EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog

 

RESUMÉ AF:

Direktiv 2007/59/EF om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i EU

HVAD ER FORMÅLET MED DIREKTIVET?

Det fastsætter krav og procedurer for certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i EU.

HOVEDPUNKTER

Når direktivet gennemføres, kan EU-landene undtage lokomotivførere, der udelukkende fører:

 • metroer, sporvogne og andre letbanesystemer
 • net, der er adskilt fra resten af jernbanesystemet, og som kun er beregnet til personbefordring og godstrafik i lokal-, by- og forstadsområder
 • privatejet jernbaneinfrastruktur
 • sporsektioner, der midlertidigt er afspærret for normal trafik.

Certificering af lokomotivførere

Lokomotivførere skal have de nødvendige egenskaber og kvalifikationer. De skal også være i besiddelse af følgende dokumenter:

 • en licens, der godtgør, at lokomotivføreren opfylder minimumskravene til helbred, grunduddannelse og almene faglige kvalifikationer
 • et harmoniseret supplerende certifikat, hvori det er anført, hvilken infrastruktur (jernbaner) og hvilket rullende materiel (typer af tog) føreren har tilladelse til at føre.

Erhvervelse af en licens og et certifikat

 • Ansøgere skal opfylde følgende krav:
  • være mindst 20 år, selvom EU-lande kan udstede licenser begrænset til deres eget område til lokomotivførere, der er fyldt 18 år
  • have modtaget grunduddannelse og opfylde helbredskravene, der er fastsat i direktivet
  • kunne fremlægge bevis for deres fysiske egnethed gennem en helbredsundersøgelse foretaget af en læge, der er anerkendt af den kompetente myndighed
  • kunne godtgøre deres psykiske egnethed gennem en undersøgelse foretaget af en psykolog, der er anerkendt af den kompetente myndighed
  • kunne fremlægge bevis for deres faglige kompetencer og, hvis det er relevant, sprogkundskaber.
 • Den kompetente myndighed skal udstede en licens inden for én måned efter modtagelsen af de nødvendige dokumenter. Licensen er gyldig i ti år.
 • De supplerende certifikater udstedes af lokomotivførernes arbejdsgivere, dvs. jernbanevirksomheder eller infrastrukturforvaltere.

Hvad er de nationale kompetente myndigheders rolle?

Den myndighed, der er udpeget at et EU-land til at udstede lokomotivførerens licens, har en række opgaver, herunder:

 • udstede og ajourføre licenser, udfærdige erstatninger samt suspendere og inddrage licenser om nødvendigt
 • sikre regelmæssige prøver og kontroller
 • sikre offentliggørelse og ajourføring af et register over de personer og organer, der er godkendt eller anerkendt (læger, instruktører, eksaminatorer osv.)
 • føre og ajourføre et register over licenser, der er blevet udstedt, ændret, suspenderet, annulleret eller anmeldt tabt eller ødelagt, eller som er udløbet
 • føre tilsyn med proceduren for certificering af lokomotivførere og udføre de nødvendige kontroller på tog, der kører inden for EU.

Jernbanevirksomheder skal:

 • føre et register over alle harmoniserede supplerende certifikater, der er udstedt, udløbet, ændret, suspenderet, annulleret eller anmeldt tabt eller ødelagt
 • oprette et system til at registrere deres lokomotivførere og straks handle, hvis der opstår tvivl om en lokomotivførers egnethed til jobbet.

Senest den 29. oktober 2018 skal alle lokomotivførere være i besiddelse af licenser og certifikater, der er i overensstemmelse med dette direktiv.

Ændringer til direktiv 2007/59/EF

Direktivet er blevet ændret ad flere omgange:

 • ved direktiv 2014/82/EU, som omfatter mindre ændringer af kravene til udstedelse af en licens og et certifikat for at sikre en ensartet anvendelse i alle EU-lande
 • ved direktiv (EU) 2016/882 og ved forordning (EU) 2019/554, som ændrer direktivets bilag VI vedrørende sproglige krav til lokomotivførere
 • ved forordning (EU) 2020/698, som fastsætter særlige og midlertidige foranstaltninger i lyset af covid-19-pandemien vedrørende fornyelse eller forlængelse af visse certifikater, licenser og godkendelser eller tilladelser samt udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen. Forordningen forlænger de frister, der er fastsat i direktiv 2007/59/EF, med seks måneder.

HVORNÅR TRÅDTE DIREKTIVET I KRAFT?

Det trådte i kraft den 4. december 2007, og det skulle indarbejdes i EU-landenes lovgivninger inden den 3. december 2009.

BAGGRUND

For yderligere oplysninger henvises til:

HOVEDDOKUMENT

Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF af 23. oktober 2007 om certificering af lokomotivførere, der fører lokomotiver og tog på jernbanenettet i Fællesskabet (EUT L 315 af 3.12.2007, s. 51-78).

Efterfølgende ændringer til direktiv 2007/59/EF er indarbejdet i grundteksten. Denne konsoliderede udgave har ingen retsvirkning.

TILHØRENDE DOKUMENTER

Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2020/698 af 25. maj 2020 om særlige og midlertidige foranstaltninger i lyset af covid-19-udbruddet vedrørende fornyelse eller forlængelse af visse certifikater, licenser og godkendelser eller tilladelser samt udsættelse af visse periodiske kontroller og efteruddannelser inden for visse områder af transportlovgivningen (EUT L 165 af 27.5.2020, s. 10-24).

Kommissionens gennemførelsesafgørelse 2014/89/EU af 14. februar 2014 vedrørende et pilotprojekt om iværksættelse af administrative samarbejdsforpligtelser fastsat i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF ved hjælp af informationssystemet for det indre marked (EUT L 45 af 15.2.2014, s. 36-39).

Kommissionens afgørelse 2011/765/EU af 22. november 2011 om kriterier for anerkendelsen af uddannelsescentre, der er involveret i uddannelsen af lokomotivførere, om kriterier for anerkendelsen af eksaminatorer for lokomotivførere og om kriterier for afholdelsen af prøver i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (EUT L 314 af 29.11.2011, s. 36-40).

Kommissionens henstilling 2011/766/EU af 22. november 2011 om proceduren for anerkendelse af uddannelsescentre og lokomotivførereksaminatorer, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (EUT L 314 af 29.11.2011, s. 41-46).

Kommissionens forordning (EU) nr. 36/2010 af 3. december 2009 om EF-modeller for lokomotivførerlicens, supplerende certifikater, bekræftede genparter af supplerende certifikater og ansøgningsformular til lokomotivførerlicens, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (EUT L 13 af 19.1.2010, s. 1-27).

Se den konsoliderede udgave.

Kommissionens beslutning 2010/17/EF af 29. oktober 2009 om vedtagelse af grundlæggende parametre for registre over licenser og supplerende certifikater til lokomotivførere, jf. Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/59/EF (EUT L 8 af 13.1.2010, s. 17-31).

seneste ajourføring 22.07.2020

Top