EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Vand af god kvalitet i Europa (EU’s vanddirektiv)

Vand af god kvalitet i Europa (EU’s vanddirektiv)

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2000/60/EF — en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger

HVAD ER FORMÅLET MED DETTE DIREKTIV?

Det fastlægger regler, der skal bremse forringelsen af tilstanden af vandforekomster i Den Europæiske Union (EU) og opnå en »god tilstand« for Europas floder, søer og grundvand inden 2015.

Det omfatter navnlig:

 • beskyttelse af alle former for vand (overfladevand*, grundvand*, indvand* og overgangsvand*
 • genoprettelse af økosystemer i og omkring disse vandforekomster
 • reduktion af forurening i vandforekomster
 • garanti for enkeltpersoner og virksomheders bæredygtige vandanvendelse.

HOVEDPUNKTER

Lovgivningen giver nationale myndigheder tydelige ansvarsområder. De skal:

 • udpege de enkelte vandområder på deres territorium, dvs. de omkringliggende vandområder med udløb i bestemte flodsystemer
 • udpege myndigheder til at varetage disse områder i overensstemmelse med EU-reglerne
 • analysere egenskaberne ved hvert vandløbsopland, herunder påvirkningen af menneskelig aktivitet og foretage en økonomisk vurdering af vandanvendelsen
 • overvåge vandets tilstand i hvert vandløbsopland
 • registrere beskyttede områder, såsom dem, der benyttes til drikkevand, der kræver særlig opmærksomhed
 • udarbejde og gennemføre »vandområdeplaner« for at forebygge forringelse af overfladevand, beskytte og forbedre grundvandet samt bevare beskyttede områder
 • sikre, at omkostningerne ved forsyningspligtydelser er dækket, så ressourcerne bruges effektivt, og forureneren betaler
 • sørge for offentlig oplysning og høring om deres vandområdeplaner.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 22. oktober 2000. EU-landene skulle indarbejde det i den nationale lovgivnings bestemmelser inden den 22. december 2003.

BAGGRUND

I Den Europæiske Union (EU) er der et øget pres på vand på grund af en konstant stigning i efterspørgslen efter vand i tilstrækkelige mængder og af god kvalitet til en række anvendelsesformål. Direktivet søger at beskytte og forbedre kvaliteten af vand.

* VIGTIGE BEGREBER

Overfladevand: indvand bortset fra grundvand, overgangsvande og kystvande.

Grundvand: alle former for vand under jordoverfladen.

Indvand: alt stillestående eller strømmende vand på jordoverfladen.

Overgangsvande: vand i nærheden af flodmundinger, som er delvis saltholdige, men som i væsentlig grad påvirkes af ferskvandsstrømme.

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73)

Efterfølgende ændringer af direktiv 2000/60/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse (EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19-31)

Se den konsoliderede udgave

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser (EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27-34)

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF af 16. december 2008 om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (EUT L 348 af 24.12.2008, s. 84-97)

Se den konsoliderede udgave

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget: En plan for at beskytte Europas vandressourcer (COM(2012) 673 final af 14.11.2012)

Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Vandrammedirektivet og oversvømmelsesdirektivet: Indsats for at opnå »god tilstand« for EU’s vandressourcer og mindske risiciene for oversvømmelser (COM(2015) 120 final af 9.3.2015)

seneste ajourføring 13.02.2017

Top