EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Kontrol med statsstøtte i Den Europæiske Union (EU): et stort konkurrencemæssigt problem

This summary has been archived and will not be updated. See 'Procedureregler for statsstøtte' for an updated information about the subject.

Kontrol med statsstøtte i Den Europæiske Union (EU): et stort konkurrencemæssigt problem

RESUMÉ AF:

Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 | af 22. marts 1999 | om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om den Europæiske unions funktionsmåde (statsstøtte)

RESUMÉ

Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) forbyder statsstøtte, medmindre det er berettiget af hensyn til den overordnede økonomiske udvikling. Europa-Kommissionen er ansvarlig for at sikre, at al statsstøtte er i overensstemmelse med reglerne i Den Europæiske Union.

Med henblik på at forhindre, at virksomhederne i EU’s indre marked drager nytte af selektive fordele, som fordrejer konkurrencen, er statsstøtte som hovedregel forbudt. I visse tilfælde er statslig indgriben dog nødvendig for at kompensere for markedsfejl. Kommission sikrer, at disse regler overholdes, og at undtagelser anvendes ens i hele EU. Procedurerne er fastsat i Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 samt i dens ændringsretsakter og gennemførelsesforanstaltninger.

Forskellige støtteordninger, der undersøges af Kommissionen

Som hovedregel skal EU-landene anmeldenye støtteforanstaltninger til Kommissionen, før disse gennemføres. I en anmeldelse skal EU-landene give alle relevante oplysninger for at give Kommissionen mulighed for at træffe en beslutning.

Kommissionen skal også undersøge de oplysninger, den modtager om påstået ulovlig støtte, dvs. en støtte, der ydes uden forudgående tilladelse. Hvis påstanden er velbegrundet, indleder den en foreløbig undersøgelse, på samme måde som for anmeldt støtte.

Kommissionen gennemgår også eksisterende støtteordninger for at sikre, at de fortsat er forenelige med det indre marked.

Foreløbig undersøgelse

Alle anmeldelser udløser en foreløbig undersøgelse. Fra det tidspunkt, hvor Kommissionen modtager en udfyldt anmeldelse, har den 2 måneder til at beslutte et af følgende:

at der ikke er tale om støtte i henhold til EU’s regler

at støtten er forenelig med EU’s regler, da de positive virkninger opvejer konkurrencefordrejningerne

hvis der er alvorlig tvivl om foranstaltningens forenelighed med statsstøttereglerne.

I de første 2 tilfælde kan foranstaltningen gennemføres med det samme, men i det tredje tilfælde indleder Kommissionen en tilbundsgående undersøgelsesprocedure.

Formel undersøgelsesprocedure

Beslutningen om at indlede denne procedure sendes til det relevante EU-land. Den indeholder det faktiske og retlige grundlag for undersøgelsen, herunder Kommissionens foreløbige vurdering. EU-landene og interesserede tredjeparter har 1 måned til at fremsætte bemærkninger. Det berørte EU-land opfordres også til at kommentere på de observationer, der er indsendt af interesserede parter.

Endelig beslutning

Kommission vedtager en endelig beslutning, når den formelle undersøgelse er afsluttet. Der er tre mulige resultater:

positiv beslutning (dvs. at foranstaltningen ikke er statsstøtte, eller at støtten er forenelig med det indre marked)

betinget beslutning (foranstaltningen er forenelig, men gennemførelsen er underlagt betingelser)

negativ beslutning (foranstaltningen er uforenelig og kan ikke gennemføres).

Sagen kan også lukkes, hvis EU-landet trækker anmeldelsen tilbage.

Tilbagebetaling af støtte

Hvis Kommissionen træffer en negativ beslutning om støtte, der allerede er udbetalt, kræver den normalt, at støttemodtageren betaler statsstøtten (plus renter) tilbage til EU-landet. Hvis EU-landet ikke overholder beslutningen i tide, kan Kommissionen indbringe sagen for Den Europæiske Unions Domstol.

Forældelsesfristen for tilbagebetaling er 10 år.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 af 22. marts 1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af artikel 108 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 659/1999

16.4.1999

-

EUT L 83 af 27.3.1999, s. 1-9

Ændringsretsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 734/2013

20.8.2013

-

EUT L 204 af 31.7.2013, s. 15-22

Efterfølgende ændringer og rettelser til forordning (EF) nr 659/1999 er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave er kun til reference.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Gennemførelsesretsakter

Kommissionens forordning (EF) nr. 794/2004 af 21. april 2004 om gennemførelse af Rådets forordning (EF) nr. 659/1999 om fastlæggelse af regler for anvendelsen af EF-traktatens artikel 108 [EUT L 140 af 30.4.2004]

Kommissionens forordning (EU) nr. 372/2014 af 9. april 2014 om ændring af forordning (EF) nr. 794/2004 for så vidt angår beregning af visse frister, behandling af klager og identifikation og beskyttelse af fortrolige oplysninger [EUT L 109 af 12.4.2014]

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen om en forenklet procedure for behandling af visse former for statsstøtte [EUT C 136 af 16.6.2009]

seneste ajourføring 21.09.2015

Top