 af 17.12.2016, s. 1-31).

Rådets afgørelse 2003/507/EF af 13. juni 2003 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af protokollen til 1979-konventionen om grænseoverskridende luftforurening over store afstande angående reduktion af forsuring, eutrofiering og ozon ved jordoverfladen (EUT L 179 af 17.7.2003, s. 1-2).

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget — Programmet ren luft i Europa (COM(2013) 918 final af 18.12.2013).

seneste ajourføring 29.08.2019

Top