EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Affaldsstatistik

Affaldsstatistik

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EF) nr. 2150/2002 om affaldsstatistikker i EU

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

 • Denne lovgivning i Den Europæiske Union (EU) tillader indsamling af regelmæssige og sammenlignelige data om affald i EU-landene og indberetning af disse til Eurostat, EU's statistiske kontor.
 • De indsamlede statistikker giver mulighed for at overvåge og evaluere EU's gennemførelse af affaldspolitikken.

HOVEDPUNKTER

Anvendelsesområde

Lovgivningen dækker EU-landenes og Europa-Kommissionens udarbejdelse af statistikker på deres respektive kompetenceområder:

 • affaldsdannelse (forordningens bilag I)
 • nyttiggørelse og bortskaffelse af affald (forordningens bilag II).

Nomenklatur

EU-landene og Kommissionen skal følge nomenklaturerne (kategorier) i bilag I til III for at udarbejde deres statistikker. Disse nomenklaturer henviser til:

 • affaldskategorier (f.eks. brugte opløsningsmidler, mineralsk affald og metalaffald)
 • økonomiske aktiviteter (fra minedrift til fødevare- eller tekstilproduktion)
 • affaldshåndteringsoperationer (f.eks. spildevand, behandling af industriaffald eller genvinding af materialer).

Dataindsamling

Dataene, der anvendes til at udarbejde statistikker, skal indsamles via undersøgelser, statistiske vurderingsmetoder eller henvisninger til administrative eller andre kilder. Virksomheder med mindre end ti ansatte fritages for disse undersøgelser, medmindre de i betydelig grad bidrager til affaldsdannelsen.

Indberetning af statistikker til Eurostat

EU-landene skal indberette de statistiske resultater (herunder også klassificerede oplysninger) til Eurostat inden for 18 måneder fra udløbet af de referenceperioder, der er fastlagt i bilag I og II. Det skal ske hvert andet år.

Kommissionen kan vedtage foranstaltninger, der er nødvendige for at anvende eller ændre forordningen. Disse foranstaltninger vedrører:

 • det passende format for EU-landenes indberetning af resultaterne
 • tilpasning til økonomiske og tekniske forbedringer af indsamling og statistisk behandling af data samt behandling og kommunikation af statistikker
 • tilpasning af specifikationerne anført i bilag I, II og III
 • udformning af de rigtige kvalitetsvurderingskriterier
 • gennemførelse af resultaterne af pilotundersøgelserne.

Rapporter

Hvert 3. år forelægger Kommissionen en rapport for Europa-Parlamentet og Rådet om de statistikker, der er udarbejdet i henhold til denne forordning, deres kvalitet og byrde for virksomheder.

HVORNÅR GÆLDER FORORDNINGEN FRA?

Den trådte i kraft den 29. december 2002.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 af 25. november 2002 om affaldsstatistik (EUT L 332 af 9.12.2002, s. 1-36)

Efterfølgende ændringer af forordning (EF) nr. 2150/2002 er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Kommissionens forordning (EF) nr. 1445/2005 af 5. september 2005 om fastlæggelse af kvalitetsevalueringskriterier og indholdet af kvalitetsrapporterne vedrørende affaldsstatistik med henblik på gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 2150/2002 (EUT L 229 af 6.9.2005, s. 6-12)

Kommissionens forordning (EF) nr. 782/2005 af 24. maj 2005 om formatet for indberetning af resultater inden for affaldsstatistik ((EUT L 131 af 25.5.2005, s. 26-37)

Se den konsoliderede tekst.

seneste ajourføring 07.11.2016

Top