EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Life+ programmet

This summary has been archived and will not be updated. See 'Program for miljø- og klimaindsats (LIFE) (2014-2020)' for an updated information about the subject.

Life+ programmet

Life+ programmet finansierer projekter, der bidrager til udvikling og gennemførelse af politik og lovgivning på miljøområdet. Programmet letter især integrationen af miljøspørgsmål i politikken på andre områder, og fremmer på de generelle plan en bæredygtig udvikling. Life+ programmet erstatter en række finansielle instrumenter til fremme af miljø og altså det forudgående LIFE program.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 614/2007 af 23. maj 2007 om det finansielle instrument for miljøet (Life+).

RESUMÉ

Som navnet antyder er Life+ programmet efterfølgeren til LIFE programmet, der blev igangsat i 1992. Som sin forgænger medfinansierer LIFE+ projekter til fordel for miljøet i EU og i visse tredjelande (lande, der ansøger om tiltrædelse af EU, de EFTA-lande, som er medlem er Det Europæiske Miljøagentur, og de vestlige Balkanlande, der deltager i stabiliserings- og associeringsprocessen). Offentlige eller private aktørers, organers eller institutioners projekter finansieres.

Tre tematiske områder

Life+ består af tre tematiske dele:

  • LIFE+ "Natur og biodiversitet"
  • LIFE+ "miljøpolitik og -governance"
  • LIFE+ "information og kommunikation".

Det flerårige strategiske program omhandlet i bilag II til denne forordning indeholder en nærmere beskrivelse af de prioriterede indsatsområder.

Budget og tidsramme

Budgetrammen for Life+ er 2 143,409 mio. EUR for perioden 1. januar 2007 til 31. december 2013.

Projektudvælgelse

Kommissionen tilrettelægger hvert år en indkaldelse af forslag på grundlag af det flerårige strategiske program omhandlet i bilag II og eventuelle nationale prioriteter, som den har fået forelagt. Kommissionen beslutter, hvilke af de forelagte projekter der kan støttes finansielt via Life+, og offentliggør jævnligt en liste over disse projekter.

Udvælgelseskriterier

Projekter, der finansieres, skal opfylde følgende kriterier:

  • de skal være af betydning for Fællesskabet og bidrage til udvikling, gennemførelse og ajourføring af Fællesskabets politik og lovgivning på miljøområdet
  • de skal være teknisk og finansielt sammenhængende og gennemførlige og give et godt udbytte i forhold til omkostningerne
  • opfylde mindst ét af følgende kriterier:

Interventionsformer

Fællesskabets finansiering kan antage forskellige former:

  • Tilskud (rammeaftaler om partnerskab, deltagelse i finansielle mekanismer og fonde eller som medfinansiering i form af drifts- eller aktivitetstilskud)
  • Offentlige indkøbsaftaler (indkøb af varer og tjenesteydelser)

Programlægning

Mindst 78 % af Life+-midlerne anvendes til aktivitetstilskud til projekter. Medfinansieringen for så vidt angår aktivitetstilskud fastsættes til maksimalt 50 % af de støtteberettigede udgifter. Dog kan Kommissionen finansiere op til 75 % af disse omkostninger for projekter, der er rettet mod prioriterede naturtyper eller prioriterede arter. Mindst 50 % af de midler, der er afsat til aktivitetstilskud, er øremærket til bevarelse af natur og biodiversitet. Desuden er mindst 15 % af de midler, der er afsat til aktivitetstilskud, øremærket til projekter på tværs af landegrænser.

Kommissionen foretager en afvejet fordeling af de medfinansierede projekter. Den foretager en vejledende årlig fordeling for perioderne 2007-2010 og 2010-2013 på grundlag af det samlede indbyggertal og befolkningstætheden for hver medlemsstat og på grundlag af arealet af hver medlemsstats områder af fællesskabsbetydning og hvor stor en andel af hver medlemsstat, der består af områder af fællesskabsbetydning. Der kan bevilges yderligere midler til fastlandsmedlemsstater.

Komplementaritet mellem finansielle instrumenter

LIFE+ finansierer ikke foranstaltninger, som opfylder kriterierne for at opnå støtte via andre af Fællesskabets finansielle instrumenter, eller som modtager støtte, enten fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling, Den Europæiske Socialfond, Samhørighedsfonden, Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne, rammeprogrammet for konkurrenceevne og innovation, Den Europæiske Fiskerifond eller det syvende rammeprogram for forskning, teknologisk udvikling og demonstration.

Opfølgning og kontrol

Kommissionen sikrer kontrol med finansieringen, opfølgning på projekterne og eventuelt tilbagekrævning af uberettiget modtagne beløb såvel som gennemførelse af de finansierede foranstaltninger.

Kommissionen gennemfører senest den 30. september 2010 en midtvejsvurdering af Life+.

Kontekst

Life+ erstatter flere eksisterende finansieringsprogrammer (Life programmet, programmet for samarbejde til fordel for en bæredygtig udvikling af bymiljøet, handlingsprogrammet for fremme af ikke-statslige organisationer og Forest Focus), for at samle disse under fælles regler og beslutningsprocedurer og muliggøre en mere målrettet og sammenhængende indsats, så fællesskabstiltagene gøres mere effektive. De finansieringsforpligtelser, der er indgået i medfør af disse programmer inden ikrafttrædelsen af Life+, er fortsat underlagt de samme regler, indtil de er fuldført.

Referencer

Retsakt

Ikrafttrædelse – Udløbsdato

Tidsfrist for gennemførelse i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 614/2007

12.6.2007 –31.12.2013

-

EUT L 149 af 9.6.2007

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet af 30. september 2010: ”Midtvejsevaluering af Life+-forordningen” [KOM(2010) 516 endelig – ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

See also

  • LIFE programmet (EN), Generaldirektoratet for Miljø

Seneste ajourføring: 07.12.2010

Top