EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Grønbog - En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Grønbog - En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed

Kommissionen ønsker med denne grønbog at skabe en egentlig EU-energipolitik, der kan give svar på de mange forsyningsproblemer og de negative virkninger for vækst og beskæftigelse i EU. EU må ved en hurtig og effektiv indsats på seks områder skaffe sig energi på et sikkert, konkurrencedygtigt og bæredygtigt grundlag. Det indre marked, effektiv energiudnyttelse, forskning og udenrigspolitik skal alle medvirke til, at der i international sammenhæng opstår et energiens EU.

DOKUMENT

Kommissionens grønbog af 8. marts 2006 - "En europæisk energistrategi: bæredygtighed, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed" [KOM(2006) 105 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

RESUMÉ

Energigrønbogen er et vigtigt skridt på vej mod udarbejdelsen af en energipolitik for EU. EU er for at nå sine økonomiske mål, samfundsmæssige mål og miljømål nødt til at løse en række problemer på energiområdet, nemlig stigende afhængighed af import, svingende priser på olie og gas, klimaændringer, voksende efterspørgsel og hindringer på det indre energimarked. EU er verdens næststørste energimarked og kan som sådant benytte sig af at være førende i verden inden for efterspørgselsstyring og fremme af vedvarende energikilder.

Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at gøre, hvad de kan, for at skabe en EU-energipolitik, der bygger på følgende tre hovedprincipper:

  • bæredygtighed for aktivt at imødegå klimaændringer ved at fremme vedvarende energi og høj energiudnyttelse
  • konkurrenceevne for at gøre det europæiske energinet mere effektivt ved hjælp af gennemførelsen af det indre energimarked
  • forsyningssikkerhed for at opnå en bedre koordinering af udbud og efterspørgsel i EU i en international kontekst.

Grønbogen indeholder seks indsatsområder, hvor Kommissionen foreslår nogle konkrete foranstaltninger til gennemførelse af en EU-energipolitik. EU vil med disse seks nøgleområder, der spænder fra det indre energimarked til en ekstern energipolitik, skabe sig mulighed for at få energi på et sikkert, konkurrencedygtigt og bæredygtigt grundlag i de næste årtier.

Energi som grundlag for jobskabelse og vækst i Europa: gennemførelse af det indre energimarked

Den første forudsætning for opbygning af et energiens EU er at skabe et indre marked for gas og elektricitet. I dag er mange af de nationale markeder stadig præget af protektionisme, hvor ganske få gamle selskaber dominerer. Det holder priserne oppe, og man hænger fast i en ikke særlig konkurrencedygtig infrastruktur, hvilket går ud over forbrugerne.

Med en liberalisering af markederne bliver der loyal konkurrence mellem virksomhederne på europæisk plan og mere sikre og mere konkurrencedygtige energiforsyninger til Europa. Fra juli 2007 har forbrugerne en lovfæstet ret til frit at vælge, hvem de vil have gas og el leveret fra. For at konkretisere dette indre energimarked må der endnu gøres en del, først og fremmest på disse områder:

  • opbygning af et europæisk forsyningsnet med fælles regler for handelen hen over landegrænserne, så leverandørernes adgang til de nationale net bliver harmoniseret. Sådanne fælles regler skal fastlægges i samarbejde mellem netoperatørerne og om nødvendigt en europæisk energimyndighed
  • en plan for sammenkobling af forsyningsnet, som skal øge investeringerne i den infrastruktur, der forbinder de forskellige nationale net med hinanden, idet mange endnu er alt for isolerede
  • større investeringer i produktionskapacitet, også til spidslast, ved at liberalisere markederne og øge konkurrencen
  • skarpere adskillelse af aktiviteterne, så der tydeligt skelnes mellem dem, der står for produktionen af gas og el, og dem, der står for transmission og distribution. Nogle lande holder bevidst fast i denne sammenblanding, og det er en form for protektionisme, som der muligvis må træffes nye EU-foranstaltninger mod
  • styrke den europæiske industris konkurrenceevne via energi til en rimelig pris.

Forsyningssikkerhed: solidaritet mellem medlemsstaterne

På grund af stærk afhængighed af import og store udsving i efterspørgslen er der brug for tiltag, der kan give beskyttelse mod afbrydelser i energiforsyningen. EU er nødt til at indføre effektive reserve- og solidaritetsmekanismer for at undgå energiforsyningskriser.

Man kan opnå høj forsyningssikkerhed ved at liberalisere markederne og tilskynde virksomhederne til at investere i et marked, hvor der er stabilitet og konkurrence. Kommissionen har desuden til hensigt at oprette et europæisk observationscenter for forsyningssikkerhed, som skal holde øje med energimarkedet og finde frem til, hvornår der kan opstå en mangelsituation. Man kunne overveje en mekanisme for hurtig solidaritet, som kan træde til i forsyningskriser, der skyldes skader på et lands infrastruktur.

Desuden må EU sørge for at have tilstrækkelige energireserver til brug ved eventuelle forsyningsstop. Kommissionen foreslår derfor en gennemgang af den gældende lovgivning om forsyningssikkerhed, bl.a. olie ()- og gas lagre i EU.

På vej mod en mere bæredygtig, effektiv og alsidig sammensætning af energiforbruget

Hver enkelt medlemsstat kan frit vælge, hvordan den ud fra sine foreliggende energikilder vil sætte sit energiforbrug sammen. Det har stor betydning for EU's forsyningssikkerhed, hvilke valg der træffes, og de kan tænkes koordineret via en strategisk energiredegørelse.

Redegørelsen vil give medlemsstaterne mulighed for at sammensætte deres energiforbrug inden for en veldefineret EU-ramme, som er opstillet ud fra de forskellige forsyningsmuligheder og deres indvirkning på sikkerhed, konkurrenceevne og bæredygtighed. Med den som udgangspunkt kan der også sættes en objektiv og utilsløret debat i gang om kerneenergiens rolle i EU og fastlægges nogle strategiske mål for, hvordan energiforbrugets sammensætning bør være for EU som helhed.

EU er forrest i klimabeskyttelsen

Det stigende energiforbrug i verden og udledningen af drivhusgasser er blandt de direkte årsager til den globale opvarmning og dens foruroligende virkninger. I grønbogen foreslås det, at EU skal gå i spidsen med klimabeskyttelsen og være helt fremme med den teknologi, der kan sikre, at morgendagens energiforbrug bliver mindre forurenende og mere bæredygtigt.

Det første område, hvor EU skal sætte ind for at vise verden vejen, er energiudnyttelse. Målet er at afkoble den økonomiske vækst fra energiforbruget, så forbruget falder og konkurrenceevnen øges. I grønbogen fra 2005 om energieffektivitet (es de en fr) udtalte Kommissionen, at der var mulighed for energibesparelser på op til 20 % frem til 2020. Dette mål er kernen i en handlingsplan for energieffektivitet, som Kommissionen agter at komme med forslag til, og som i vid udstrækning henvender sig til medlemsstaterne, således at alle de politiske kræfter samles om at bekæmpe unødvendigt energiforbrug.

Kommissionen fremhæver også, at vedvarende energi spiller en vigtig rolle. Faktisk står EU nu for halvdelen af verdensmarkedet i denne sektor. Kommissionen vil fremlægge en køreplan for vedvarende energi, så der bliver et stabilt grundlag for udvikling af vedvarende energikilder. Køreplanen består i en gennemgang af EU's generelle og specifikke mål for 2020 og opstilling af en liste over foranstaltninger, der kan fremme udvikling af renere og vedvarende energikilder. I køreplanen indgår der også initiativer inden for biomasse (es de en fr) og støtte til elproduktion med vedvarende energi (es de en fr).

Udskillelse af kulstof og renere teknologier for kulstofholdige brændsler skal fremmes, så de lande, der ønsker, at kul fortsat skal indgå i deres energiforsyning, får mulighed for det.

Forskning og innovation til støtte for en europæisk energipolitik

En bæredygtig, konkurrencedygtig og pålidelig energiforsyning i Europa afhænger for en stor del af, at der udvikles og indføres nye energiteknologier. Forskning i alt lige fra energiudnyttelse til vedvarende energi udgør en betydelig del af EU's indsats for at løse de kommende års energiproblemer.

EU's syvende rammeprogram for forskning er velegnet som ramme for udvikling af den nye energiteknologi, der er nødvendig for at forbedre energiproduktionen og -forbruget i Europa. Dertil kommer, at Kommissionen har lovet en strategisk plan for energiteknologi, som skal lægge energiforskningsindsatsen i fastere rammer og gøre kommerciel udnyttelse af nye teknologier lettere.

På vej mod en sammenhængende ekstern energipolitik

International dialog med EU's partnere på energiområdet er afgørende for en sikker, konkurrencedygtig og bæredygtig energiforsyning i Europa. Med en ekstern energipolitik kan EU tale med én stemme og bedre løse de kommende års problemer på energiområdet.

Men inden EU vender sig mod omverdenen, må der fastlægges en fælles holdning til energiforsyningens sammensætning, til ny infrastruktur og til energipartnerskaber med tredjelande. EU kan med afsæt i den strategiske energiredegørelse få en bedre dialog med producentlandene og reagere mere effektivt i en forsyningskrise. Desuden vil energien utvivlsomt blive en vigtig del af den internationale dialog på andre områder, f.eks. klimaændringer og bæredygtig udvikling.

Energi indgår også som et vigtigt element i naboskabspolitikken, både energiproduktion og transport af energi til EU. Kommissionen foreslår således, at EU's og nabolandenes markeder integreres i et storeuropæisk energifællesskab.

Kontekst

Grønbogen er et vigtigt skridt fremad i fastlæggelsen af en fælles energipolitik, idet alle energipolitikkens aspekter samles i en fælles strategi. Den er indledningen til en periode for offentlig høring, hvor det er tanken, at der skal sættes en række konkrete initiativer i gang på energiområdet. Det Europæiske Råd brugte i foråret 2006 grønbogens konklusioner som grundlag for en ny europæisk energipolitik.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Meddelelse fra Kommissionen af 8. februar 2006 - "En EU-strategi for biobrændstoffer" [KOM(2006) 34 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Meddelelse fra Kommissionen af 7. december 2005 - "Handlingsplan for biomasse" - [KOM(2005) 628 (es de en fr) endelig - Den Europæiske Unions Tidende C 49 af 28.2.2006]

Grønbog fra Kommissionen af 22. juni 2005 om energieffektivitet eller hvordan vi kan få mere ud af mindre [KOM(2005) 265 (es de en fr) endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende]

Grønbog fra Kommissionen af 29. november 2000 - På vej mod en europæisk strategi for energiforsyningssikkerhed [KOM(2000) 769 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

Seneste ajourføring: 05.07.2006

Top