EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Partnerskab for bæredygtig udvikling

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Partnerskab for bæredygtig udvikling

Denne meddelelse påviser, på hvilke punkter EU bidrager til en global bæredygtig udvikling, og gør rede for EU's tiltag til at skabe et globalt partnerskab for global bæredygtig udvikling.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget af 21. februar 2002: "Mod et globalt partnerskab for bæredygtig udvikling" [KOM (2002) 82 endelig - Ikke offentliggjort i EF-Tidende].

RESUMÉ

Den Europæiske Union fastlagde en strategi for bæredygtig udvikling i maj 2001. Da Det Europæiske Råd i Gøteborg godkendte denne strategi, erkendte det, at den ydre dimension måtte udvikles yderligere. Kommissionen blev ved samme lejlighed opfordret til at overveje EU's bidrag til en bæredygtig global udvikling. Kommissionens meddelelse imødekommer denne anmodning, idet den bidrager til fastlæggelsen af EU's holdning på verdenskonferencen om bæredygtig udvikling i Johannesburg i 2002.

Udgangspunktet for meddelelsen er, at globaliseringen kan være en kraftig motor i den globale vækst og hjælpe os med at løse de globale problemer, f.eks. inden for sundhed, uddannelse og miljø. Men gives markedskræfterne frit løb, vil de skabe eller forværre uligheder og udstødning og vil kunne medføre uoprettelige skader på miljøet. Globaliseringen bør derfor ledsages af foranstaltninger til at undgå eller mindske disse virkninger. Inden for en række vigtige områder som handel, udviklingsfinansiering, miljøforvaltning, fattigdomsbekæmpelse og bekæmpelse af kriminalitet må vi fortsætte indsatsen for at udforme kollektive regler, der gennemføres og kontrolleres effektivt. Vi må derfor også forbedre den globale styring, dvs. fremme en mere effektiv styring af den indbyrdes afhængighed på globalt plan.

Meddelelsen forelægger en række foranstaltninger, der kan bidrage til en bæredygtig udvikling på verdensplan. De supplerer strategien for en bæredygtig udvikling fra maj 2001 og omfatter de økonomiske, sociale, miljømæssige, finansielle og samhørighedsmæssige aspekter ved EU's politikker og de forskellige styreformer på alle niveauer.

Udnyttelse af globaliseringen: handel, der sikrer en bæredygtig udvikling

Med henblik på at globaliseringen skal bidrage til en bæredygtig udvikling, foreslår Kommissionen følgende konkrete foranstaltninger:

 • inden for rammerne af Verdenshandelsorganisationen (WTO): integrere udviklingslandene bedre i verdensøkonomien
 • hjælpe udviklingslandene med at høste fordelene ved det globale handelssystem
 • ændre den generelle præferenceordning under hensyntagen til bæredygtig udvikling
 • integrere hensynet til bæredygtig udvikling i bilaterale og regionale aftaler
 • mindske den uigennemsigtige udnyttelse af det internationale finanssystem og skabe en mere effektiv regulering heraf
 • anspore de europæiske virksomheder til at påtage sig deres sociale ansvar fremme samarbejdet mellem WTO og de internationale miljøorganisationer.

Bekæmpelse af fattigdom og fremme af social udvikling

Målet er at mindske ekstrem fattigdom (personer, der lever for 1$ eller mindre om dagen) i verden inden 2015. I dette øjemed skal udviklingssamarbejdets kvalitet, omfang, effektivitet og bæredygtighed forbedres gennem følgende foranstaltninger:

 • fokusere EU's udviklingspolitik på fattigdomsbekæmpelse
 • sørge for, at EU's politik bidrager til bekæmpelse af sult
 • integrere vanddistribution og -rensning i sundheds og uddannelsespolitikken
 • integrere de kønspolitiske aspekter i EU's politikker
 • fremme investeringer i sundhed, uddannelse og smitsomme sygdomme
 • fremme forskning i bæredygtig udvikling.

Bæredygtig forvaltning af natur- og miljøressourcerne

Målet på dette område er at vende den nuværende udvikling med tab af miljøressourcer inden 2015 og opstille sektorspecifkke mål på mellemlang sigt for vand, jord, energi og biodiversitet. I meddelelsen foreslås følgende konkrete foranstaltninger:

 • lancere et initiativ på verdenstopmødet i Johannesburg med sigte på bæredygtig forvaltning af vandressourcerne
 • lancere et initiativ til samarbejde på energi- og udviklingsområdet (EN) (FR)
 • fremme implementeringen af de internationale miljøaftaler
 • delvis genopbygning af Den Globale Miljøfacilitet
 • opstille en handlingsplan til bekæmpelse af illegal skovhugst (EN)(FR)
 • fremme investeringer i bæredygtige transportformer
 • fremme bæredygtigt fiskeri
 • fremme af katastrofeforebyggelse
 • udvide EU's initiativ vedrørende global miljø- og sikkerhedsovervågning (GMES) (EN) til også at omfatte udviklingslandene.

Forbedre sammenhængen mellem EU's politikker

Målet er at integrere bæredygtig udvikling i alle EU's sektorpolitikker gennem følgende foranstaltninger:

 • skabe et system til vurdering af de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af alle EU's vigtigste politikforslag
 • fortsætte processen med tilpasning af EU's politikker til målet om bæredygtig udvikling
 • undertegne De Forenede Nationers protokol om bekæmpelse af ulovlig fremstilling af og handel med skydevåben
 • bekæmpe de negative virkninger af emigrationen.

Bedre styreformer på alle niveauer

Målet er at styrke civilsamfundets deltagelse og forbedre den globale økonomiske, sociale og miljøpolitiske styring for så vidt angår legitimitet, sammenhæng og effektivitet. I meddelelsen foreslås følgende konkrete foranstaltninger:

 • styrke de offentlige institutioner og civilsamfundet i udviklingslandene
 • styrke bekæmpelsen af korruption
 • sørge for, at de grundlæggende arbejdsmarkedsstandarder overholdes
 • anspore til, at der på topmødet i Johannesburg vedtages beslutninger til forbedring af global styring
 • skærpe kampen mod diskrimination af kvinder.

Finansiering af bæredygtig udvikling

Målene er de samme som millenium-udviklingsmålene, dvs.: udrydde fattigdom og sult, sikre alle en grundlæggende skoleuddannelse, fremme ligestilling mellem kønnene, mindske spædbørnsdødeligheden, forbedre kvindernes sundhedstilstand, bekæmpe smitsomme sygdomme, fremme bæredygtig udvikling og skabe et globalt partnerskab. Der foreslås følgende foranstaltninger:

 • fremme målet om offentlig udviklingsbistand på 0,7 % af BNI (bruttonationalindkomst) og det foreløbige mål om mindst 0,33 % af BNI for alle EU-landene fra 2006
 • fremme gældslempelser for stærkt gældstyngede fattige lande
 • deltage i debatten om staternes mulighed for at tilbyde offentlige globale goder.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Fælleserklæring fra Rådet og repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, forsamlet i Rådet, Europaparlamentet og Kommissionen: " Den europæiske konsensus " [EUT C 46/01 af 24.2.2006]. I denne erklæring fastslår EU, at målsætningen for udviklingspolitikken er fattigdomsudryddelse i verden i forbindelse med bæredygtig udvikling.

Seneste ajourføring: 26.09.2007

Top