EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Trafiksikkerhed: Handlingsprogram for trafiksikkerhed (2003-2010)

This summary has been archived and will not be updated, because the summarised document is no longer in force or does not reflect the current situation.

Trafiksikkerhed: Handlingsprogram for trafiksikkerhed (2003-2010)

Af alle transportformer er vejtransporten langt den farligste og den, der koster flest menneskeliv. Derfor er der i handlingsprogrammet for trafiksikkerhed (2003-2010) fastsat en række foranstaltninger som f.eks. styrkelse af vejkontrollerne, anvendelse af ny teknologi for trafiksikkerhed, forbedring af vejnettet og foranstaltninger til forbedring af trafikanternes adfærd. Det endelige mål er mindst en halvering af antallet af trafikofre inden 2010.

DOKUMENT

Meddelelse fra Kommissionen - Europæisk handlingsprogram for trafiksikkerheden -. Halvering af antallet af trafikofre i Den Europæiske Union inden 2010: en fælles opgave.

RESUMÉ

Der er årligt 1 300 000 trafikulykker med personskader (40 000 dræbte og 1 700 000 kvæstede). Det skønnes, at de direkte og indirekte omkostninger i denne forbindelse er 160 mia. EUR, svarende til 2 % af EU's samlede BNI. Visse grupper er særligt udsatte: unge mellem 15 og 24 år (ca. 10 000 dræbte om året), fodgængere (7 000 dræbte) og cyklister (1 800 dræbte).

Kommissionen har derfor i sin hvidbog om den europæiske transportpolitik foreslået, at EU sætter sig det mål, at antallet af trafikdræbte skal nedbringes til det halve inden 2010. Alle medlemsstater kæmper med de samme trafiksikkerhedsproblemer. Blandt ulykkesårsagerne er for høj hastighed, kørsel i alkoholpåvirket tilstand, manglende brug af sikkerhedssele, utilstrækkelig beskyttelse i køretøjerne, forhøjet ulykkesrisiko på bestemte strækninger og steder ("sorte pletter"), overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid og dårligt udsyn. Disse problemer forventes ikke at blive mindre, når EU snart udvides med lande, hvor trafiksikkerhedsniveauet er lavt.

De vigtigste indsatsområder i meddelelsen er følgende:

En mere hensigtsmæssig adfærd i trafikken

Mål: at tilskynde til en mere hensigtsmæssig adfærd, dvs. bedre overholdelse af eksisterende lovgivning ved harmonisering af straffen på EU-niveau, efteruddannelse af privatbilister og erhvervschauffører, bedre politikontrol, samt oplysnings- og reklamekampagner.

Den vigtigste årsag til alvorlige ulykker er, at trafikanterne ikke overholder den basale trafiksikkerhedslovgivning. Kommissionen tilskynder til iværksættelse af oplysnings- og reklamekampagner for at fremme brugen af styrthjelm og sikkerhedssele og for at slå ned på hastighedsovertrædelser og kørsel i påvirket tilstand.

Sideløbende hermed vil Kommissionen sørge for en ændring af kørekortsdirektivet, således at der overalt stilles samme minimumskrav til føreren.

Foranstaltninger: sikre, at cyklister, knallertkørere og motorcyklister bruger styrthjelm, at det særlige arbejde med sigte på unge trafikanter fortsættes, at straffebestemmelserne for international erhvervstransport harmoniseres, at der opstilles en klassificering og en passende mærkning af medicin, der forringer evnen til at føre et køretøj, og at der udarbejdes retningslinjer for god praksis i forbindelse med politikontrol osv.

Udnyttelse af den tekniske udvikling

Mål: at gøre køretøjer mere sikre; dette skal ske ved, at man harmoniserer reglerne for passiv sikkerhed (krav om installering af sikkerhedssele) og støtter det tekniske fremskridt.

Førere og passagerer udgør 57 % af de trafikdræbte, og det er derfor klart, at arbejdet på at forbedre bilers sikkerhed må fortsætte. Det skal i denne forbindelse nævnes, at Kommissionen vil fortsætte med at yde støtte til EuroNCAP; formålet med dette europæiske program er at sørge for bedre information af forbrugerne ved at afprøve nye bilmodeller på grundlag af ensartede bestemmelser.

Det såkaldte eSafety-initiativ (EN), som Kommissionen og bilindustrien sammen lancerede i 2002, omfatter forskellige henstillinger samt en række foranstaltninger på EU-plan. Sideløbende hermed skal forskningsarbejdet inden for trafiksikkerhed udbygges, i første række som led i 6. forskningsrammeprogram.

Foranstaltninger: universelle forankringsystemer for fastholdelsesanordninger for børn; bedre konstruktion af biler med henblik på at mindske fodgængeres og cyklisters kvæstelser; løsning af problemet med lastbilers blinde vinkel; bedre mobilitet for bevægelseshæmmede; forbedring af motorcyklers sikkerhed mv.

Forbedring af vejnettet

Mål: at forbedre vejnettet ved at fjerne de 'sorte pletter'.

Forbedring af vejnettet vil give færre og mindre alvorlige trafikulykker. Forhåndsdetektering af unormale trafikforhold og formidling af denne information til bilisterne vil også give en bedre trafiksikkerhed. I forbindelse med udviklingen af 'intelligente veje' kan det nævnes, at det europæiske satellitbaserede system til positionsbestemmelse Galileo, når det sættes i drift i 2008, vil gøre det muligt at udvikle vejfindings- og styresystemer, formidle information om trafikforholdene og overvåge transporten af farligt gods.

Kommissionen vil forelægge et forslag til rammedirektiv om vejnettets sikkerhed; formålet er at indføre en harmoniseret ordning, der tager sigte på eliminering af sorte pletter og revision af trafiksikkerheden på de ruter, som indgår i det tværeuropæiske vejnet.

Foranstaltninger: et forslag til direktiv om vejnettets sikkerhed, opstilling af tekniske regler for revisionsmetoder, forbedring af trafiksikkerheden i byerne, iværksættelse af fartdæmpende tiltag, udarbejdelse af en vejledning om god praksis i forbindelse med sikkerheden ved jernbaneoverskæringer, gennemførelse af forsknings- og demonstrationsprojekter vedrørende intelligente veje, undersøgelse af nye projekters indflydelse på trafiksikkerheden, forbedring af trafiksikkerheden i tunneler osv.

Sikkerheden i forbindelse med erhvervsmæssig transport af gods og passager

Mål: at nedbringe antallet af ulykker, der involverer lastbiler, opstille regler for uddannelse af erhvervschauffører, og sikre at køre- og hviletidsreglerne overholdes.

Man må fortsat søge at forbedre det tværeuropæiske vejnets sikkerhed, ikke mindst på baggrund af den stigende lastbiltrafik. Lastvognschaufførerhvervet er blandt de mest risikofyldte, og erhvervschauffører har som andre krav på et arbejdsmiljø, der opfylder de seneste krav med hensyn til sikkerhed og arbejdsvilkår.

Foranstaltninger: en skærpelse af reglerne for erhvervschaufførers arbejdsvilkår, indførelse af digitale fartskrivere i erhvervskøretøjer, ajourføring af Fællesskabets lovgivning om transport af farligt gods for at bringe den i overensstemmelse med den tekniske udvikling, krav om obligatorisk brug af sikkerhedssele i turistbusser og lastbiler, bedre beskyttelse af køretøjer, der jævnligt bruges til befordring af børn osv.

Redningstjenester og behandling af trafikofre

Mål: at finde frem til den bedste behandling af trafikofre.

Der kunne reddes flere tusinde menneskeliv i EU, hvis man fik en hurtigere udrykning og bedre diagnosticering efter trafikulykker. I forbindelse med ulykker kan telefonselskaberne give redningstjenesterne oplysninger til hurtig lokalisering af 112-alarmopkald. Arbejdet på at reducere skaderne og måle, hvor effektivt den medicinske førstehjælp fungerer, forudsætter at der fremskaffes mere detaljerede oplysninger om kvæstelsernes omfang.

Foranstaltninger: at der gennemføres demonstrationsprojekter med involvering af alle led i redningstjenesten, og undersøgelser af, hvilken behandlingspraksis der er mest velegnet i forbindelse med trafikulykker.

Indsamling, analyse og videreformidling af data om trafikulykker

Mål: at sørge for en bedre indsamling og analyse af data med henblik på at finde ud af, hvor der først og fremmest bør gøres en indsats.

Ulykker er ifølge sagens natur uforudsigelige, men ethvert forsøg på at imødegå trafikulykker - eller i det mindste mindske alvoren heraf - forudsætter at årsagen hertil klarlægges, og at de nærmere omstændigheder og konsekvenserne heraf afklares. I forbindelse med gennemførelsen af sådanne undersøgelser skal medlemslandene anvende den metode, som fastsættes af EU. Resultatet indsendes til et udvalg, hvori uafhængige eksperter tager stilling til, hvordan lovgivningen kan forbedres, og hvordan metoden kan tilpasses til den seneste tekniske udvikling.

Et eksempel herpå er databasen CARE (EN), hvori der indlæses politirapporter. Det er tanken, at denne base skal udvikles yderligere. Det er også planen, at der internt i Kommissionen skal oprettes et europæisk overvågningsorgan for trafiksikkerhed.

Foranstaltninger: udvikling og supplering af CARE-databasen, vurdering og forbedring af de ordninger, hvorigennem medlemsstaternes statistiske kontorer får oplysninger om trafikulykker fra hospitalerne, oprettelse af et EU-overvågningsorgan for trafikulykker, indførelse af en fælleseuropæisk metode til brug ved uafhængige undersøgelser af trafikulykker, nedsættelse af en uafhængig ekspertgruppe osv.

Et EU-charter om trafiksikkerhed

Det er Kommissionens plan, at alle berørte parter, nærmere betegnet transportvirksomheder, bilfabrikanter, udstyrsfabrikanter, forsikringsselskaber, infrastrukturselskaber, samt lokale og regionale sammenslutninger, skal inviteres til at underskrive et europæisk charter om trafiksikkerhed. Tanken er at de underskrivende parter påtager sig specifikke forpligtelser, som vil blive offentliggjort, og at deres overholdelse kontrolleres.

TILHØRENDE RETSAKTER

Meddelelse fra Kommissionen til Rådet og Europa-Parlamentet - Informations- og kommunikationsteknologier til sikre og intelligente køretøjer [KOM(2003) 542 endelig - Ikke offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende].

For nærmere oplysninger om gennemførelsesforanstaltninger og yderligere foranstaltninger, og herunder også om lovgivning, såvel gældende (direktiver og forordninger) som planlagt (forslag), henvises til Generaldirektoratet for Transports netsted (EN).

EU-charter om trafiksikkerhed.

Formålet med chartret (DE) (EN) (FR) er at inddrage civilsamfundet i bestræbelserne på at nå Fællesskabets mål om en halvering af antallet af trafikofre inden 2010. I henhold til chartret er det ikke kun op til transportsektoren at træffe konkrete foranstaltninger, men også skoler, kommuner, forsikringsselskaber, bilfabrikanter, transportvirksomheder, diskoteker og servicevirksomheder bør engagere sig.

Kommissionens henstilling af 6. april 2004 om kontrol på området trafiksikkerhed [Den Europæiske Unions Tidende L 111 af 17. april 2004].

Kommissionens beslutning af 17. januar 2005 om harmonisering af radiofrekvenser i 24 GHz-området til tidsbegrænset anvendelse til kortdistanceudstyr i Fællesskabet [Den Europæiske Unions Tidende L 21 af 25.1.2005].

Efter denne beslutning forventes kortdistanceradarudstyr til køretøjer, som er i stand til at detektere en kollisionsfare og automatisk aktivere bremsesystemet, at kunne leveres fra andet halvår af 2005. Der stilles et særligt frekvensbånd til rådighed for kortdistanceradarudstyr i hele EU.

Der udvikles for øjeblikket andre nyttige applikationer som f.eks. trådløse dataoverførselssystemer med høj kapacitet eller lokalisering af ofre i nødstilfælde.

Seneste ajourføring: 27.01.2005

Top