EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Maritim sikkerhed: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

Maritim sikkerhed: Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) har til formål at sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed i Den Europæiske Union (EU). Dets formål er også at forebygge forurening og bekæmpe forurening forårsaget af skibe eller olie- og gasinstallationer.

DOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1406/2002 af 27. juni 2002 om oprettelse af et europæisk agentur for søfartssikkerhed.

RESUMÉ

Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA) har til formål at sikre et højt, ensartet og effektivt niveau for søfartssikkerhed i Den Europæiske Union (EU). Dets formål er også at forebygge forurening og bekæmpe forurening forårsaget af skibe eller olie- og gasinstallationer.

HVAD ER FORMÅLET MED DENNE FORORDNING?

Denne forordning opretter EMSA, som er baseret i Lissabon. Agenturet yder teknisk bistand og støtte til Europa-Kommissionen og landene i Den Europæiske Union (EU), hvad angår udvikling, anvendelse og evaluering af EU's lovgivning om søfartssikkerhed og forurening.

VIGTIGSTE PUNKTER

EMSA har centrale og understøttende opgaver.

De centrale opgaver er:

bistand i det forberedende arbejde med ajourføring og udvikling af relevant EU-lovgivning

besøg og inspektioner i EU-landene med henblik på effektiv gennemførelse af relevante bindende EU-retsakter

uddannelsesaktiviteter og teknisk bistand til de nationale myndigheder

understøttelse af handlinger i forbindelse med bekæmpelse af forurening forårsaget af skibe samt olie- og gasinstallationer (EMSA yder kun operationel bistand på anmodning af det berørte land).

EMSA driver også Det Europæiske Datacenter for Identifikation og Sporing af Skibe og EU's system til udveksling af maritimt relaterede informationer (SafeSeaNet). Agenturet kan også yde operationel støtte i forbindelse med undersøgelser, hvor der har været dødsfald eller alvorlige kvæstelser.

Understøttende opgaver

EMSA påtager sig kun disse opgaver, hvis de vil skabe betydelig merværdi, undgår dobbeltarbejde og ikke krænker EU-landenes rettigheder og forpligtelser. Disse opgaver er relateret til miljøområdet, jordobservationsprogrammet GMES (nu Copernicus) og indre farvande.

Besøg og inspektioner fra EMSA

EMSA besøger landene for at bistå Europa-Kommissionen og de nationale myndigheder i at kontrollere den effektive gennemførelse af EU-regler og sikre et højt og ensartet niveau af sikkerhed. Agenturet udfører inspektioner med klassifikationsselskaber samt i tredjelande, hvad angår uddannelse og certificering af søfolk.

Struktur

EMSA er et EU-organ og har status som juridisk person. Personalet består af tjenestemænd, som er ansat af agenturet, EU-funktionærer og EU-landes embedsmænd, som er tilknyttet midlertidigt eller er udstationeret til agenturet. Det ledes af en administrerende direktør, som udfører sit hverv i fuldkommen uafhængighed.

Bestyrelsen består af repræsentanter fra Europa-Kommissionen og hvert EU-land, og hver af disse har en stemme. Den omfatter også repræsentanter fra Norge og Island samt fagfolk fra fire maritime sektorer. Ingen af disse kan stemme. Mandatperioden er fem år og kan fornyes én gang.

Budget

Forordning (EU) nr. 911/2014 indeholder en flerårig finansieringsplan på 160,5 mio. EUR til EMSA's arbejde med bekæmpelse af forurening i perioden 2014-2020. EMSA's samlede budget omfatter et hovedbidrag fra EU-budgettet og yderligere bidrag fra ikke-EU-lande, der er involveret i arbejdet. Agenturet kan også tage betaling for publikationer, uddannelse og alle andre tjenesteydelser, det leverer.

BAGGRUND

To ulykker (Erika i 1999 og Prestige i 2002) medførte olieudslip i europæiske farvande. Begge forårsagede alvorlige miljømæssige og økonomiske skader på de franske og spanske kyster. Dette førte til oprettelsen af EMSA i 2003 for at sikre, at Europa er forberedt på store olieudslip.

REFERENCER

Dokument

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1406/2002

25.8.2002

-

EUT L 208 af 5.8.2002, s. 1-9.

Ændringsretsakter

Ikrafttrædelsesdato

Gennemførelsesdato i medlemsstaterne

Den Europæiske Unions Tidende

Forordning (EF) nr. 1644/2003

1.10.2003

-

EUT L 245 af 29.9.2003,s. 10-12

Forordning (EF) nr. 724/2004

19.5.2004

-

EUT L 129 af 29.4.2004, s. 1-5.

Forordning (EF) nr. 2038/2006

31.12.2006

-

EUT L 394 af 30.12.2006, s. 1-4

Forordning (EU) nr. 100/2013

1.3.2013

-

EUT L 39 af 9.2.2013, s. 30-40

De ændringer og rettelser, som følger af forordning (EF) nr. 1406/2002, er blevet integreret i den originale tekst. Denne konsoliderede version har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets (EU) forordning nr. 911/2014 af 23. juli 2014 om flerårig finansiering af Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerheds tiltag inden for bekæmpelse af havforurening forårsaget af skibe og olie- og gasanlæg (Den Europæiske Unions Tidende L 257 af 28.8.2014, s. 115-120).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2009/16/EF af 23. april 2009 om havnestatskontrol (Den Europæiske Unions Tidende L 131 af 28.5.2009, s. 57-100).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2005/35/EF af 7. september 2005 om forurening fra skibe og om indførelse af sanktioner for overtrædelser (Den Europæiske Unions Tidende L 255 af 30.9.2005, s. 11-21).

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2002/59/EF af 27. juni 2002 om oprettelse af et trafikovervågnings- og trafikinformationssystem for skibsfarten i Fællesskabet og om ophævelse af Rådets direktiv 93/75/EØF (Den Europæiske Unions Tidende L 208 af 5.8.2002, s. 10-27).

Seneste ajourføring: 04.01.2015

Top