EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Bioteknologiske opfindelser: retlig beskyttelse

Bioteknologiske opfindelser: retlig beskyttelse

RESUMÉ AF:

Direktiv 98/44/EF — retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser

RESUMÉ

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det harmoniserer nationale patentlovgivninger om bioteknologiske opfindelser.

Det specificerer de opfindelser, som er patenterbare i forhold til etiske hensyn, og de, der ikke er det.

HOVEDPUNKTER

 • Opfindelser, som vedrører et produkt, der består af eller indeholder biologisk materiale (*) eller en proces til fremstilling af biologisk materiale, kan patenteres, hvis de er nye, beror på opfinderaktivitet og kan anvendes industrielt.
 • Følgende kan ikke patenteres:
  • plantesorter og dyreracer
  • overvejende biologiske fremgangsmåder (*) til forædling af planter og dyr
  • det menneskelige legeme på alle de forskellige stadier af dets opståen og udvikling.
 • En del af det menneskelige legeme, der er isoleret herfra eller på anden måde frembragt ved en teknisk fremgangsmåde, kan dog være en patenterbar opfindelse.
 • Opfindelser kan ikke patenteres, hvis kommerciel udnyttelse af dem ville stride mod sædeligheden eller den offentlige orden. Bl.a. kan følgende ikke patenteres:
  • fremgangsmåder til kloning af mennesker
  • fremgangsmåder til ændring af menneskets kønscellers genetiske identitet
  • anvendelse af menneskelige embryoner til industrielle eller kommercielle formål
  • fremgangsmåder, der kan påføre dyr lidelser gennem ændring af deres genetiske identitet.
 • Den beskyttelse, et patent giver, omfatter også ethvert biologisk materiale, der er fremstillet ud fra det oprindelige biologiske materiale.
 • Hvis en planteavler ikke kan bruge en plantesort uden at krænke et patent, kan den pågældende ansøge om tvangslicens til ikkeeksklusiv udnyttelse af opfindelsen mod betaling af en rimelig licensafgift.
 • Den Europæiske Gruppe vedrørende Etik inden for Naturvidenskab og Ny Teknologi evaluerer alle etiske aspekter af bioteknologi.

I 2012 nedsatte Europa-Kommissionen en ekspertgruppe til at undersøge den tekniske udvikling og følgerne af patentlovgivningen inden for bioteknologi og genteknologi. Gruppen bistår Kommissionen i forbindelse med dens rapporteringsforpligtelser i henhold til direktiv 98/44/EF.

HVORNÅR GÆLDER DIREKTIVET FRA?

Det trådte i kraft den 30. juli 1998. EU-landene skulle indarbejde det i national lovgivning senest den 30. juli 2000. I dag er reglerne implementeret i lovgivningen i alle EU-lande.

BAGGRUND

Beskyttelse af bioteknologiske opfindelser.

VIGTIGE BEGREBER

(*) Biologisk materiale: et materiale, som indeholder genetisk information, og som kan reproducere sig selv eller kan reproduceres i et biologisk system.

(*) Biologisk proces: En fremgangsmåde til forædling af planter og dyr er overvejende biologisk, når den i sin helhed beror på naturlige fænomener som krydsning eller udvælgelse.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/44/EF af 6. juli 1998 om retlig beskyttelse af bioteknologiske opfindelser (EFT L 213 af 30.7.1998, s. 13-21).

seneste ajourføring 21.03.2016

Top