EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)

Europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG)

 

RESUMÉ AF:

Forordning (EØF) nr. 2137/85 — de europæiske økonomiske firmagrupper

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

  • Den indfører et retligt instrument på EU-plan i form af de europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG), som er konstrueret med henblik på at minimere de juridiske, skattemæssige og psykologiske vanskeligheder, som juridiske personer, virksomheder, firmaer og andre instanser står over for ved grænseoverskridende samarbejde.

HOVEDPUNKTER

En firmagruppe skal stiftes under overholdelse af reglerne som beskrevet nedenfor.

Formål

En firmagruppe har til formål at lette og udvikle medlemmernes økonomiske aktiviteter ved at forene ressourcer, aktiviteter og kompetencer. Formålet med dette er at skabe bedre resultater, end hvis medlemmerne agerer alene.

Stiftelse

  • En EØFG kan stiftes af selskaber og andre retlige enheder af offentlig- eller privatretlig art, som er stiftet i overensstemmelse med et EU-lands lovgivning og har deres hjemsted i EU. Den kan ligeledes stiftes af fysiske personer, der driver industri-, handels-, håndværks- eller landbrugsvirksomhed samt liberalt erhverv eller anden servicevirksomhed i EU.
  • En EØFG skal mindst have 2 medlemmer, der kommer fra forskellige EU-lande.
  • En EØFG's stiftelsesoverenskomst skal indeholde oplysning om firmagruppens navn, hjemsted og formål, navn og i givet fald registreringsnummer og -sted for hvert af firmagruppens medlemmer og firmagruppens varighed, hvis denne ikke er tidsubegrænset. Stiftelsesoverenskomsten skal indgives til det register, som hvert EU-land udpeger. Ved denne registrering opnår en EØFG fuld retsevne i hele EU.
  • En EØFG må ikke offentligt opfordre til investering.
  • En EØFG skal ikke nødvendigvis stiftes med en kapital. Det står dens medlemmer frit for at benytte andre finansieringsformer.

Medarbejdere

En EØFG må ikke have over 500 medarbejdere.

Offentliggørelse af stiftelse eller opløsning

En meddelelse om stiftelse eller opløsning af en EØFG skal offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Hjemsted

En firmagruppes hjemsted skal være beliggende i EU. Det kan på visse betingelser flyttes fra ét EU-land til et andet.

Stemmeret og organer

Hvert medlem af en EØFG råder over mindst 1 stemme. Stiftelsesoverenskomsten kan dog tildele visse medlemmer flere stemmer, forudsat at intet medlem opnår stemmeflertal. I forordningen er anført de beslutninger, der kun kan træffes med enstemmighed.

En EØFG skal mindst have 2 organer:

  • medlemmerne, som optræder som kollegium
  • forretningsføreren eller -førerne.

Forretningsføreren repræsenterer og forpligter firmagruppen i forhold til tredjemand, også selv om hans handlinger falder uden for firmagruppens formål.

Overskud

Det er ikke firmagruppens formål at opnå økonomisk overskud for sig selv. En EØFG's overskud betragtes som medlemmernes overskud og fordeles mellem dem i henhold til den relevante bestemmelse herom i stiftelsesoverenskomsten eller, hvis der ikke findes en sådan, i lige store dele. EØFG's enkelte medlemmer skal svare skat af dens overskud eller tab.

Ubegrænset og solidarisk hæftelse

Til gengæld for den aftalefrihed, der er fundamentet for en EØFG, og den manglende forpligtelse for medlemmerne til at tilvejebringe en minimumskapital hæfter hvert medlem af en EØFG ubegrænset og solidarisk for gæld, som firmagruppen har pådraget sig.

BAGGRUND

Forordningen indgår som led i indsatsen for at sikre en harmonisk udvikling af de økonomiske aktiviteter i hele EU og for at etablere et indre marked, der frembyder vilkår, som svarer til dem, der findes på det nationale marked.

HOVEDDOKUMENT

Rådets forordning (EØF) nr. 2137/85 af 25. juli 1985 om indførelse af europæiske økonomiske firmagrupper (EØFG) (EFT L 199 af 31.7.1985, s. 1-9)

seneste ajourføring 20.06.2016

Top