EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Global teknisk harmonisering af køretøjer

Global teknisk harmonisering af køretøjer

 

RESUMÉ AF:

Rådets afgørelse 97/836/EF om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN’s Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«)

Rådets afgørelse 2001/125/EF om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer (parallelaftalen)

Aftale om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer

HVAD ER FORMÅLET MED AFGØRELSERNE?

 • Afgørelse 97/836/EF godkender EU’s tiltrædelse af De Forenede Nationers Økonomiske Kommission for Europas (UNECE) overenskomst af 1958, der harmoniserer de tekniske standarder for hjulkøretøjer* samt deres udstyr og dele. Målet er at fjerne de tekniske handelshindringer for motorkøretøjer mellem de lande, der har tiltrådt overenskomsten.
 • Med afgørelse 2000/125/EF godkender EU en parallelaftale, der faldt på plads i juni 1998. Denne aftales formål er at fastsætte globale tekniske forskrifter om sikkerhed, miljøbeskyttelse, energieffektivitet og tyverisikring for hjulkøretøjer samt udstyr og dele.
 • EU’s deltagelse i begge aftaler sikrer overensstemmelse mellem de forskellige harmoniseringsaktiviteter.

HOVEDPUNKTER

Afgørelse 97/836/EF:

 • anfører de FN/ECE-regulativer (mere end 100), som EU vil gennemføre. Disse spænder fra nær-/fjernlyslygter og bremser til sikkerhedsseler og tyverisikringsanordninger
 • fastslår, at EU kan trække sig fra eller tilslutte sig et regulativ alt efter ønske
 • fastlægger de praktiske forhold for EU’s deltagelse i FN/ECE’s arbejde, både med hensyn til nye regulativer og prioriteter vedrørende organisationens arbejdsprogram
 • bekræfter, at de EU-lande, der tilslutter sig FN-regulativerne, som EU som helhed ikke har tiltrådt, kan anvende disse, forudsat at de ikke er uforenelige med EU-lovgivningen om typegodkendelse* for motorkøretøjer.

FN/ECE-overenskomsten af 1958:

 • etablerer et administrationsudvalg med repræsentanter fra alle aftaleparter med henblik på udarbejdelse af de tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele
 • fastlægger administrationsudvalgets sammensætning og forretningsorden:
  • udvalget er kun beslutningsdygtigt, hvis mindst halvdelen af aftaleparterne er til stede
  • det kræver et flertal på to tredjedele for at godkende en ny forskrift eller vedtage en ændring
  • en forskrift træder i kraft seks måneder efter vedtagelsen, medmindre mere end to tredjedele af aftaleparterne gør indsigelse
 • fastslår, at forskrifter skal omfatte:
  • hjulkøretøjer samt udstyr og dele
  • tekniske krav
  • prøvningsmetoder for præstationskrav
  • vilkår for meddelelse af typegodkendelse
  • ikrafttrædelsesdato
 • fastsætter procedurer, der skal sikre, at køretøjer og dele overholder de påkrævede standarder, inden der meddeleles typegodkendelse
 • giver aftaleparterne mulighed for at meddele typegodkendelse for køretøjer samt udstyr og dele, der opfylder de forskellige forskrifter og fastslår, at de skal anerkende de typegodkendelser, der meddeles af deres aftalepartnere
 • kræver, at tvister mellem parterne så vidt muligt bilægges ved forhandling eller henvises til voldgift, hvis dette ikke er muligt.

Parallelaftalen:

 • etablerer en eksekutivkomité, der skal gennemføre aftalen
 • fastsætter de kriterierne, som de tekniske forskrifter skal overholde
 • indeholder to fremgangsmåder til udarbejdelse af nye globale tekniske forskrifter som alternativ til typegodkendelsessystemets princip om gensidig anerkendelse:
  • harmonisering af eksisterende nationale forskrifter eller standarder, der er registreret i en oversigt over kandidater til at blive omdannet til globale forskrifter
  • udarbejdelse af udkast til nye forskrifter, der kan optages i et globalt register
 • bekræfter, at Europa-Kommissionen repræsenter EU i forbindelse med:
  • vedtagelse og meddelelse af globale tekniske forskrifter
  • deltagelse i løsning af tvister
  • ændring af aftalen.

IKRAFTTRÆDELSESDATO

EU blev en aftalepart til overenskomsten af 1958 den 24. marts 1998.

Parallelaftalen af 1998 trådte i kraft den 25. august 2000.

BAGGRUND

De to aftaler bidrager til målene i EU’s fælles handelspolitik ved at fjerne tekniske handelshindringer og fremme adgang til andre markeder uden for EU.

For yderligere oplysninger henvises til:

VIGTIGE BEGREBER

Hjulkøretøj: et køretøj, der kører på hjul og sædvanligvis har en transportcontainer til transport af personer eller varer.
Typegodkendelse: den procedure, der anvendes af de nationale myndigheder til at attestere, at en køretøjstype overholder alle EU-krav vedrørende sikkerhed, miljø og produktionens overensstemmelse, før køretøjstypen kan godkendes til markedsføring i EU.

HOVEDDOKUMENTER

Rådets afgørelse 97/836/EF af 27. november 1997 om Det Europæiske Fællesskabs tiltrædelse af overenskomsten under FN’s Økonomiske Kommission for Europa om indførelse af ensartede tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, som kan monteres og/eller benyttes på hjulkøretøjer, samt vilkårene for gensidig anerkendelse af godkendelser, der er meddelt på grundlag af sådanne forskrifter (»Overenskomst af 1958 som revideret«) (EFT L 346 af 17.12.1997, s. 78-94).

Efterfølgende ændringer til direktiv 97/836/FUSP er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

Rådets afgørelse 2000/125/EF af 31. januar 2000 om indgåelse på Det Europæiske Fællesskabs vegne af aftalen om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer (»parallelaftalen«) (EFT L 35 af 10.2.2000, s. 12-13).

Se den konsoliderede udgave.

Aftale om etablering af globale tekniske forskrifter for hjulkøretøjer samt udstyr og dele, der kan monteres og/eller anvendes på hjulkøretøjer - Det administrative udvalgs sammensætning og forretningsorden (EFT L 35 af 10.2.2000, s. 14-27).

seneste ajourføring 23.07.2019

Top