EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

EU’s Udvalg for Økonomisk Politik

EU’s Udvalg for Økonomisk Politik

 

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 2000/604/EF — sammensætning af og vedtægter for Udvalget for Økonomisk Politik

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSEN?

 • Den bekræfter Den Europæiske Unions (EU) Udvalg for Økonomisk Politiks sammensætning, organisation og virkemåde. Udvalget blev oprindeligt nedsat i 1974.
 • Denne afgørelse kom, efter at EU var gået ind i sidste fase af Den Økonomiske og Monetære Union (ØMU), da valutakurserne var uigenkaldeligt låst fast, og den fælles valuta, euroen, var introduceret på de udenlandske valutamarkeder som elektronisk betalingsmiddel.
 • Den blev efterfølgende ændret i 2003 for at tage højde for udvidelsen af EU i 2004.

HOVEDPUNKTER

Udvalgets arbejde

 • Udvalget blev nedsat for at:
  • bidrage til Rådets arbejde (og mere specifikt EU’s økonomi- og finansministre — Økofin) på at koordinere EU’s og EU-landenes økonomiske politikker og budgetter
  • rådgive Europa-Kommissionen
  • forberede en del af Eurogruppens arbejde.
 • Udvalget:
  • udfører økonomiske analyser
  • afgiver udtalelser om metoder
  • leder forberedelsen af Rådets arbejde på det europæiske semester, herunder formuleringen af politiske henstillinger til EU-lande på baggrund af Kommissionens udkast
  • fremsætter politiske henstillinger, såsom de overordnede retningslinjer for de økonomiske politikker, der er udarbejdet for at forbedre EU’s potentiale for jobskabelse og vækst
  • bidrager til den multilaterale overvågning af nationale økonomiske politikker ved at regelmæssigt at gennemgå EU-landenes strukturreformer
  • yder politisk rådgivning om den del af investeringsplanen for Europa, der har til formål at fjerne lovgivningsmæssige hindringer for investeringer både på nationalt og europæisk plan.
 • Udvalget fokuserer især på:
  • transaktioner med varer, kapital, tjenesteydelser og arbejdsmarkederne i EU, herunder udviklingen i løn, produktivitet, beskæftigelse og konkurrenceevne
  • den offentlige sektors rolle og effektivitet samt offentlige finansers bæredygtighed på lang sigt
  • indvirkningen på hele økonomien af særpolitikker, f.eks. vedrørende miljø, forskning og udvikling samt social samhørighed.
 • Udvalget støtter Det Økonomiske og Finansielle Udvalgs arbejde. Dette indebærer blandt andet overvågning af den makroøkonomiske udvikling på kort og mellemlang sigt både på europæisk og nationalt plan. Det udarbejder analyser og udtalelser om samspillet mellem strukturpolitikkerne og de makroøkonomiske politikker og lønudviklingen.
 • Det fungerer også som forum for tekniske makroøkonomiske drøftelser med Den Europæiske Centralbank (ECB), Det Økonomiske og Finansielle Udvalg, Beskæftigelsesudvalget, Kommissionen og arbejdsmarkedets parter.

Sammensætning og funktion

 • Der er to repræsentanter pr. EU-land og to fra både Kommissionen og ECB.
 • Når udvalget mødes som Eurogruppe, består det af repræsentanterne fra Kommissionen, ECB og de lande, der har euroen som valuta.
 • Der vælges en formand hvert andet år, og et sekretariat bistår udvalgets arbejde.
 • Møderne er fortrolige, men rapporter og udtalelser gøres normalt offentligt tilgængelige.
 • Når udvalgets udtalelser eller rapporter er underlagt afstemning, skal de vedtages af et flertal af medlemmerne. Udvalget skal også referere mindretalssynspunkter og afvigende synspunkter, der er kommet frem under drøftelserne.
 • Omhandler rapporter forhold, som Rådet senere kan træffe afgørelse om, må medlemmer fra centralbanker og Kommissionen ikke deltage i afstemningen.
 • Udvalget har nedsat flere arbejdsgrupper, der undersøger specifikke forhold:

HVORNÅR GÆLDER AFGØRELSEN FRA?

Den trådte i kraft den 12. oktober 2000.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Rådets afgørelse 2000/604/EF af 29. september 2000 om sammensætning af og vedtægter for Udvalget for Økonomisk Politik (EFT L 257 af 11.10.2000, s. 28-31)

Efterfølgende ændringer af beslutning 2000/604/EF er blevet indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

seneste ajourføring 11.04.2017

Top