EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Drikkevand — grundlæggende kvalitetskrav

Drikkevand — grundlæggende kvalitetskrav

 

RESUMÉ AF:

Rådets direktiv 98/83/EF — kvaliteten af drikkevand

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

 • Det fastlægger krav til drikkevand.
 • Det søger at beskytte den offentlige sundhed mod skadelige virkninger af enhver forurening ved at sikre, at drikkevandet* er sundt og rent.

HOVEDPUNKTER

 • EU-landene skal:
  • træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at vandet ikke indeholder mikroorganismer, parasitter eller skadelige stoffer i koncentrationer, der udgør en potentiel fare for den menneskelige sundhed, og at det overholder minimumskravene i mikrobiologiske og kemiske standarder
  • sikre, at kravene er overholdt, når vandet tappes fra en hane eller tankvogn
  • overvåge vandet med jævne mellemrum på fastsatte prøveudtagningssteder med henblik på at kontrollere, at værdierne for mikrobiologiske og kemiske parametre samt indikatorparametre er overholdt
  • straks foretage en undersøgelse ved manglende overholdelse af standarderne og iværksætte afhjælpende foranstaltninger
  • forbyde eller begrænse en vandforsyning, hvis den anses for at udgøre en mulig trussel mod den offentlige sundhed
  • underrette offentligheden, når der iværksættes afhjælpende foranstaltninger
  • offentliggøre en rapport hvert 3. år om kvaliteten af drikkevandet. Disse oplysninger til offentligheden sendes til Europa-Kommissionen.
 • Kommissionen:
  • offentliggør hvert 3. år en sammenfattende rapport ud fra de nationale data om drikkevandets kvalitet
  • reviderer de mikrobiologiske og kemiske parametre, indikatorparametrene og specifikationerne for kontrol hvert 5. år, under hensyntagen til den videnskabelige og tekniske udvikling. Den kan foreslå, at disse ændres.
 • Direktivet finder ikke anvendelse på naturligt mineralvand eller vand, som anses for at være lægemidler.
 • EU-landene kan undtage private, ikke-kommercielle vandforsyninger, som forsyner mindre end 50 personer, fra lovgivningen.
 • I 2015 vedtog Kommissionen direktiv (EU) 2015/1787, som indførte nye EU-regler med henblik på at forbedre kontrollen med drikkevand. Direktivet giver EU-landene større fleksibilitet for så vidt angår kontrol af drikkevand i hele EU.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det har været gældende siden den 25. december 1998. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning inden den 25. december 2000.

RELATERET UDVIKLING

 • I begyndelsen af 2014 efterlyste det første europæiske borgerinitiativ efter kampagnen Right2Water EU-lovgivning, som skulle garantere retten til vand og sanitet.
 • Det europæiske borgerinitiativ blev indført med artikel 11, stk. 4, i traktaten om Den Europæiske Union. Den giver offentligheden mulighed for at bede Kommissionen om at handle inden for dennes ansvarsområder, hvis der kan skaffes mindst 1 million underskrifter i mindst 7 EU-lande.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

* VIGTIGE BEGREBER

Drikkevand: Vand, der enten er ubehandlet eller efter behandling er beregnet til drikkebrug, madlavning, fødevaretilberedning eller andre husholdningsformål. Det kan leveres via en vandhane, tankvogn/tankskib, flasker eller beholdere.

HOVEDDOKUMENT

Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand (EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32-54)

Efterfølgende ændringer til direktiv 98/83/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 20.02.2017

Top