EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Statut for det europæiske selskab

Statut for det europæiske selskab

Det europæiske selskab (SE) er en juridisk opbygning, der giver et selskab mulighed for at drive virksomhed i forskellige lande i Den Europæiske Union (EU) under en enkelt statut, der er defineret i Unionens lovgivning og fælles for alle EU-lande.

DOKUMENT

Rådets forordning (EF) nr. 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE).

Rådets direktiv 2001/86/EF af 8. oktober 2001 om fastsættelse af supplerende bestemmelser til statut for det europæiske selskab (SE) for så vidt angår medarbejderindflydelse.

RESUMÉ

Statutten for et europæisk selskab blev vedtaget i 2001 og trådte i kraft i 2004, ca. 30 år efter at den første gang blev forelagt Kommissionen. Forordning (EF) nr. 2157/2001, der oprettede den (SE-forordningen) blev suppleret af direktiv nr. 2001/86/EF (SE-direktivet), der fastlægger bestemmelserne om medarbejderindflydelse i SE-selskabet, og som derved anerkender deres position og rolle i virksomheden.

Med oprettelsen af denne opbygning har EU gjort det nemmere for virksomheder, der ønsker at udvide deres aktiviteter på fællesskabsplan.

Kombineret anvendelse af SE-forordningen og national lovgivning

SE-selskabet med hovedkontor i et EU-land hører under:

  • forordningens bestemmelser, og
  • med hensyn til de aspekter, der ikke er dækket af forordningen, de nationale bestemmelser, der er vedtaget i medfør af de europæiske foranstaltninger, og som specifikt er rettet mod SE-selskabet og dem, der finder anvendelse på aktieselskaber. Som hovedregel er opløsning, likvidation, konkursbehandling og betalingsstandsning af et selskab underlagt den relevante nationale lovgivning.

Bestemmelser om stiftelse af et SE

Et europæisk selskab stiftes med mindst to selskaber fra forskellige EU-lande, hvilket specifikt betyder, at det kun kan oprettes på et eksisterende grundlag. Selskabet skal have en kapital på mindst 120 000 EUR, og det kan stiftes på følgende måder:

Stiftelsestype

Selskabstype

De kriterier, der skal opfyldes

Fusion (for at oprette et europæisk selskab)

Aktieselskaber

Mindst to af selskaberne skal komme fra forskellige EU-lande

Stiftelse af et europæisk holdingselskab

Aktieselskab eller anpartsselskab

Mindst to af selskaberne skal komme fra forskellige EU-lande, ellers skal de i mindst to år have haft et datterselskab eller en filial i et andet EU-land

Stiftelse af et europæisk datterselskab

Selskaber, virksomheder og andre juridiske enheder

Mindst to af selskaberne skal komme fra forskellige EU-lande, ellers skal de i mindst to år have haft et datterselskab eller en filial i et andet EU-land

Omdannelse

Aktieselskab

Selskabet skal have haft et datterselskab i et andet EU-land i mindst to år

Et europæisk selskab kan desuden stifte et (eller flere) datterselskaber, der også er europæiske selskaber.

Selskabets vedtægtsmæssige hjemsted skal være det sted, hvor selskabets centraladministration hører hjemme, dvs. hvor selskabet reelt driver sin forretning. SE-selskabet kan dog flytte det vedtægtsmæssige hjemsted inden for EU, uden at det er nødvendigt at opløse det oprindelige selskab og danne et nyt.

Registreringen og den endelige opløsning af et SE bekendtgøres til orientering i Den Europæiske Unions Tidende.

To mulige organisationsstrukturer

Statutten for det europæiske selskab kan vedrøre to forskellige systemer:

  • det tostrengede system med et ledelsesorgan og et tilsynsorgan ud over generalforsamlingen
  • det enstrengede system med blot generalforsamlingen og et administrationsorgan.

Manglende skattemæssig harmonisering

SE-selskabet skal betale skatter og afgifter i alle de EU-lande, hvor dets administrationscentre er placeret.

Medarbejderindflydelse i SE-selskabet

Der må ikke stiftes noget SE-selskab uden en model for medarbejderindflydelse, der skal vælges ved fælles aftale mellem ledelsen og medarbejderne. Denne aftale skal nødvendigvis indeholde informations- og høringsprocedurer og, hvor det er relevant, medarbejderindflydelse i SE-selskabets ledelsesorganer. Medarbejderindflydelsen er dog kun obligatorisk, hvis medarbejderne havde indflydelse før stiftelsen af SE-selskabet.

I de tilfælde hvor to parter ikke kan finde en tilfredsstillende ordning, finder en række standardprincipper, der fremgår af direktivets bilag, anvendelse.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 2157/2001

8.10.2004

-

EUT L 294 af 10.11.2001

Direktiv 2001/86/EF

10.11.2001

8.10.2004

EUT L 294 af 10.11.2001

Ændringsakt(er)

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EU) nr. 885/2004

1.5.2004

-

EUT L 168 af 1.5.2004

Forordning (EU) nr. 1791/2006

1.1.2007

-

EUT L 363 af 20.12.2006

Forordning (EU) nr. 517/2013

1.7.2013

-

EUT L 158 af 10.6.2013

TILHØRENDE DOKUMENTER

Rapport fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet: Anvendelsen af Rådets forordning 2157/2001 af 8. oktober 2001 om statut for det europæiske selskab (SE) (KOM(2010) 676 endelig - ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende).

Seneste ajourføring: 30.06.2014

Top